Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος B’ 4629/01.09.2022

Παρακάτω θα βρείτε τη λιστα με τα επικαιροποιημένα πρόστιμα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό. Οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται σε ΧΑΜΗΛΕΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ & ΥΨΗΛΕΣ και αναλόγως διαβαθμίζεται και το ύψος το προστίμων.

Υπάρχει το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :  ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ και το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

46942 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4629/01.09.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
2 Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
3 Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος

Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας*

4 Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε

περίπτωση μεταβολής των αποδοχών

5 Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
6 Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας*
7 Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν. 1264/1982
8 Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
9 Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης
10 Μη επίδειξη Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών *

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
11 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»*
12 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε

περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων

13  

Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε

περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

14 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
15 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
16. Μη υποβολή βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, Έντυπο Ε4- Συμπληρωματικός Ωραρίου
17 Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
18. Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
19 Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
20 Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
21 Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
22 Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
23 Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία”
24 Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
25. Μη αναγραφή αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά για κάθε οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά
26. Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου* Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται
27 Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
28 Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας)
29 Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας εργαζόμενου που απασχολείται με διακεκομμένο ωράριο
30 Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
31 Μη χορήγηση διαλείμματος
32 Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον Εργαζόμενο
33 Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού*
34 Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο *
35 Μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων *
36 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων σε επιχειρήσεις
37 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού πρακτικώς ασκούμενων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
38 Εκπρόθεσμη υποβολή αιτιολογημένης γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση υπέρβασης της δωδεκάμηνης διάρκειας της απόσπασης ή μη υποβολή αυτής

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

39 Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
40 Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
41 Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
42 Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών
43 Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
44 Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών
45 Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
46 Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
47 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών Ετησίως
48 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
49 Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
50 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3)
51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
52 Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
53 Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

 

54 Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
55 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
56 Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
57 Μη εφαρμογή όρων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ ως προς τις προβλέψεις εργατικής νομοθεσίας αυτού
58 Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’)
59 Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
60 Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
61 Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
62 Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
63 Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις
64 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Ελλάδας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων του σε άλλο κράτος μέλος
65 Μη υποβολή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας της έγγραφης δήλωσης και κατάστασης των αποσπασμένων εργαζομένων στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της απόσπασης εργαζομένων ή εκπρόθεσμη υποβολή αυτής
66 Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας με τα στοιχεία της μεταβολής στοιχείων της δήλωσης απόσπασης
67 Μη τήρηση, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στον τόπο παροχής εργασίας (ή στην επιχειρησιακή βάση εφόσον πρόκειται για οδηγούς) αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων
68 Μη τήρηση ή μη αποστολή, έως και δύο έτη μετά τη λήξη της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) : α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

Τεύχος B’ 4629/01.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46949

ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης      400€

2

Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων

400 €

3

Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

600€

4

Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας.          400€

5

Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

400€

6

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης, πατέρα

750€

7

Μη γνωστοποίηση λόγου απολύσεως σε εργαζόμενο που αιτήθηκε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση του Μέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021

750€

8

Διάκριση εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού

750€

9

Μη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών

750€

10

Μη χορήγηση άδειας λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους ή μη χορήγηση άδειας φροντιστή

550€

11

Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

550€

12

Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

750€

13

Μη χορήγηση άδειας απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

400€

14

Μη εξέταση ή μη διεκπεραίωση εντός των τασσόμενων προθεσμιών αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας

750€

15

Μη τεκμηρίωση απόρριψης αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας

750€

16.   Μη χορήγηση άδειας προγεννητικών εξετάσεων                 750€

17

Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της έγγραφης συμφωνίας για λήψη άδειας άνευ αποδοχών

400€

18.   Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της γονικής άδειας                750€

 

19

Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από την Επιθεώρηση Εργασίας στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η βία και παρενόχληση λόγω φύλου και η σεξουαλική παρενόχληση

750€

20

Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021

750€

21

Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών

400€

22 Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)           400€

23

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας

600€

24 Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις           600€

25 Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος        750€

26 Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς         400€

27 Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS          750€

28 Μη χορήγηση άδειας γάμου          550€

29

Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

700€

30

Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών / σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

550€

31

Παραβίαση ωραρίου Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο ή πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητευομένων.

700€

32

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

600€

33

Μη καταβολή προσαύξησης αντί προστατευτικού κράνους για εργαζόμενους που απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες

600€

34

Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση απώλειας της θέσης εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική

600€

 

35

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα

600€

36

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω λογαριασμού πληρωμών

600€

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

37    Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€

38.  Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€

39

Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

40

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

41

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

800€

42

Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών

800€

43  Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων         950€

44. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα           800€

45 Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος            800€

46 Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€

47

Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)

800€

48

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

800€

49      Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€

50

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)

900€

51 Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€

 

52

Μη καταχώριση στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων *

950€

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

53

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσας κανονικής άδειας

2.000€

54

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

2.000€

55

Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1.000€

56

Πραγματοποίηση υπερωριών πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης

1.000€

57

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

1.000€

58.       Μη καταβολή αμοιβής υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας       1.000€

59

Μη καταβολή σε εργαζόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, αποζημίωσης για τις υπερβάλλουσες ώρες που έχει απασχοληθεί στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας

1.000€

60

Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση

2.000€

61

Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας

2.000€

62

Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην εργασία και απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση, τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και στη λύση αυτής κατά τον ν. 3896/2010

2.000€

63 Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας         2.000€

 

64

Δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, επειδή υπέβαλαν καταγγελία εντός της επιχείρησης ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Μέρος III του Ν. 4808/2021

2.000€

65

Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους ως πληττόμενη επιχείρηση

1.200€

66

Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας

1.200€

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

67. Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας.                3.000€

68

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

4.000€

69 Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3.000€

70 Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια    3.000€

71

Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του

4.000€

72

Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης

2.000€

73

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο

2.000€

74

Απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) ή εργαζόμενου πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου

4.000€

75.  Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες).  4.000€

76.  Μη χορήγηση άδειας πατρότητας       3.000€

 

77.  Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ ήστην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο του μετα γενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4.000€

 

 

78

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού

3.000€

79

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου γονέων παιδιών με αναπηρία

3000€

80  Μη χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.       3.000€

81   Μη χορήγηση γονικής άδειας           3.000€

82

Απασχόληση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ή κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας κατά τις οποίες καταβάλλεται επιδότηση από τον Δ.ΥΠ.Α.

3000€

83

Μη χορήγηση άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

3.000€

84

Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης να επιστρέφει στην ίδια ή σε ισοδύναμη ή σε ανάλογη θέση εργασίας μετά τη λήψη άδειας μητρότητας ή της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ή οποιασδήποτε αδείας προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού, ή μετά τη λήψη άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021

4.000€

85

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους

4.000€

86

Απόλυση εργαζόμενου λόγω αίτησης ή λήψης άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021 ή για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης

4.000€

87  Μη καταχώρηση των μαθητευόμενων και πρακτικά  ασκούμενων στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”  2.000€

88

Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση

2.000€

89

Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την μακροχρόνια απόσπαση

2.000€

90

Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά οδηγό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση

2.000€

91

Παραβίαση από την επιχείρηση/εργοδότη που αποσπά εργαζόμενό της/του στην Ελλάδα της υποχρέωσης περί μη δυσμενούς μεταχείρισης, του αποσπασμένου εργαζόμενου ο οποίος ασκεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών επειδή θεωρεί ότι ζημιώθηκε

2.000€

Νέα Προγράμματα Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας – 12.9.2022 η έναρξη των αιτήσεων για το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Α. Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Από το Γραφείο Τύπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από 12/9/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων αυτών.

 

Β. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας από το Υπ.εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 45 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α

 

Γ.  Νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την κατάρτιση νέου προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Άδεια φροντίδας παιδιών μετά τον τοκετό ή αλλιώς μειωμένο ωράριο

Οι γονείς που εργάζονται δικαιούνται εναλλακτικώς μεταξύ τους άδεια φροντίδας παιδιού, γνωστό και μειωμένο ωράριο, αναξάρτητα από το είδος της εργασίας του άλλου γονιού, ακόμα και στην περίπτωση που ο δεύτερος γονιός δεν εργάζεται. [αρ 37 – Ν. 4808/2021].

Ο νόμος παρουσιάζει πολύ μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ληφθεί αυτή η άδεια, με την προϋπόθεση πάντα ότι  υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.

Α. Ο γονέας μπορεί να προσέρχεται ή να αποχωρεί νωρίτερα κατά 1 ώρα από την εργασία του, είτε ακόμα να την διακόπτουν κατά μία ώρα. Αυτό μπορεί να έχει διάρκεια 30 μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό ή μετά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας [εξάμηνο ΟΑΕΔ].

Β. Μετά από συμφωνία του εργοδότη με τον γονέα το ημερήσιο ωράριο μπορεί να μειωθεί κατά 2 ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και για τους επόμενους 6 κατά 1 ώρα.

Γ. Μία άλλη εναλλακτική είναι αντί μείωσης ωραρίου ο γονέας να λάβει ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της περιόδου που δικαιούται το μειωμένο ωράριο. Και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία με τον εργοδότη είναι απαραίτητη. Σε αυτή την περίπτωση αθροίζονται οι εργάσιμες ώρες του μειωμένου ωραρίου και μετατρέπονται σε εργάσιμες ημέρες. Ο γονεάς μπορεί να λάβει αυτές τις ημέρες είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά.

Δ. Μπορεί ο γονέας να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου για ένα διάστημα σε ημέρες και για ένα άλλο διάστημα σε ώρες, κατόπιν φυσικά συμφωνίας

Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί καταθέτουν κοινή δήλωση στους εργοδότες τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού, βέβαια μπορεί να καθορίσουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία να εναλλάσσεται η χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Σε περίπτωση διαζυγίου/ διάστασης το μειωμένο ωράριο το λαμβάνει ο γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των γονέων.

Στην περίπτωση που ο γονέας αλλάξει εργοδότη μέσα στο διάστημα που δικαιούται το μειωμένο ωράριο, ο επόμενος εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει το υπόλοιπο για το διάστημα που απομένει.

Μειωμένο ωράριο δικαιούνται αναλογικά και οι μισθωτοί που απασχολούνται με μερική απασχόληση είτε με μειωμένες ώρες εργασίας, είτε λιγότερες ημέρες εργασίας.

Ο εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα του, η ενέργεια αυτή είναι άκυρη. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας αυτής, μια τέτοια ενέργεια συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.