Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο εργασιακό Ν. 4808/2021 (σε bullets)

Στις 19/6/2021 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος που περιλαμβάνει πολλές αλλαγές στα εργασιακά και προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Στο Νόμο αυτό, περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και την τηλεργασία αλλά και αλλαγές σε πλέον παγιωμένες ρυθμίσεις όπως είναι το διάλλειμα, οι άδειες και οι απολύσεις.

Τις  σημαντικότερες αλλαγές θα τις βρείτε παρακάτω σε bullets:

 • Υποχρεωτική χορήγηση διαλλείματος στις 4 ώρες εργασίας (αντί για 6). Διάρκεια από 15 έως 30 λεπτά.
 • Πρόσθετη εργασία σε μερικής απασχόλησης και σε μη συνεχόμενο ωράριο με τη συμφωνία του εργαζομένου (με επιπλέον 12%).
 • Εξάντληση ετήσιας άδειας αναψυχής έως τις 31/3 του επόμενου έτους . Ειδικά για το 2020, εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις τους οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους μπορούν να λάβουν την ετήσια άδεια τους, έως 31/12/2022.
 • Άδεια άνευ αποδοχών, έως ένα έτος, με έγγραφη γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ (δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα) και στον ΕΦΚΑ.
 • Κατάργηση διάκρισης υπαλλήλων και ημερομισθίων από 1/1/2022 οι αποζημιώσεις απόλυσης θα είναι ίδιες (μισθός εργατοτεχνίτη = ημερομίσθιο Χ 22) Ισχύει η προειδοποίηση και οι διμηνιαίες δόσεις καθώς και η απόλυση λόγω συνταξιοδότησης.
 • Κατά το διάστημα της προειδοποίησης απόλυσης, ο εργοδότης μπορεί, εφόσον καταβάλλει το μισθό κανονικά, να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την παροχή εργασίας.
 • Υποχρεωτικές αργίες πλέον 9 στο σύνολο. Προστίθενται οι 1/1 Πρωτοχρονιά και 6/1 Θεοφάνεια
 • Κυριακή : μετά από σχετική άδεια μέσω sepenet, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να απασχολήσουν εργαζόμενους για ημερίδες, εκδηλώσεις και επίσης μπορούν να γίνουν συντηρήσεις κτιρίων , αναβάθμιση πληροφορικών συστημάτων κλπ.
 • Μετά από Υπουργική απόφαση που αναμένεται θα δηλώνονται μόνο οι υπερωρίες στο ΕΡΓΑΝΗ (όχι και οι υπερεργασίες)
 • Οδηγοί : μπορούν να δηλώνουν το ωράριο και υπερωρίες τους μετά το τέλος της εβδομάδας και έως 15 ημέρες , μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης.
 • Υπερωρία έως 3 ώρες ημερησίως (αντί για 2) και έως 150 ετησίως (αντί για 120)

Σε πενθήμερη απασχόληση 8 + 1 υπερεργασία + 3 υπερωρία = 12 ώρες ημερησίως

Σε εξαήμερη απασχόληση 6,67 + 1,33  υπερεργασία + 3 υπερωρία = 11 ώρες ημερησίως.

 • Διευθέτηση ωραρίου α) με ρητό όρο στη σύμβαση εργασίας β) πίνακα ωρών εργασίας με χρονικό όριο και γ) αίτηση εργαζομένου. Διακρίνονται 3 περιπτώσεις διευθέτησης ωραρίου:
 1. Μόνιμη διευθέτηση πχ. 4 ημέρες Χ 10 ώρες ημερησίως (όχι πάνω από 10 ώρες)
 2. Διευθέτηση ανά εξάμηνο πχ. 3 μήνες 10ωρο και 3 μήνες 6ωρο ή έξτρα ΡΕΠΟ
 3. Διευθέτηση ετήσια πχ. 6 μήνες 10ωρο και 6 μήνες 6ωρο ή έξτρα ΡΕΠΟ

Και στις 3 περιπτώσεις δεν αλλάζει η αμοιβή, που παραμένει ίδια όλο το διάστημα. Αν λυθεί η σχέση εργασίας πριν ολοκληρωθεί η διευθέτηση ωραρίου, αν υπολείπονται ώρες εργασίας τότε ο εργοδότης δεν μπορεί να τις αναζητήσει και πρέπει να καταβάλλει κανονικά το μισθό. Αν υπάρχει πλεονασμός ωρών εργασίας θα πρέπει να καταβληθούν στον εργαζόμενο νομίμως ως υπερεργασία και υπερωρία ανάλογα.

 • Θέσεις εποπτείας / διεύθυνσης / άτομα εμπιστοσύνης. (χωρίς χρονικά όρια εργασίας, ΡΕΠΟ, αργία Κυριακής κλπ) Θα δηλώνεται η απόκτηση και η απώλεια της ιδιότητας μέσω ΕΡΓΑΝΗ.
 • Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας: Επιπλέον λόγοι όπως άσκηση δικαιωμάτων κατά της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, προστασία πατρότητας για 6 μήνες , υποβολή αίτησης για νόμιμη αδείας, άρνηση για διευθέτηση ωραρίου, δικαίωμα αποσύνδεσης σε τηλεργασία. Για τους ανωτέρω λόγους (και τους ήδη ισχύοντες) ισχύει η ακυρότητα, που επιφέρει επιστροφή στη θέση εργασίας και καταβολή μισθών υπερημερίας, ενώ για τους υπόλοιπους λόγους καταβάλλονται κατ΄ ελάχιστον 3 επιπλέον μισθοί με μέγιστο το διπλάσιο της δικαιούμενης αποζημίωσης. Το κύρος της καταγγελίας ισχυροποιείται, εφόσον ο εργοδότης καλύψει την τυπική παράλειψη εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός. Όταν το ποσό της αποζημίωσης υπολείπεται του ποσού της νόμιμης αποζημίωσης, δεν αναγνωρίζεται η ακυρότητα της καταγγελίας, αλλά διατάσσεται η συμπλήρωση της αποζημίωσης καταγγελίας.
 • Επιπλέον άδειες Άρθρο 27: Πατρότητας 14 εργάσιμες 2 πριν +12 μετά ή 14 μετά (σύνολο μέσα σε ένα μήνα από τη γέννηση), Άρθρο 28: Γονική άδεια τέκνων έως 8 ετών, άνευ αποδοχών, με 2 μήνες επιδοτούμενους από τον ΟΑΕΔ, Άρθρο 29 : Φροντιστή, Άρθρο 30 :Απουσία για λόγους ανωτέρα βίας,  Άρθρο 35 : Τεχνητής γονιμοποίησης, Άρθρο 38: Σχολικής Επίδοσης 4 εργάσιμες για κάθε τέκνο έως 18 ετών, Άρθρο 40: Προγεννητικού ελέγχου, Άρθρο 42 : ασθένειας παιδιού
 • Κάθε εργοδότης και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα υποχρεούται να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση μορφών βίας και παρενόχλησης, να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή καθώς και να ενημερώνουν για τα στοιχεία επικοινωνίας , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές και να υπάρχει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για τη πρόληψη και την καταπολέμηση καθώς και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εβδομήντα (70) άτομα , θα πρέπει οι ποινές και η πειθαρχικής διαδικασία να περιλαμβάνονται στον κανονισμό εργασίας. (Έως 19/9/2021).
 • Τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας, ή με απόφαση εργοδότη για λόγους δημόσιας υγείας ή μετά από αίτηση εργαζομένου για την προστασία της υγείας του. Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές. Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης.
 • Συμβάσεις εργασίας (και πλήρους και μερικής απασχόλησης και ορισμένου και αόριστου χρόνου) και όλες οι τροποποιήσεις αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ μετά από την αναβάθμιση σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα ισχύσει μετά από έκδοση υπουργικής απόφασης. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας θα πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με τη χρήση της, θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κάθε μεταβολή που αφορά στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων, όπως ιδίως, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια. Πρόστιμο μη ενεργοποιημένης κάρτας κατά τον επιτόπιο έλεγχο 10.500,00 (2 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης)

 

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;