ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Υπάλληλος ή Εργάτης; Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των δύο και πως επηρεάζουν τη σχέση εργασίας;

Στην Εργατική Νομοθεσία οι μισθωτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε εργάτες και υπαλλήλους. Η διάκριση αυτή δεν είναι απλά τυπική, είναι ουσιαστική και επηρεάζει την εργασιακή σχέση των μισθωτών. Υπάρχουν διαφορές ως προς τον υπολογισμό της αμοιβής, της ασφάλισης αλλά και στους όρους απασχόλησης μεταξύ των δύο κατηγοριών.

 

Υπάλληλος

Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που προσφέρει πνευματική εργασία με βάση τα ουσιαστικά κριτήρια. Πέρα από το γενικό κανόνα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η νομολογία έχει αναγνωρίσει ως υπαλλήλους συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι παρέχουν σωματική εργασία, όμως διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και κυρίως επιδεικνύουν πρωτοβουλία και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Οι υπάλληλοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

 

Εργάτης

Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική εργασία. Οι τεχνίτες, οι εργατοτεχνίτες, οι μαθητές και το οικιακό προσωπικό θεωρούνται εργάτες.

Οι εργάτες αμείβονται με ημερομίσθιο.

 

Η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατών επηρεάζει την εργασιακή σχέση κυρίως ως προς τους όρους αμοιβής, ασφάλισης και απασχόλησης. Η διάκριση αυτή γίνεται βάση της φύσης της εργασίας [σωματική ή πνευματική] με βάση αντικειμενικά κριτήρια και όχι βάση του τρόπου αμοιβής τους ή από το πως προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας τους ή ακόμα από την κατοχή συγκεκριμένων πτυχίων ή όχι. Βέβαια υπάρχουν κάποιες κατηγορίες  εργαζομένων στις οποίες  ο Νόμος προσδιορίζει την ιδιότητα του υπαλλήλου ή του εργάτη.

Σε πολλές περιπτώσεις ειδικά τα τελευταία χρόνια η διάκριση καθίσταται δύσκολη λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στους χώρους εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο μισθωτός που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δεν σημαίνει ότι είναι και υπάλληλος και αντίστοιχα μισθωτός που αμείβεται με ημερομίσθιο δεν σημαίνει ότι είναι εργατοτεχνίτης.

 

Κατάργηση της διάκρισης υπαλλήλου και εργάτη όσον αφορά την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και την προειδοποίηση αυτής.

Με το άρθο 64 του Ν.4808/2021 καταργήθηκε κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όσον αφορά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης αλλά και τον χρόνο προειδοποίησης.

Πλέον όσον αφορά την καταγγελία σύμβασης εργασίας [απόλυση] των εργατοτεχνικών ισχύει ο νόμος 2112/1920, ο νόμος 3198/1955 και κάθε άλλη διάταξη που αφορά την καταγγελία της σχέσης εργασίας των υπαλλήλων.

Αυτό σημαίνει ότι η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών υπολογίζεται με μηνιαίους μισθούς, μπορεί να εφαρμοστεί η προειδοποίηση και γενικά ισχύει ότι ακριβώς για τους υπαλλήλους.