Υποχρεωτική η Επαναπρόσληψη των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις; Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο. (Ν. 1346/1983 – ΦΕΚ 46/Α, άρθρο 8)

Εποχικής λειτουργίας θεωρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και 9 μήνες.

Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης.

Προϋπόθεση για το δικαίωμα του εργαζομένου να επαναπροσληφθεί αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με φαξ έως και τις 30 Ιανουαρίου.

 

Η επαναπρόσληψη εφαρμόζεται σταδιακά ως εξής:

Α. με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.

Β. με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων

Γ. με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού

 

Το ποσοστό πληρότητας διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της Επιθεώρησης Εργασίας και δεν λαμβάνονται υπόψη περίοδο με έκτακτη αυξημένη πληρότητα.

Η επιχείρηση υποχρεούται να επαναπροσλάβει τους εργαζομένους της σε κάθε περίπτωση το αργότερο από τις 10 Ιουνίου. Εκτός από τις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας όπου υποχρεούται από 25 Μαίου και στις λουτροπόλεις από τις 15 Ιουνίου.

Ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει μέχρι και την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή και με άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει η χρονολογία τους ξενοδοχουπαλλήλους που δεν προτίθεται να επαναπροσλάβει αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν προβεί σε ενημέρωση η υποχρέωση επαναπρόσληψης ισχύει. Στην περίπτωση μη επαναπρόσληψης ουσιαστικά υπάρχει καταγγελία της σύμβασης.

Μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει καθήκοντα και δεν ανταποκριθεί εντός πενθημέρου χάνει και το δικαίωμα επαναπρόσληψης και το δικαίωμα αποζημίωσης

 

Καταγγελία σύμβασης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η απόλυση εργαζομένου μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης είτε κατά την νεκρή περίοδο πάντα με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Αν η απόλυση γίνει κατά την περίοδο λειτουργίας συνεπάγεται τη λύση της εργασιακής σύμβασης, ενώ αν γίνει κατά τη νεκρή περίοδο αφαιρεί από τον εργαζόμενο το δικαίωμα για επαναπρόσληψη.

Κατά τη νεκρή περίοδο δεν επιτρέπεται απόλυση με προειδοποίηση εκτός αν υπάρχει αιτιολογημένος σοβαρός λόγος.

 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου. Ως χρόνος προυπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας από την [αρχική] πρόσληψη του εργαζομένου μέχρι την απόλυση του αφού αφαιρεθεί ο νεκρός χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος θα μπορούσε να εργαστεί σε άλλο εργοδότη.

Υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. των Επισιτιστικών καταστημάτων. Ποιες αλλαγές φέρνει σε αποδοχές, ωράριο, ρεπό; Ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών;

Η Σ.Σ.Ε των επισιτιστικών καταστημάτων κηρύχθηκε υποχρεωτική από τον υπουργό εργασίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 29/6/22. Ημερομηνία από την οποία ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της. Ας δούμε αναλυτικά τα σημεία στα οποία φέρει αλλαγές.

 

1ο. Όλοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του κλάδου [είτε ανήκουν στις συμβαλλόμενες οργανώσεις είτε όχι] σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την ΣΣΕ.

2ο. Η ΣΣΕ είναι υποχρεωτική από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δηλαδή από 29/6/2022.

3ο. Οι αλλαγές που φέρνει η ΣΣΕ είναι σε Βασικούς Μισθούς, Επιδόματα, Ωράρια, Εβδομαδιαία Ανάπαυση.

4ο. Το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό να καταβάλλεται αφού είναι όρος της σύμβασης.

5ο. Η προυπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την 14/12/2012 [όπως και για τους λοιπούς εργαζόμενους] σε συναφή καθήκοντα.

6ο. Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται υποχρεωτικά με το σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Το εξαήμερο καταργείται. Σε περίπτωση παράνομης απασχόλησης εργαζομένου 6η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις, χωρίς την  30% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

7ο. Υποχρεωτικά 2 ημέρες την εβδομάδα ανάπαυση [ρεπό]. Δεν είναι υποχρεωτικό οι ημέρες να είναι συνεχόμενες.

8ο.  Βάση της σύμβασης οι σερβιτόροι και οι βοηθοί που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις αμείβονται με ποσοστά επί του καθαρού λογαριασμού των πελατών. Οι σερβιτόροι σε καφενεία και μπαρ αμείβονται με ποσοστά και συμβολικό μισθό 155 ευρώ, ενώ οι βοηθοί σερβιτόροι σε αυτά τα καταστήματα αμείβονται με μισθό.

9ο. Οι διανομείς που χρησιμοποιούν δική τους μοτοσυκλέτα δικαιούνται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση 15% επί του νόμιμου κατώτατου μισθού [αναλογία αν εργάζονται μερική απασχόληση]. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών.

10ο. Στις περιπτώσεις που η ΣΣΕ προβλέπει χαμηλότερο μισθό από τον κατώτατο νομοθετημένο, όταν δεν υπάρχουν επιδόματα, τότε ο μισθός προσαρμόζεται στο ύψος του κατώτατου νομοθετημένου. Αν υπάρχουν επιδόματα που τοποθετούν το σύνολο του μισθού πάνω από τον κατώτατο, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται αυτά.

11ο. Οι εργαζόμενοι στις εποχικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο σύμφωνα με τις προυποθέσεις που θέτει οι ΣΣΕ.

12Ο. Το διάλειμμα των εργαζομένων χορηγείται εντός του ωραρίου, συνεπώς δεν επιμηκύνεται η διάρκεια του εργάσιμου χρόνου.

13ο. Οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια και συναφή καταστήματα δικαιούνται γεύμα ή δείπνο. Στην περίπτωση που δεν τους χορηγείται τους δίνεται το αντίτιμο της δικαιούμενης τροφής.

14ο. Η Καθαρά Δευτέρα καθιερώνεται ως αργία και όσοι εργάζονται θα λαμβάνουν +75% στο νόμιμο ημερομίσθιο τους.

 

Υποχρεώσεις εργοδοτών

 

1η . Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός 15 ημερών από τις 29/6/22 πίνακα τροποποίησης αποδοχών.

2η. Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πίνακας τροποποίησης ωραρίου και ημερών ανάπαυσης [ρεπό] για όσους εργάζονταν εξαήμερο και πλέον θα γίνουν πενθήμερο.

3η. Παράδοση στον εργαζόμενο εντός ενός μηνός από την 29/6/22 γνωστοποίηση για την μεταβολή των όρων της ατομικής τους σύμβασης.

4η. Οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν και να κατατεθούν εκ νέου εφόσον η αλλαγή αφορά μόνο τις αποδοχές του εργαζομένου.

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου. Πλεονεκτήματα και 5 σημεία που πρέπει να προσέξει ο εργοδότης.

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι μια μορφή απασχόλησης η οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων για απασχόληση εργαζομένων σε περιόδους όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες ή συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος ή σκοπός έκτακτης φύσης.

Η αλήθεια είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν απασχολήσει αρκετά τα ελληνικά δικαστήρια λόγω του ότι αρκετοί εργοδότες από άγνοια δεν ακολούθησαν το πλαίσιο με τον ορθό τρόπο ή προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα που δίνει αυτού του είδους η σύμβαση εργασίας σε βάρος των εργαζομένων. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν να επωμιστούν  πολύ μεγάλα πρόστιμα.

Είναι μια μορφή απασχόλησης που έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όμως χρειάζεται να προσεχθούν ορισμένες παράμετροι κατά την εφαρμογής της ώστε η επιχείρηση να είναι διασφαλισμένη.

Στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καθορίζεται το χρονικό διάστημα [από – έως] μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του. Με τη λήξη του διαστήματος αυτού παύει η ισχύς της σύμβασης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά τη λήξη της ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης.

Εάν όμως ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία τότε οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο όλες τις αποδοχές που θα λάμβανε μέχρι και τη λήξη της σύμβασης [δεδουλευμένα, επίδομα αδείας, άδεια, δώρα]

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω ας δούμε το εξής παράδειγμα

Α. Εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 9 μηνών και απολύεται στους 5 μήνες. Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο όλες τις αποδοχές που θα έπαιρνε για τους υπόλοιπους 4 μήνες μέχρι τη λήξη της σύμβασης του.

Εδώ να σημειώσουμε ότι με ότι το άρθρο 40 του Ν. 3896/2011, μια σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να μετατραπεί αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία εφόσον περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της της σύμβασης με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν υπάρχει αυτός ο όρος μέσα στο κείμενο της σύμβασης ορισμένου χρόνου τότε ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση ορισμένου χρόνου νωρίτερα από τη λήξη της και να μην καταβάλλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές που υπολείπονται.

Ο νόμος ορίζει ότι οι ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου επιτρέπονται όταν υπάρχει αντικειμενικός λόγος ο οποίος δικαιολογείται από το είδος της εργασίας, από τον σκοπό ή από το είδος και τον σκοπό της επιχείρησης. [πχ αύξηση εργασίας σε συγκεκριμένη περίοδο, αντικατάσταση εργαζόμενου/ης, εκτέλεση προσωρινής εργασίας,  εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ύπαρξη κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος κτλ.]

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντικειμενικού λόγου και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία [3] χρόνια τότε θεωρείται ότι ο εργοδότης επιδιώκει την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης και η σχέση εργασίας μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου με ημερομηνία έναρξης την αρχική ημερομηνία της πρώτης σύμβασης ορισμένου χρόνου

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που μέσα σε αυτό το διάστημα των τριών [3] ετών ο αριθμός των διαδοχικών ανανεώσεων υπερβεί τις τρεις [3].

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης για το συνολικό διάστημα της εργασίας του με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Εδώ να πούμε ότι διαδοχικές θεωρούνται οι συμβάσεις εκείνες που το μεταξύ τους διάστημα είναι μικρότερο των σαράντα πέντε [45] ημερολογιακών ημερών.

 

Δοκιμαστική περίοδος.

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν υπάρχει η έννοια της δοκιμαστικής περιόδου. Δοκιμαστική περίοδος έως ένα έτος μέχρι την συμπλήρωση του οποίου ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση υπάρχει στις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

 

Προκειμένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης και ταυτόχρονα  να γίνει σύννομη και ασφαλής χρήση της νομοθεσίας χρειάζεται να δοθεί βαρύτητα στα παραπάνω και ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν να γίνουν και οι κατάλληλες επιλογές απασχόλησης.