Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα Ξενοδοχεία για το 2023-2024

Η Σύμβαση των Ξενοδοχουπαλλήλων όλης της Χώρας κηρύχθηκε υποχρεωτική σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας για τα έτη 2023 & 2024.

Αυτό σημαίνει ότι, ότι προβλέπει η σύμβαση υποχρεούνται να την ακολουθήσουν όλοι οι εργοδότες του κλάδου και όχι μόνο όσοι ανήκουν στις οργανώσεις που την υπέγραψαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού ισχύουν τα κάτωθι:

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, ύστερα από τη σχετική εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, κηρύσσεται υποχρεωτική για το σύνολο του κλάδου η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας για το 2023-2024.

Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις της Σύμβασης που αφορούν μεταξύ άλλων αποδοχές, επιδόματα, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κλπ. επεκτείνονται και ισχύουν για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου και όχι μόνο για εκείνες που υπέγραψαν τη Σύμβαση.

Η ΣΣΕ που κηρύσσεται υποχρεωτική προβλέπει αύξηση των βασικών μηνιαίων μισθών κατά 5,5 % από 1ης Ιανουαρίου 2023 και κατά 5% από 1ης Ιανουαρίου 2024. Η σύμβαση που συμφωνήθηκε μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προβλέπει ακόμη ότι κατά τη θερινή και χειμερινή τουριστική περίοδο:

– Στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας καταργείται ο όρος που προέβλεπε τη χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο και παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να κατανέμει τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας αλλά διακεκομμένα. Κατά τις ίδιες περιόδους οι επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν τους μισθωτούς μέχρι και μία ώρα επιπλέον την ημέρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας σε περίοδο έως 8 εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες.

– Εφόσον η πληρότητα υπερβαίνει το 70 % επιτρέπεται η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης με πρόσθετη αμοιβή ίση με ένα ημερομίσθιο. Αν πρόκειται για Κυριακή ή αργία η πρόσθετη αμοιβή είναι ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75 %.

Η σύμβαση αφορά τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων για τους οποίους οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1.1.2023 από 835,64 έως 911,34 ευρώ και από 1.1.2024 από 877,43 έως 956,91 ευρώ. Στους βασικούς μισθούς προστίθενται κατά περίπτωση επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, τουριστικής εκπαίδευσης, εποχικής απασχόλησης, στολής, ανθυγιεινής εργασίας, τροφής και ύπνου (διαμονής στο ξενοδοχείο).Οι ελάχιστες αμοιβές ισχύουν και για τους εργαζόμενους των ίδιων ειδικοτήτων που απασχολούνται σε εργολάβους στους οποίους αναθέτει εργασίες η ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Διαβάστε το κείμενο της σύμβασης : https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/SSE_31_2022_XENODOXOYPALLHLWN-OLHS-THS-XWRAS-1.pdf

Κατάργηση υποχρέωσης διενέργειας rapid test ανεμβολίαστων απο Δευτέρα 27/3/2023

Διαβάστε στο ΦΕΚ αναλυτικά για τα μέτρα προστασίας που είναι σε ισχύ ανά τομέα δραστηριότητας καθώς και τις κυρώσεις μη τήρησης τους.

ΦΕΚ καταργηση διενεργειας rapid test 

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου  ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αύξηση των κατώτατων ημερομισθίων και μισθών με ισχύ από 1/4/2023

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται  στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €). 

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο  ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα  λεπτά (34,84 €). 

Δείτε τους πίνακες και το ΦΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19503

28 Μαρτίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2003 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 31986  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Το άρθρο 39 του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυ βέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και  άλλες διατάξεις» (Α΄ 12). 
 2. Τα άρθρα 134 και 134Α του π.δ. 80/2022 «Κώδικας  Ατομικού Εργατικού Δικαίου» (Α΄ 222). 
 3. Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,  του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες δια τάξεις» (Α΄ 167), και ιδίως την περ. β’ της παρ. 7 αυτού. 
 4. Το άρθρο δεύτερου του ν. 4564/2018 «Κύρωση της  Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ’’Κοινωφελές  Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος’’ και του Ελληνικού Δημοσίου  για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον  τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170). 
 5. Το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α)  της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα  για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο  στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)  και άλλες διατάξεις». 
 6. Το άρθρο 24 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της  από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων ανα γκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από  τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της  αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής  διαδικασίας» (Α΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων  ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού  καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των  τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και  την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα σίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των  πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις  πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)  και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων  επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).
 1. Το άρθρο 110 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την  προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των  μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους  Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί γουσες διατάξεις» (Α΄ 256).
 1. Το άρθρο 60 του ν. 4886/2022 «Εκσυγχρονισμός του  δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροπο ποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγί ας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή  αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών  μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους  κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργί ας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12). 
 2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του  ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
 3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  (Α΄ 168). 
 4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών  Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 
 7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2). 

19504 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2003/28.03.2023 

 1. Την υπ’ αρ. 4906/17.1.2023 απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:  6ΔΒ546ΜΤΛΚ-ΛΧ9) «Συγκρότηση και ορισμός μελών  της Τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού για τον Κατώ τατο Μισθό». 
 2. Την υπ’ αρ. οικ. 13743/15.2.2022 απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ερ γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6Θ6Λ46ΜΤΛΚ ΘΨΘ) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της  Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα  οικονομίας, οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολι τικής και εργασιακών σχέσεων του άρθρου 103 του ν.  4172/2013 (Α΄ 167)». 
 3. Τις από 20.1.2023 προσκλήσεις της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς την Τράπεζα της  Ελλάδος, την ΕΛΣΤΑΤ, τη ΔΥΠΑ, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΟΒΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, το ΚΕΠΕ, τον ΟΜΕΔ και το  INΕΜΥ-ΕΣΕΕ για σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση  του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και  ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους  στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με την  υποπερ. αα΄ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103 του  ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της περ. α΄ του άρθρου 134Α  του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222). 
 4. Τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ,  της ΔΥΠΑ, του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΟΒΕ, του  ΙΝΣΕΤΕ, του ΚΕΠΕ, του ΟΜΕΔ και του INΕΜΥ-ΕΣΕΕ, που  διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, σύμφωνα με την υποπερ. αα΄ της περ. β’ της  παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της  περ. β’ του άρθρου 134Α του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222).
 1. Την υπ’ αρ. 22/6.2.2023 επιστολή της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους κοινωνικούς  εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ) για την  έκφραση της γνώμης τους επί των εκθέσεων, με υποβολή  υπομνήματος και της κατά την κρίση τους τεκμηρίωσης  για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου  κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, σύμφωνα με την  υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103 του  ν. 4172/2013. 
 2. Τα υπομνήματα και τις τεκμηριώσεις της ΓΣΕΕ, του  ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ για την  αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώ τατου μισθού και ημερομισθίου, που υποβλήθηκαν στην  Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, σύμφωνα με  την υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103  του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 
 3. Την υπ’ αρ. 29/10.2.2023 πρόσκληση της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους κοινωνικούς  εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ) για  προφορική διαβούλευση, σύμφωνα με την υποπερ. γγ’  της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013  (Α΄ 167) και της περ. γ’ του άρθρου 134Α του π.δ. 80/2022  (Α΄ 222). 
 4. Την από 16.2.2023 προφορική διαβούλευση των  κοινωνικών εταίρων που ανταποκρίθηκαν στην ως άνω  πρόσκληση (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ), επί  της οποίας τηρήθηκαν πρακτικά από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.
 1. Την υπ’ αρ. 30/20.2.2023 επιστολή της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς το ΚΕΠΕ, με την  οποία διαβιβάστηκαν οι εκθέσεις των ανωτέρω εξειδι κευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τα  υπομνήματα και οι τεκμηριώσεις των διαβουλευομένων  κοινωνικών εταίρων και τα πρακτικά της προφορικής  διαβούλευσης και κλήθηκε το ΚΕΠΕ, σε συνεργασία με  την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, για τη  σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σύμφωνα  με την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103  του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και της περ. δ’ του άρθρου 134Α  του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222). 
 2. Το από 28.2.2023 Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευ σης του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών  Ερευνών (ΚΕΠΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανεξάρ τητων Εμπειρογνωμόνων, το οποίο συντάχθηκε σύμφω να με την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. του άρθρου  103 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και της περ. ε’ του άρθρου  134Α του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222). 
 3. Το υπ’ αρ. 31/28.2.2023 έγγραφο της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης, με το οποίο διαπιστώ θηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας και υποβλήθηκε  στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων το από 28.2.2023 Σχέδιο Πο ρίσματος Διαβούλευσης του ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την  Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με  τις υποπερ. εε’ και στστ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου  103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 
 4. Την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις  προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παρα γωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της  απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδη μάτων και μισθών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου  103 του ν. 4172/2013. 
 5. Την από 17.3.2023 σύμφωνη γνώμη του Υπουργι κού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περ. α΄  της παρ. 7 του άρθρου 103 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και  της περ. στ’ του άρθρου 134Α του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222),  η οποία αποτυπώνεται στην ΠΥΣ 3/17.3.2023. 
 6. Την υπ’ αρ. 30784/22.3.2023 εισηγητική έκθεση  οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης  και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –  δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού αλλά αύξηση εσόδων στον προ ϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ εκτιμώ μενου ύψους €475,8 εκ. κατ’ έτος εφαρμογής. Η αύ ξηση αυτή αναλύεται ως εξής: Σε σύνολο 2.416.207  απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών,  με διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης (πλήρους/ μερικής/εκ περιτροπής), ποσοστό 24,24% αμείβεται  με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Επίσης, σύμ φωνα με τον e-ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα

Τεύχος B’ 2003/28.03.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19505 

(1%) αύξησης του κατώτατου μισθού οι ασφαλιστέες  αποδοχές αυξάνονται -κατά προσέγγιση- κατά €140  εκ. σε ετήσια βάση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού  και του κατώτατου ημερομισθίου σε ποσοστό 9,40%,  ήτοι από 713€ σε 780€ και από 31,85€ σε 34,84€, με  μέσο ποσοστό εισφορών 36,16%, επί 14 μήνες, οδη γεί σε ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών  κατά €1,316 δισεκ. και κατά συνέπεια σε εκτιμώμενη  ετήσια αύξηση των εσόδων των ανωτέρω φορέων  ύψους €475.865.600,00. Επίσης προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέ ων (e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ)από την αύξηση των  καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος ανεργίας  και όσων επιδομάτων είναι συνδεδεμένα με τον κα τώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, εκτιμώμενου ύψους  143.881.100€, καθώς και αύξηση των δαπανών των  προγραμμάτων απασχόλησης που είναι συνδεδεμένα  με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, η οποία όμως  δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από το  

πλήθος των προγραμμάτων, των δικαιούχων και τη  διάρκεια του κάθε προγράμματος, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του νόμιμου κατώτατου  μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για  πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους ερ γατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση,  ως εξής: 

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται  στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €). 

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο  ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα  λεπτά (34,84 €). 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2023. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

19506 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2003/28.03.2023