ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Υποχρεωτική η Επαναπρόσληψη των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις; Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο. (Ν. 1346/1983 – ΦΕΚ 46/Α, άρθρο 8)

Εποχικής λειτουργίας θεωρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και 9 μήνες.

Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης.

Προϋπόθεση για το δικαίωμα του εργαζομένου να επαναπροσληφθεί αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με φαξ έως και τις 30 Ιανουαρίου.

 

Η επαναπρόσληψη εφαρμόζεται σταδιακά ως εξής:

Α. με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.

Β. με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων

Γ. με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού

 

Το ποσοστό πληρότητας διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της Επιθεώρησης Εργασίας και δεν λαμβάνονται υπόψη περίοδο με έκτακτη αυξημένη πληρότητα.

Η επιχείρηση υποχρεούται να επαναπροσλάβει τους εργαζομένους της σε κάθε περίπτωση το αργότερο από τις 10 Ιουνίου. Εκτός από τις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας όπου υποχρεούται από 25 Μαίου και στις λουτροπόλεις από τις 15 Ιουνίου.

Ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει μέχρι και την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή και με άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει η χρονολογία τους ξενοδοχουπαλλήλους που δεν προτίθεται να επαναπροσλάβει αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν προβεί σε ενημέρωση η υποχρέωση επαναπρόσληψης ισχύει. Στην περίπτωση μη επαναπρόσληψης ουσιαστικά υπάρχει καταγγελία της σύμβασης.

Μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει καθήκοντα και δεν ανταποκριθεί εντός πενθημέρου χάνει και το δικαίωμα επαναπρόσληψης και το δικαίωμα αποζημίωσης

 

Καταγγελία σύμβασης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η απόλυση εργαζομένου μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης είτε κατά την νεκρή περίοδο πάντα με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Αν η απόλυση γίνει κατά την περίοδο λειτουργίας συνεπάγεται τη λύση της εργασιακής σύμβασης, ενώ αν γίνει κατά τη νεκρή περίοδο αφαιρεί από τον εργαζόμενο το δικαίωμα για επαναπρόσληψη.

Κατά τη νεκρή περίοδο δεν επιτρέπεται απόλυση με προειδοποίηση εκτός αν υπάρχει αιτιολογημένος σοβαρός λόγος.

 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου. Ως χρόνος προυπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας από την [αρχική] πρόσληψη του εργαζομένου μέχρι την απόλυση του αφού αφαιρεθεί ο νεκρός χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος θα μπορούσε να εργαστεί σε άλλο εργοδότη.