ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Τα δικαιώματα του εργοδότη μέσα σε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πότε αξιοποιούνται και πότε περιορίζονται;

Τα δικαιώματα του εργοδότη μέσα σε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πότε αξιοποιούνται και πότε περιορίζονται; 

Σε μια σχέση εξαρτημένης εργασίας ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καθορίζει το είδος, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ο εργαζόμενος θα παρέχει την εργασία του. Αυτό ονομάζεται διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Επίσης δικαίωμα του εργοδότη είναι να ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και στην οικονομοτεχνική οργάνωση της επιχείρησης του, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τοποθετεί, να μεταθέτει και να μετακινεί το προσωπικό της επιχείρησης του όταν υπάρχουν ανάγκες που χρειάζεται να εξυπηρετηθούν. 

Διαβάζοντας τα παραπάνω μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι το δικαίωμα αυτό του εργοδότη είναι απεριόριστο ή ακόμα και ανεξέλεγκτο, όμως δεν είναι έτσι. Ο νόμος ορίζει για το διευθυντικό δικαίωμα όπως άλλωστε και για κάθε δικαίωμα ότι πρέπει να ασκείται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και όχι καταχρηστικά. 

Επιπλέον το δικαίωμα αυτό οριοθετείται και γίνεται πιο συγκεκριμένο μέσα από τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον Κανονισμό Εργασίας της Επιχείρησης, εάν φυσικά υπάρχει. 

Με βάση τα παραπάνω ο εργοδότης δεν μπορεί μονομερώς να αλλάζει τους όρους της σύμβασης, ούτε να επιβάλλει νέες υποχρεώσεις και να καταργεί δικαιώματα, ακόμα και όταν η σύμβαση [συμφωνία] είναι προφορική. Στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε μονομερή ενέργεια σε κάτι από τα παραπάνω σε σχέση με τη σύμβαση ή το νόμο, τότε θεωρείται βλαπτική μεταβολή σε βάρος του εργαζόμενου. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις φτάνουν στην κρίση των δικαστηρίων.  

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι εργοδότες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο κείμενο της σύμβασης εργασίας που υπογράφουν με το προσωπικό τους. Η σύμβαση είναι πολλά περισσότερα από ένα τυπικό έγγραφο για την πρόσληψη και δυστυχώς πολλές φορές αντιμετωπίζεται μόνο ως τέτοιο. Η σύμβαση είναι το έγγραφο που μπορεί να αξιοποιήσει ή να περιορίσει το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και να δημιουργήσει λειτουργικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες στην επιχείρηση και εν τελεί να διαρρήξει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, εάν οι όροι που περιλαμβάνει και ο τρόπος διατύπωσης του δεν γίνουν με τον κατάλληλο τρόπο.