Διατακτικές Σίτισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2023 – Προυποθέσεις για μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Εγκυκλιος ΕΦΚΑ 22/2023

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς τους εργαζόμενους εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον:

1) Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους

2) Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα

3) Ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, και

4) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά εκ μέρους του εργοδότη. Ως εκ τούτου τα ελεγκτικά όργανα του e – Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να κρίνουν για την υποχρέωση η μη καταβολής εισφορών επί των χορηγούμενων εκ μέρους του εργοδότη διατακτικών σίτισης, θα πρέπει να εξετάζουν, εκτός των άλλων, τόσο την ύπαρξη σύμβασης μεταξύ αυτού και του δικτύου καταστημάτων, όσο και τους όρους αυτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης και των τεσσάρων προϋποθέσεων οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4670/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5006/2022 ή ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2023

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-03/EGK_22_2023.pdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Επιδότηση 40% των Ασφαλιστικών Εισφορών για μετατροπή συμβάσεων Μερικής Απασχόλησης σε Πλήρη Απασχόληση

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση – Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο για τη  μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1217/6.3.3023) που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε στο Ν. 4997/2022 (άρθρο 9) με στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

– Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ισχύει από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και η υποβολή αιτήσεων ισχύει έως και την 31ηΔεκεμβρίου 2023.

– Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.  Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει κατά την ένταξή τους να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, το ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

– Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022  και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

– Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη.

– Για τις  επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό 40% για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και αυτές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Οι ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα ενός έτους που αρχίζει από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Υπολογίζονται δε επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου.

– Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας κατά την 9η Σεπτεμβρίου 2022. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση. Δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύνεται αυτοδικαίως (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), λύνεται λόγω συνταξιοδότησης και εργαζόμενοι που αποχωρούν οικειοθελώς.

– Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τις επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

– Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή  των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.  Δεν επιτρέπεται επίσης η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

 

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι:

1. Η κάθε επιχείρηση υποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»  με την οποία δηλώνει τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του εργαζόμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,

iii) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση θα τηρείται,

iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών,

v) ότι η διάρκεια της μετατρεπόμενης σύμβασης θα είναι τουλάχιστον ενός έτους και δεν θα καταγγελθεί πριν την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή και δεν θα μεταβληθούν οι όροι της εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

2. Οι επιχειρήσεις μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αναρτούν αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον εργαζόμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Οι επιχειρήσεις  λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

5. Μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους, απαιτείται:

i) Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  services.gov.gr

ii) Οι επιχειρήσεις το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε4: «Τροποποιητικός Αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.

6. Με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων το αργότερο έως και την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης της διασταυρώνεται  και ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων. Εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα.

7. Σημειώνεται τέλος ότι σε περίπτωση που από τους ελέγχους συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, η επιχείρηση εκπίπτει από το πρόγραμμα, δηλαδή χάνει την επιδότηση  και της καταλογίζονται  οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό προσαυξημένες κατά 100%.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων – Διευκρινίσεις

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, για όσους μεν (εργοδότες και μισθωτούς) ήσαν μέλη των Εργοδοτικών Οργανώσεων και της Εργατικής Οργανώσεως αντιστοίχως, που συμβάλλονται, έχει αρχίσει από 22.2.2021 (κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΣΣΕ), για όσους όμως δεν δεσμεύονταν και δεσμεύονται με την κήρυξη της ΣΣΕ αυτής ως υποχρεωτικήςαπό την δημοσίευση της σχετικής Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29.6.2022) (και όχι αναδρομικά). Σχετική είναι η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1876/90, όπως έχει διαμορφωθή με το άρθρο 56 του Ν. 4635/19 (ΔΕΝ 2019 σελ. 1446), στην παρ. 3 της οποίας ορίζεται ότι η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρυθμίσεως.

Η ισχύς της ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων λήγει κατά το άρθρο 7 αυτής την 22.2.2023.

Ως προς την έκταση δεσμευτικότητος, η νομολογία έχει δεχθή ότι η επέκταση αφορά όσους (εργοδότες και μισθωτούς) θα μπορούσαν να είναι μέλη των Οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών) που συμβάλλονται στην ΣΣΕ (βλ. πχ την ΑΠ 1137/2013-ΔΕΝ 2013 σελ. 1530, ΑΠ 1253/2002-ΔΕΝ 2002 σελ. 1634 κ.ά.).

Εξ όσων γνωρίζουμε, το ποιοί μπορεί να είναι μέλη των Οργανώσεων που συμβάλλονται σε ΣΣΕ αναφέρεται στο Καταστατικό της οικείας Οργανώσεως, το οποίο κατά κανόνα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Οργανώσεως. Για την δυνατότητα χορηγήσεως στοιχείων από το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΓΕΜΗΟΕ-ΓΕΜΗΣΟΕ βλ. το ΚΕΦ. Γ΄ της ΥΑ 62599/21 στο ΔΕΝ 2021 σελ. 1661.

Ως προς τα επιδόματα:

α) Ο γενικός κανόνας της ΠΥΣ 6/12 και του Ν. 4093/12 περί απαγορεύσεως υπολογισμού της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας που έχει διανυθή από 14.2.2012 και εφεξής για την προσαύξηση του μισθού κ.λπ. ισχύει και για την ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων (βλ. και Αλληλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1784 σελ. 492).

Συνεπώς το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που προβλέπεται, αφορά υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθή μέχρι την 14.2.2012.

β)  Όσον αφορά τα επιδόματα των ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, διευκρινίζεται ότι εκτός από το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% που προβλέπεται στο άρθρο 3 ΚΕΦ. Γ΄ παρ. 3, οι διανομείς δικαιούνται και του επιδόματος 15% που προβλέπεται για όσους έχουν μοτοποδήλατο κ.λπ., από το άρθρο 56 παρ. 7 του Ν. 4611/2019, αφού στην παρ. 4 του ιδίου Κεφαλαίου της ΣΣΕ γίνεται σχετική παραπομπή στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 4611/2019 (ΔΕΝ 2019 σελ. 678).

Ως προς το σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας:

Με το άρθρο 5 παρ. 2 της ΣΣΕ ορίζεται ότι ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με δύο ημέρες αναπαύσεως την εβδομάδα σε όλα τα καταστήματα. Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα συνιστά παράνομη απασχόληση (αφού αντίκειται σε κανονιστικό όρο ΣΣΕ), δεν συνεπάγεται όμως προσαύξηση του οφειλομένου κατά τον νόμο ωρομισθίου κατά 30%, αφού τόσο τα επισιτιστικά καταστήματα, όσο και τα ξενοδοχεία εξαιρούνται από την σχετική με το 30% ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 3846/2010 (ΔΕΝ 2010 σελ. 606 επ.).

Ως προς την σχέση των μηνιαίων μισθών της ΣΣΕ προς τα νομοθετημένα κατώτατα όρια:

Στην ΣΣΕ καθορίζονται μηνιαίοι μισθοί για όλες τις ειδικότητες, ανεξαρτήτως αν οι υπαγόμενοι μισθωτοί έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτου.

Στα ισχύοντα όμως νομοθετημένα κατώτατα όρια (που αποτελούν για όλους του μισθωτούς το ελάχιστο ποσόν αμοιβής-βλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1786 σελ. 680) γίνεται  διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Για τους υπαλλήλους κατώτατο όριο αποτελεί το ποσόν των 713 € μηνιαίως, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το ποσόν των 31,85 € ημερησίως, το οποίο, για να μετατραπή σε μηνιαίο μισθό πολλαπλασιάζεται επί 26. Έτσι προκύπτει το μηνιαίο ποσό των 828,10 €.

Προς τα ποσά αυτά πρέπει να συγκρίνεται το συνολικώς οφειλόμενο βάσει της ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων ποσόν, που συγκεντρώνει ο υπάλληλος κατά την ιδιότητα ή ο εργατοτεχνίτης κατά την ιδιότητα μισθωτός που αναφέρεται στην ΣΣΕ.

Εργατοτεχνίτες θεωρούνται π.χ. ο Λαντζέρης, ο Ψήστης και ο Καθαριστής των καταστημάτων του ΚΕΦ. Α΄ και Β΄ της ΣΣΕ.

Για την εξεύρεση του συνολικού μισθού της ΣΣΕ προστίθεται στον βασικό μισθό το επίδομα πολυετίας, το επίδομα γάμου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (σε όσους οφείλεται), το επίδομα τουριστικής εκπαιδεύσεως κ.λπ. Το σύνολο θα συγκριθή με το κατώτατο όριο των 713 € (για υπαλλήλους) και των 828,10 € (για τους εργατοτεχνίτες), όπως ήδη αναφέραμε.

Σύμβαση Ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας 2023 -2024 [Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 31/16.12.2022]

Η σύμβαση των ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας υπογράφηκε από τα αρμόδια όργανα στις 15.12.2022 και ακόμα δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

Προς το παρόν βρίσκεται σε ισχύ η ΣΣΕ του 2021 η οποία είναι υποχρεωτική από 16.6.2021 [Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 30357/15.6.2021 (ΦΕΚ Β 2546/16.6.2021)] και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μετενέργεια για ένα τρίμηνο από τη λήξη της δηλαδή μέχρι και την 31/3/2023.

Η νέα σύμβαση προβλέπει για το 2023 αυξήσεις 5,5% και για το 2024 5% . Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο της σύμβασης όπως αυτό υπογράφηκε.

 

https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A31_2022_%CE%9E%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf