Χωρίς κατηγορία

Άδεια φροντίδας παιδιών μετά τον τοκετό ή αλλιώς μειωμένο ωράριο

Οι γονείς που εργάζονται δικαιούνται εναλλακτικώς μεταξύ τους άδεια φροντίδας παιδιού, γνωστό και μειωμένο ωράριο, αναξάρτητα από το είδος της εργασίας του άλλου γονιού, ακόμα και στην περίπτωση που ο δεύτερος γονιός δεν εργάζεται. [αρ 37 – Ν. 4808/2021].

Ο νόμος παρουσιάζει πολύ μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ληφθεί αυτή η άδεια, με την προϋπόθεση πάντα ότι  υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.

Α. Ο γονέας μπορεί να προσέρχεται ή να αποχωρεί νωρίτερα κατά 1 ώρα από την εργασία του, είτε ακόμα να την διακόπτουν κατά μία ώρα. Αυτό μπορεί να έχει διάρκεια 30 μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό ή μετά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας [εξάμηνο ΟΑΕΔ].

Β. Μετά από συμφωνία του εργοδότη με τον γονέα το ημερήσιο ωράριο μπορεί να μειωθεί κατά 2 ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και για τους επόμενους 6 κατά 1 ώρα.

Γ. Μία άλλη εναλλακτική είναι αντί μείωσης ωραρίου ο γονέας να λάβει ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της περιόδου που δικαιούται το μειωμένο ωράριο. Και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία με τον εργοδότη είναι απαραίτητη. Σε αυτή την περίπτωση αθροίζονται οι εργάσιμες ώρες του μειωμένου ωραρίου και μετατρέπονται σε εργάσιμες ημέρες. Ο γονεάς μπορεί να λάβει αυτές τις ημέρες είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά.

Δ. Μπορεί ο γονέας να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου για ένα διάστημα σε ημέρες και για ένα άλλο διάστημα σε ώρες, κατόπιν φυσικά συμφωνίας

Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί καταθέτουν κοινή δήλωση στους εργοδότες τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού, βέβαια μπορεί να καθορίσουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία να εναλλάσσεται η χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Σε περίπτωση διαζυγίου/ διάστασης το μειωμένο ωράριο το λαμβάνει ο γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των γονέων.

Στην περίπτωση που ο γονέας αλλάξει εργοδότη μέσα στο διάστημα που δικαιούται το μειωμένο ωράριο, ο επόμενος εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει το υπόλοιπο για το διάστημα που απομένει.

Μειωμένο ωράριο δικαιούνται αναλογικά και οι μισθωτοί που απασχολούνται με μερική απασχόληση είτε με μειωμένες ώρες εργασίας, είτε λιγότερες ημέρες εργασίας.

Ο εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα του, η ενέργεια αυτή είναι άκυρη. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας αυτής, μια τέτοια ενέργεια συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.