ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων – Διευκρινίσεις

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, για όσους μεν (εργοδότες και μισθωτούς) ήσαν μέλη των Εργοδοτικών Οργανώσεων και της Εργατικής Οργανώσεως αντιστοίχως, που συμβάλλονται, έχει αρχίσει από 22.2.2021 (κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΣΣΕ), για όσους όμως δεν δεσμεύονταν και δεσμεύονται με την κήρυξη της ΣΣΕ αυτής ως υποχρεωτικήςαπό την δημοσίευση της σχετικής Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29.6.2022) (και όχι αναδρομικά). Σχετική είναι η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1876/90, όπως έχει διαμορφωθή με το άρθρο 56 του Ν. 4635/19 (ΔΕΝ 2019 σελ. 1446), στην παρ. 3 της οποίας ορίζεται ότι η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρυθμίσεως.

Η ισχύς της ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων λήγει κατά το άρθρο 7 αυτής την 22.2.2023.

Ως προς την έκταση δεσμευτικότητος, η νομολογία έχει δεχθή ότι η επέκταση αφορά όσους (εργοδότες και μισθωτούς) θα μπορούσαν να είναι μέλη των Οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών) που συμβάλλονται στην ΣΣΕ (βλ. πχ την ΑΠ 1137/2013-ΔΕΝ 2013 σελ. 1530, ΑΠ 1253/2002-ΔΕΝ 2002 σελ. 1634 κ.ά.).

Εξ όσων γνωρίζουμε, το ποιοί μπορεί να είναι μέλη των Οργανώσεων που συμβάλλονται σε ΣΣΕ αναφέρεται στο Καταστατικό της οικείας Οργανώσεως, το οποίο κατά κανόνα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Οργανώσεως. Για την δυνατότητα χορηγήσεως στοιχείων από το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΓΕΜΗΟΕ-ΓΕΜΗΣΟΕ βλ. το ΚΕΦ. Γ΄ της ΥΑ 62599/21 στο ΔΕΝ 2021 σελ. 1661.

Ως προς τα επιδόματα:

α) Ο γενικός κανόνας της ΠΥΣ 6/12 και του Ν. 4093/12 περί απαγορεύσεως υπολογισμού της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας που έχει διανυθή από 14.2.2012 και εφεξής για την προσαύξηση του μισθού κ.λπ. ισχύει και για την ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων (βλ. και Αλληλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1784 σελ. 492).

Συνεπώς το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που προβλέπεται, αφορά υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθή μέχρι την 14.2.2012.

β)  Όσον αφορά τα επιδόματα των ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, διευκρινίζεται ότι εκτός από το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% που προβλέπεται στο άρθρο 3 ΚΕΦ. Γ΄ παρ. 3, οι διανομείς δικαιούνται και του επιδόματος 15% που προβλέπεται για όσους έχουν μοτοποδήλατο κ.λπ., από το άρθρο 56 παρ. 7 του Ν. 4611/2019, αφού στην παρ. 4 του ιδίου Κεφαλαίου της ΣΣΕ γίνεται σχετική παραπομπή στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 4611/2019 (ΔΕΝ 2019 σελ. 678).

Ως προς το σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας:

Με το άρθρο 5 παρ. 2 της ΣΣΕ ορίζεται ότι ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με δύο ημέρες αναπαύσεως την εβδομάδα σε όλα τα καταστήματα. Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα συνιστά παράνομη απασχόληση (αφού αντίκειται σε κανονιστικό όρο ΣΣΕ), δεν συνεπάγεται όμως προσαύξηση του οφειλομένου κατά τον νόμο ωρομισθίου κατά 30%, αφού τόσο τα επισιτιστικά καταστήματα, όσο και τα ξενοδοχεία εξαιρούνται από την σχετική με το 30% ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 3846/2010 (ΔΕΝ 2010 σελ. 606 επ.).

Ως προς την σχέση των μηνιαίων μισθών της ΣΣΕ προς τα νομοθετημένα κατώτατα όρια:

Στην ΣΣΕ καθορίζονται μηνιαίοι μισθοί για όλες τις ειδικότητες, ανεξαρτήτως αν οι υπαγόμενοι μισθωτοί έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτου.

Στα ισχύοντα όμως νομοθετημένα κατώτατα όρια (που αποτελούν για όλους του μισθωτούς το ελάχιστο ποσόν αμοιβής-βλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1786 σελ. 680) γίνεται  διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Για τους υπαλλήλους κατώτατο όριο αποτελεί το ποσόν των 713 € μηνιαίως, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το ποσόν των 31,85 € ημερησίως, το οποίο, για να μετατραπή σε μηνιαίο μισθό πολλαπλασιάζεται επί 26. Έτσι προκύπτει το μηνιαίο ποσό των 828,10 €.

Προς τα ποσά αυτά πρέπει να συγκρίνεται το συνολικώς οφειλόμενο βάσει της ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων ποσόν, που συγκεντρώνει ο υπάλληλος κατά την ιδιότητα ή ο εργατοτεχνίτης κατά την ιδιότητα μισθωτός που αναφέρεται στην ΣΣΕ.

Εργατοτεχνίτες θεωρούνται π.χ. ο Λαντζέρης, ο Ψήστης και ο Καθαριστής των καταστημάτων του ΚΕΦ. Α΄ και Β΄ της ΣΣΕ.

Για την εξεύρεση του συνολικού μισθού της ΣΣΕ προστίθεται στον βασικό μισθό το επίδομα πολυετίας, το επίδομα γάμου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (σε όσους οφείλεται), το επίδομα τουριστικής εκπαιδεύσεως κ.λπ. Το σύνολο θα συγκριθή με το κατώτατο όριο των 713 € (για υπαλλήλους) και των 828,10 € (για τους εργατοτεχνίτες), όπως ήδη αναφέραμε.