Άδεια Ασθενείας – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Εργαζομένου. Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης.

Η ασθένεια του μισθωτού θεωρείται σπουδαίος λόγος αποχής του μισθωτού από την εργασία του, για τον οποίο διατηρεί, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 Α.Κ., την αξίωσή του για αποδοχές.

Με απλά λόγια δηλαδή δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του και να πληρωθεί.

Η διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα μισθοδοσίας του είναι 15 ημέρες για τον πρώτο χρόνο εργασίας του και 1 ολόκληρος μήνας για τα υπόλοιπα χρόνια (Α.Κ. 658).

Το διάστημα εργασίας  υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου, δηλαδή βάσει του εργασιακού έτους και όχι με βάσει το ημερολογιακό έτος .

Από την ημερομηνία πρόσληψης π.χ 15/6/2022  και μέχρι να συμπληρώσει ένα έτος 14/6/2023 δικαιούται αμοιβή για έως μισό μηνά.

Όταν κλείσει έτος, από την επόμενη ημέρα δικαιούται ξανά έναν ολόκληρο μηνά αποδοχές για το διάστημα της απουσίας του λόγω ασθένειας, μέχρι να συμπληρώσει και πάλι ένα έτος και ούτω καθεξής.

Εάν ένας εργαζόμενος μεταφερθεί από μια εταιρία σε μία άλλη με αναγνώριση των δικαιωμάτων του, το εργασιακό έτος μετράει από την αρχική του πρόσληψη και όχι από την ημερομηνία μεταφοράς στην νέα εταιρία.

H καταβολή των αποδοχών ασθενείας γίνεται σε συνδυασμό προς το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού.

Από την 4η ημέρα ασθενείας και μετά και για τις αποδοχές του υπολοίπου διαστήματος ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει τα ποσά που επιδοτεί ο ΕΦΚΑ τον εργαζόμενο για την ασθένεια.

Πχ αν ένας εργαζόμενος απουσίασε από την εργασία του 15 ημέρες λόγω ασθενείας, τότε για τις 3 πρώτες θα λάβει μισή αμοιβή, ενώ για τις υπόλοιπες 12 θα λάβει τις αποδοχές που δικαιούται αν εργαζόταν κανονικά, μείον την επιδότηση ασθενείας που έλαβε από τον ΕΦΚΑ για το αντίστοιχο διάστημα.

Για το λόγο αυτό πάντα να ζητάτε ιατρική γνωμάτευση από τον εργαζόμενο. Χωρίς έγγραφο δεν αναγνωρίζεται η ασθένεια και εφόσον η ασθένεια είναι άνω των 3 ημερών, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για επίδομα ασθενείας.  Κατόπιν ο εργοδότης εγκρίνει επίσης ηλεκτρονικά το διάστημα ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απόφασης καταβολής επιδόματος. Όταν ο εργαζόμενος λάβει την επιδότηση ασθενείας πρέπει να την προσκομίσει στον εργοδότη για να αφαιρεθεί το πόσο που αναλογεί από την επόμενη μισθοδοσία του.