Αμοιβή Διαχείρισης και Μέλη ΔΣ

Καθήκοντα διαχείρισης στις Ο.Ε.  Ε.Ε. Ε.Π.Ε. :

1) Στην περίπτωση που τα μέλη/εταίροι ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία, χωρίς αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4670/2020 και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας .

2) Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτοί) του Ν. 4387/2016, δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί παράλληλης ασφάλισης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας .

3) Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί  τρίτο προς τούτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 (μισθωτοί) δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόμενους κλάδους.

Καθήκοντα διαχείρισης στις Ι.Κ.Ε.

Οι διαχειριστές καταβάλλουν εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4670/2020 και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Μέλος  Δ.Σ.  Α.Ε.

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή όποιας μορφής αποζημίωση κατά συνεδρίαση (έξοδα παραστάσεως) για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά ως μισθωτοί, η οποία υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016,δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020.

Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., είναι και μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, ασφαλίζονται για τη δεύτερη ιδιότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4670/2020 και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά που καταβλήθηκε αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ως συμπληρωμένες από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Αργίες

ΚΥΡΙΑΚΗ / ΑΡΓΙΑ

Οι αργίες χωρίζονται στις υποχρεωτικές , τις προαιρετικές και τις κατ’ έθιμον αργίες. Επίσης η Κυριακή (24:00 Σάββατο – 24:00 Κυριακή) είναι ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας/ανάπαυσης και απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Β.Δ. 748/1966. (ΠΔ 327/1992, Ν.4468/2017, Υ.Α. 59635/1063/2017, Ν.4554/2018, Ν.4635/2019 , Ν.4808/2021)

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ:

Υποχρεωτικές αργίες (απαγορεύεται η λειτουργία /απασχόληση):

 1. 1η Ιανουαρίου
 2. Ημέρα Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου)
 3. 25η Μαρτίου
 4. Δευτέρα του Πάσχα
 5. 1η Μαϊου
 6. 15η Αυγούστου
 7. 28η Οκτωβρίου
 8. 25η Δεκεμβρίου
 9. 26η Δεκεμβρίου
 10. Πολιούχος Πόλης (με απόφαση Νομάρχη)

Προαιρετική αργία

(ήταν η 28η Οκτωβρίου που πλέον καθιερώθηκε ως υποχρεωτική με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021)

ΚΑΤ΄ ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ (από επιχειρησιακή συνήθεια):

Καθαρά Δευτέρα

Αγίου Πνεύματος

Μεγάλη Παρασκευή

 

 

Απαγόρευση Απασχόλησης :

Εφόσον απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτών κατά Κυριακή/ αργία, οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν κλειστές. Είναι ποινικό αδίκημα η παράβαση είτε από δόλο είτε από αμέλεια των σχετικών διατάξεων.

Η απασχόληση των μισθωτών των καταστημάτων και κατ’ επέκταση και η λειτουργία αυτών απαγορεύεται μέχρι της 13:00 της Μ. Παρασκευής.

Μπορούν να ανοίξουν Κυριακή / αργία τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, χωρίς όμως να απασχολούν προσωπικό, για να ανεφοδιαστούν με τα απαραίτητα είδη.

Απαγορεύεται σε καταστήματα που παραμένουν ανοικτά να πωλούν τα είδη, που πωλούν τα καταστήματα που υποχρεωτικά είναι κλειστά.

 

 

 

Εξαιρέσεις απαγόρευσης εργασίας κατά Κυριακής / αργίας:

 • Γεωργικές, κτηνοτροφικές, θηρευτικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και εργασίες (δεν εξαιρούνται οι μισθωτοί που απασχολούνται κυρίως σε εργοστάσια , εργαστήρια , γραφεία, καταστήματα σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα και δεν θεωρούνται γεωργικές επιχειρήσεις τα λατομεία κα ορυχεία)
 • Επιχειρήσεις που απασχολούνται μόνο μέλη οικογένειας και δεν γίνεται συναλλαγή με το κοινό (εφόσον συγκατοικούν με τον εργοδότη)
 • Εργάτες Θαλάσσης
 • Οικιακοί μισθωτοί
 • Μισθωτοί Φύλαξης
 • Εργασίες παρεχόμενες στην ύπαιθρο
 • Παροχή ενέργειας και θέρμανσης
 • Πώληση άρτου και ψησίματος φαγητών
 • Εργασίες που εκτελούνται αυτοπροσώπως από τον επαγγελματία
 • Πρακτική Άσκηση σπουδαστών, σε χώρους που έχει ορίσει η αρμόδια Σχολή
 • Επιχειρησεις μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες courier).
 • Επιχειρήσεις επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενεργείας.
 • Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.
 • Επιχειρήσεις Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.
 • Επιχειρήσεις Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων.
 • Ανθοπωλεία
 • Λουτρά
 • Ξενοδοχεία
 • Ιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία και υγειονομικά ιδρύμάτα εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών
 • Γραφεία κηδειών , νεκροτομείων ,νεκροταφείων
 • Περίπτερα
 • Φωτογραφεία
 • Επιχειρήσεις πώλησης ξηρών καρπών
 • Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.
 • Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.
 • Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προς νοσηλευτικά ιδρύματα φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.
 • Εφοδιαστικής αλυσίδας («logistics»), ιδίως, παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Κέντρων κοινών υπηρεσιών («shared services centers») ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως, στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.
 • Κέντρων δεδομένων («data centers») και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων,
 • Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.
 • Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.
 • Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
 • Φύλαξης (security).
 • Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.
 • Φαρμακαποθήκες
 • Φαρμακεία για διημέρευση και διανυκτέρευση

 

Δεν ισχύει η αργία της Δευτέρας του Πάσχα από της 10:00 μέχρι της 14:00 για τα Κουρεία και Κομμωτήρια, της 25ης Μαρτίου από 06:00 μέχρι της 12:00 για τα ιχθυοπωλεία και η ημιαργία της Μ. Παρασκευής δια τη κηροπλαστεία και αρτοποιεία

 

 

Εξαιρέσεις απαγόρευσης εργασίας κατά Κυριακής / αργίας μόνο για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (24ωρη λειτουργία με 3 βάρδιες):

Επιχειρήσεις:

Α .οινοπνευματοποιίας, πυρηνελαιουργίας, υδρογονώσεως ελαίου, εφ’ οσον η υδρογόνωσις ενεργείται δια πυροχημικών μεθόδων.
Β. διθειούχου άνθρακος, διϋλιστηρίων πετρελαίου και παρασκευής ορυκτελαίου εκ βαρέων πετρελαίων.
Γ. παραγωγής τσιμέντων
Δ. παρασκευής γλυκερίνης και λιπαρών οξέων,
Ε. ζυμαρικών, εφ’ όσον λειτουργούν δι αυτοτελών μηχανολογικών συγκροτημάτων συγχρόνου παραγωγής και προξηράνσεως.
Στ. ζυθοποιίας, βυνοποιίας, παγοποιίας, ψυγείων και ζύμης
Ζ. παραγωγής ναφθαλίνης
Η. παστεριώσεως γάλακτος και παρασκευής εκ τούτου προϊόντων,
Θ. ασβεστοκαμίνων
Ι. παραγωγής χωρίου δι’ ηλεκτρολύσεως και υποχλωριώδους ασβεστίου.
Ια. παραγωγής οξυγόνου
Ιβ. Παραγωγής υάλου
Ιγ. Ξηραντηρίων τεχνητής ξηράνσεως ξύλου
Ιδ. παρασκευής οστεοκόλλας και δερματοκόλλας εξ οστών και υπολειμμάτων δερμάτων,
Ιε. Παρασκευής φυτικού άνθρακος,
Ιστ. Παραγωγής οξέων και χημικών λιπασμάτων
Ιζ. Χαρτοποϊάς, εφ’ όσον η ξήρανσις του χάρτου γίνεται εις τύμπανα θερμαινόμενα δι΄ατμού

Τμήματα επιχειρήσεων:

Α. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας και πυράς χαλυβουργικών εργοστασίων και μεταλουργείων ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών,
Β. τμημάτων παραγωγής βισκόζης και κλωστοποιήσεως ταύτης μετά των συναφών συγκροτημάτων των εργοστασίων τεχνητής μετάξης,
Γ. εργασίας εψήσεως, ξηράνσεως και εκκαμινεύσεως κεραμουργικών προϊόντων,
Δ. εργασίας ξηράνσεως υποπροϊόντων επεξειργασμένων οστών και δερμάτων,
Ε. τμημάτων παρασκευής κόλλας και φίλτρων αλέσεων πρώτης ύλης, κυρίως χαρτοποιητικών μηχανών, ρολοκοπτικών μηχανών και μηχανών λειάνσεως (καλανδρών) εργοστασίων χαρτοποϊας ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών,
Στ. τμημάτων θερμοπλαστικών μηχανών παραγωγής συνθετικών ινών και φύλλων εκ πολυστερίνης εις εργοστάσια συνθετικών ινών και πλαστικών,
Ζ. συνεργείων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών, ξηραντηρίων πυρίτιδος και εγκιβωτισμού και συσκευασίας μαύρης πυρίτιδος,
Η. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας ή εργασίας επισκευών και συντηρήσεως μηχανολογικών συγκροτημάτων παραγωγής πολεμικού υλικού εργοστασίων καλυκοποιίας και κατασκευής πολεμικού υλικού,
Θ. εργασίας μηχανικής παρασκευής και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων
Ι. εργασίας επιθεωρήσεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής των εγκαταστάσεων (υπογείων, επιφανειακών και εναερίων) των μεταλλείων.

 

Λειτουργία επιχείρησης και απασχόληση εργαζομένων κατά Κυριακή/αργία μετά από χορήγηση άδειας της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας :

α) Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου.

β) Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, καθώς και ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών.

γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά.

δ) Σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων.

ε) Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, μη δυνάμενης να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια πριν την έναρξη της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνομικήν Αρχήν, ευθύς μετά την έναρξιν της εργασίας.

στ) Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών.

ζ) Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, καθόσον αφορά στο απαραίτητο προσωπικό των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών. Στις περ. α’ και γ’, η άδεια δύναται να αφορά σε όλο το προσωπικό. Στην περ. ε’, δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τις αναπληρωματικές ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η οποία θα εξασφαλίζεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

η) Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει.

θ) Σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως σε ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών.

ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών.

ια) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

Αμοιβή εργασίας κατά Κυριακή/αργία

Εφόσον επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και απασχοληθεί ο εργαζόμενος, αυτός δικαιούται να λάβει αμοιβή για τις ώρες εργασίας του , υπολογισμένη  με βάση το συμφωνηθέν ωρομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογισμένη πάνω στο νόμιμο ωρομίσθιο του. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών εργασίας του, θα πρέπει να οργανωθεί έτσι,  ώστε να λάβει ΡΕΠΟ/ημέρα ανάπαυσης εντός της εβδομάδας.

Εφόσον απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και απασχοληθεί ο εργαζόμενος, αυτός δικαιούται να λάβει αμοιβή και για τις επιπλέον ώρες εργασίας του, υπολογισμένη  με βάση το συμφωνηθέν ωρομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογισμένη πάνω στο νόμιμο ωρομίσθιο του. Εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζομένου είναι πλήρους απασχόλησης και η εργασία του διαρκέσει πάνω από 5 ώρες την Κυριακή, θα πρέπει να λάβει ένα επιπλέον ΡΕΠΟ/ημέρα ανάπαυσης εντός της ακόλουθης εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ως προς την αμοιβή ή/και τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Η επίσημη αργία που συμπίπτει με ημέρα Κυριακή , δεν μετατίθεται σε άλλη ημέρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα. Αν την ημέρα αυτή συμπίπτουν δύο εορτές αργίες (π.χ Δευτέρα του Πάσχα και Πρωτομαγιά), οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δύο (2) ημερομίσθια (N.Σ.Κ 239/78).

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Δανεισμός Εργαζομένου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ &

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ OUTSOURCING

 

Δε θα πρέπει να συγχέουμε τη σύμβαση δανεισμού εργαζομένου με τη σύμβαση εργολαβίας/outsourcing κατά την οποία μία επιχείρηση συμφωνεί με δεύτερη επιχείρηση να αναλάβει για λογαριασμό της δεύτερης, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου με το ήδη υπάρχον προσωπικό πρώτης, έναντι συμφωνημένου τιμήματος. Επίσης δε θα πρέπει να ταυτίζουμε την έννοια της εργολαβίας μόνο με τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά η εργολαβία ως έννοια εμπεριέχει και όλες τις συμβάσεις εξωτερικών αναθέσεων/outsourcing (πχ καθαρισμός κτιρίων, συσκευασία προϊόντων, συντήρηση μηχανημάτων, εύρεση προσωπικού-στελέχωση, λογιστικές υπηρεσίες).

Τι είναι η σύμβαση Outsourcing / Εργολαβίας;

Συνεργασία που αποτελεί μέσο οργάνωσης αλλά και επίτευξης του σκοπού μιας επιχείρησης μέσω εξωτερικής ανάθεσης, εκτέλεσης έργου ή τμήματος έργου ή κάλυψης διαρκούς ανάγκης από συμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου να λάβει υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό που είτε παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις είτε της πρώτης είτε της δεύτερης συμβαλλόμενης επιχείρησης. Η σύμβαση outsourcing δύναται να καλύψει μια πάγια επιχειρηματική ανάγκη, ενώ η σύμβαση ανάθεσης έργου, ισχύει έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις  του αναθέτοντος έργο και του εργολάβου;

Υπόχρεος τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι ο εργολάβος, δηλαδή ο εργοδότης των απασχολούμενων. Το άρθρο 9 του Ν 4554/2018 που αφορούσε τη συνυπευθυνότητα μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, καταργήθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4623/2019. Οι εργαζόμενοι του εργολάβου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ωρών εργασίας κατατεθειμένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντος, όπως ισχύει για όλους τους εργαζομένους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές εκτός της έδρας και των υποκαταστημάτων της επιχείρησης/εργοδότη τους.

Τι είναι η σύμβαση δανεισμού εργαζομένου;

Δανεισμός εργαζομένου ονομάζεται κάθε τριμερής σχέση εργασίας κατά την οποία συμβαλλόμενοι είναι : Α) ο αρχικός εργοδότης, Β) ο εργαζόμενος και Γ) ο τρίτος εργοδότης και με τους όρους που περιέχει, συμφωνείται η προσωρινή παραχώρηση των υπηρεσιών του εργαζομένου από τον αρχικό εργοδότη στον τρίτο εργοδότη.

Πως διαχωρίζουμε το δανεισμό εργαζομένου σε γνήσιο και μη γνήσιο δανεισμό;

Ο γνήσιος δανεισµός ισχύει, όταν ο εργαζόµενος παραχωρείται για σύντοµο συνήθως χρονικό διάστηµα σε τρίτη επιχείρηση, ενώ προσφέρει την εργασία του κανονικά στον αρχικό του εργοδότη. Η τακτική αυτή συνηθίζεται µεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που ανήκουν στον ίδιο όµιλο στο πλαίσιο µιας γενικότερης συνεργασίας και προς εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινών τους οικονοµικών συµφερόντων.

Ο µη γνήσιος ή κατ’ επάγγελµα δανεισµός ισχύει, όταν ο αρχικός εργοδότης είναι επιχείρηση µε την οποία ο εργαζόµενος συνάπτει σύµβαση εργασίας, στην οποία προβλέπεται, ότι ο εργαζόµενος δεν θα προσφέρει την εργασία του στον αρχικό εργοδότη, αλλά σε τρίτο. Αυτές οι επιχειρήσεις ονομάζονται Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) γιατί οποίες ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του αρχικού εργοδότη σε σύμβαση δανεισμού ;

Κατά τη σύμβαση δανεισμού δεν επηρεάζεται η αρχική σύμβαση εργασίας. Υπόχρεος για την καταβολή μισθού παραμένει ο αρχικός εργοδότης , εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο αρχικός εργοδότης εκδίδει τιμολόγιο στον τρίτο εργοδότη. Επίσης ο αρχικός εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές για τον υπό δανεισμό εργαζόμενο, να καταβάλλει τα Δώρα Εορτών και επιδόματος αδείας και είναι και ο μόνος που μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του τρίτου εργοδότη σε σύμβαση δανεισμού ;

Ο τρίτος εργοδότης καθορίζει το χρόνο χορήγησης της άδειας σε συμφωνία με τον εργαζόμενο αλλά και το ωράριο εργασίας του δανειζόμενου μισθωτού. Θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το ωράριο εργασίας του δανειζόμενου μισθωτού με παρατηρήσεις όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού εργοδότη.  Επίσης ο τρίτος εργοδότης είναι υπόχρεος για τυχόν αμοιβή υπερεργασίας /υπερωρίας ,εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την κατάρτιση της σύμβασης.

 

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Δώρο Πάσχα

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που απασχολούν ή απασχόλησαν εργαζομένους κατά το διάστημα 1/1-30/4 πρέπει να καταβάλουν στους εργαζόμενους τους το αναλογούν Δώρο Πάσχα, έως τη Μεγάλη Τετάρτη  (εκτός αν δοθεί παράταση στην προθεσμία καταβολής του)

Όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται να λάβουν επίδομα Εορτών Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών,  δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Εάν έχουν απασχοληθεί όλη την χρονική περίοδο από 1/1-30/4 τότε δικαιούνται μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια αντίστοιχα.

Εργαζόμενος που δεν απασχολήθηκε όλη την χρονική περίοδο από 1/1-30/4, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου Πάσχα. Προκειμένου για μισθωτό ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες. Εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί λιγότερες από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με καθημερινή απασχόληση, δικαιούται τόσα ημερομίσθια Δώρο Πάσχα όσο και ο πλήρους απασχόλησης , όμως ο υπολογισμός θα γίνει  επί των μειωμένων ημερήσιων αποδοχών.

Εργαζόμενος με εκ περιτροπής ή διαλείπουσα απασχόληση δικαιούται αναλογία Δώρου Πάσχα , 2 ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματικές ημέρες εργασίας. Αν κυμαίνονται οι ώρες εργασίας ανά ημέρα , ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα θα γίνει με βάση το μέσο όρο των αποδοχών.

Χρόνοι που υπολογίζονται για το Δώρο Πάσχα

 • Συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα η άδεια κυοφορίας και λοχείας (56 ημέρες πριν και 63 μετά τον τοκετό)
 • Συνυπολογίζονται οι ημέρες αναμονής σε ασθένεια. Ενώ δεν υπολογίζονται οι ημέρες ασθενείας που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.
 • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απουσίασε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή με άδεια άνευ αποδοχών.
 • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας.
 • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες απεργίας
 • Συνυπολογίζεται η σπουδαστική άδεια συμμετοχή σε εξετάσεις.

 

Αποδοχές Δώρου Πάσχα

Ως βάση υπολογισμού των αποδοχών του Δώρου Πάσχα που δικαιούται κάθε εργαζόμενος αποτελούν οι συμφωνημένες/τακτικές αποδοχές του κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία που λύεται η σχέση εργασίας. Τακτικές αποδοχές εκτός του συμφωνημένου μισθού/ημερομίσθιου είναι και κάθε αμοιβή είτε σε είδος ή και σε χρήμα που καταβάλλεται από τον εργοδότη κατ’ επανάληψη όπως είναι αμοιβή υπερεργασίας, υπερωρίας προσαύξησης νυκτερινών και Κυριακών, bonus κλπ

Το Δώρο Πάσχα πάντα προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666

Για τις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης , ο απασχολούμενος καθημερινώς (επί λιγότερες εν σχέση με την πλήρη απασχόληση ώρες) θα λάβει ως Δώρο όσα ημερομίσθια θα λάβει και ο πλήρως απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων αποδοχών. Ο ασχολούμενος με διαλείπουσα (όχι καθημερινή) απασχόληση επί λιγότερες των 6 ημερών (επί 6ημέρου) ή 5 ημερών (επί 5ημέρου) θα λάβει ως Δώρο. 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα Αν η απασχόληση δεν παρέχεται επί σταθερό αριθμό ωρών με συνέπεια να κυμαίνονται οι ημερήσιες αποδοχές, η εξεύρεση του Δώρου θα γίνει με βάση τον μέσο όρο αποδοχών

Δώρο Πάσχα και αναστολή σύμβασης

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε συνεχόμενο διάστημα είτε κάποια διακεκομμένα διαστήματα την χρονική περίοδο από 1/1-30/4, θα λάβουν μειωμένο δώρο Πάσχα. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα λάβουν τα χρήματα από τους εργοδότες τους, που υποχρεούνται να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα που αναλογεί στις ημέρες που πραγματικά εργάστηκαν αυτή τη χρονική περίοδο με βάση τις αποδοχές τους , ενώ σε δεύτερη φάση θα λάβουν από το κράτος την αναλογία του Δώρου Πάσχα για τις ημέρες που οι συμβάσεις  εργασίας τους ήταν σε αναστολή επί της μηνιαίας αποζημίωσης..

 

Κρατήσεις Δώρου Πάσχα

Στις αποδοχές του Δώρου Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ και και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

 

Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

 

 

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Αδεια

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που απασχολούν εργαζόμενους  που λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας τους εντός του 2020 (συνεχής αναστολή ή κατά διαστήματα), δε μπόρεσαν να λάβουν τις ημέρες αδείας που δικαιούταν εντός του 2020, μετέφεραν το σύνολο ή το υπόλοιπο αδείας του έτους 2020, στο 2021 ή και στο 2022, το οποίο θα πρέπει να χορηγήσουν υποχρεωτικά στους εργαζομένους έως και τις 31/12/2022 (άρθρο 132 Ν.4808/2021).

Οι εργοδότες θα πρέπει να χορηγήσουν το σύνολο των δικαιούμενων ημερών αδείας του 2021 έως τις 31/3/2022.

Ας θυμηθούμε τι ισχύει γενικά για την ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων   (Α.Ν.539/1945, Ν.3302/2004, Ν.4093/2012, N.4808/2021)

Δικαιούμενες ημέρες αδείας

Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του,(με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου) δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ’ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη/επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια είκοσι-τεσσάρων (24) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (24/12=2 ημέρες για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης) ή είκοσι (20) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (20/12=1,67  ημέρες για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης)

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αναλογικά με το χρόνο απασχόλησής του, ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στον ίδιο εργοδότη/επιχείρηση. Η άδεια αυτή αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε εργασιακό έτος. Το ποσοστό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια είκοσι-τεσσάρων (25) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (25/12 =2,08 για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης, εφόσον έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας) ή είκοσι μίας (21) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. (21/12=1,75 ημέρες για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης ,εφόσον έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας)

Για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές. Η άδεια αυτή αυξάνεται πάλι κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε εργασιακό έτος. Δικαιούμενες ημέρες αδείας είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή με συνολική προϋπηρεσία 12 ετών σε όλους τους εργοδότες του αθροιστικά, δικαιούται (αναλογία ετήσιας άδειας για τα δυο πρώτα ημερολογιακά έτη) ετήσια άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

Εργαζόμενοι με συνολική προϋπηρεσία 25 ετών δικαιούνται δικαιούται (αναλογία ετήσιας άδειας για τα δυο πρώτα ημερολογιακά έτη) ετήσια άδεια τριάντα μίας (31) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι έξι (26) εργάσιμων ημερών αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

Σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται, κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο της, για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.
Ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου, κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα

Κατά τη λήξη της εποχιακής απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο, οι εποχιακοί υπάλληλοι δικαιούνται αποζημίωση ίση με 2 ημερομίσθια για άδεια και 2 ημερομίσθια για επίδομα αδείας ανά 25 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα πρόσληψής τους μέχρι τη λήξη της εποχιακής απασχόλησής τους. (Εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους).

Οι οικοδόμοι και οι λοιποί μισθωτοί σε τεχνικές εργασίες δικαιούνται κάθε έτος κανονική άδεια και επίδομα αδείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ.

Τυχόν ευµενέστεροι όροι χορήγησης αδειών που περιέχονται σε συλλογικές συµβάσεις (σε ισχύ για τα συμβαλλόμενα μέρη), κανονισμούς εργασίας, υπερισχύουν των ελάχιστων νομίμων.

Στις ημέρες αδείας αναψυχής , περιλαμβάνονται μόνο κοινές εργάσιμες ημέρες και δεν περιλαμβάνονται ημέρες επίσημης ή κατ’ έθιμον αργίας και ασθένειας.

Δεν ισχύει και θεωρείται ανύπαρκτη κάθε συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη που να περιλαμβάνει την παραίτηση του εργαζομένου από το δικαίωμα λήψης αδείας , ακόμα και έαν προβλέπεται καταβολή αυξημένης αποζημίωσης.

Αποδοχές Αδείας / Επίδομα Αδείας

Κατά την διάρκεια της αδείας του, ο μισθωτός δικαιούται, τις συνήθεις αποδοχές που θα δικαιούταν εάν πραγματικά εργαζόταν τον αντίστοιχο χρόνο. Στην έννοια των συνήθων αποδοχών περιλαμβάνονται και οι παντός είδους πρόσθετες ή συμπληρωματικές τακτικές παροχές, οι προσαυξήσεις για εργασία κατά τις νύκτες, τις Κυριακές και αργίες, καθώς επίσης και η αμοιβή για υπερεργασία και η προσαύξηση για νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. Και οι μερικώς απασχολούμεναι μισθωτοί έχουν δικαίωμα λήψης ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους

Για εργαζόμενους που αμείβονται κατ’ αποκοπή ή με κυμαινόμενες αποδοχές, οι αποδοχές αδείας υπολογίζονται κατά μέσο όρο. Ο μέσος ημερήσιος όρος εξευρίσκεται με τη διαίρεση των συνολικών αποδοχών που ο κάθε μισθωτός έλαβε μέσα στο χρονικό διάστημα, δια του συνολικού αριθμού των ημερών που περιλαμβάνονται στο διάστημα αυτό και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.

Οι μισθωτοί που αμείβονται με ποσοστά εις βάρος των πελατών των επιχειρήσεων (π.χ. Σερβιτόροι) , δικαιούνται αποδοχές αδείας επί του καθοριζομένου τεκμαρτού ημερομισθίου ΙΚΑ επί τον αριθμόν των εργασίμων ημερών.

Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, προκαταβάλλονται κατά την έναρξη της αδείας.

Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας, είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια.

Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια , καθώς και το ανάλογο επίδομα αδείας. Η αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και οι αποδοχές του επιδόματος αδείας, θα πρέπει να καταβληθούν μέσω τραπέζης στον εργαζόμενο, την ημέρα που λύεται η σχέση εργασίας.

Εργοδότης που αρνήθηκε σε εργαζόμενο τη χορήγηση της νομίμου κατ’ έτος άδειας του έως τις 31/3 του επομένου έτους, υποχρεούται να του καταβάλει τις αποδοχές της αδείας προσαυξημένες κατά 100%.

Χρόνος χορήγησης της άδειας

Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται / συμφωνείται µεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διµήνου από της υποβολή της αίτησης του εργαζομένου. Πάντως οι μισές τουλάχιστον δικαιούμενες ημέρες άδειας κατ΄ έτος (που δικαιούνται αθροιστικά όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση), θα πρέπει να χορηγούνται το χρονικό διάστημα από 1η Μαίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Δεν θεωρείται ως άδεια η μονομερώς χορηγούμενη από τον εργοδότη, με εξαίρεση την περίπτωση χορήγησης του υπολοίπου της αδείας, όταν πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας χορήγησης της και μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, καθότι ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει όλη  τη δικαιούμενη άδεια  μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δυο περιόδους εντός του ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο.

Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δυο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να περιλαμβάνει την χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας δέκα (10) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας ή δώδεκα (12) εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο. (χορήγηση αδείας ή τμήματος αδείας μετά από συνεννόηση των δυο μερών)

 

Ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, μεγάλη σώρευση εργασίας εξαιτίας του είδους ή του αντικειμένου εργασιών τους, ο εργοδότης μπορεί, με απόφασή του, να χορηγεί στο τακτικό προσωπικό το τμήμα της αδείας των 10 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Απαγόρευση Απόλυσης/ Εργασίας

Aπαγορεύεται στον εργοδότη να απολύσει τον µισθωτό κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσης άδειας. Επίσης απαγορεύεται και η απασχόληση των μισθωτών κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειάς τους σε οποιαδήποτε εργασία, με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Άδεια άνευ αποδοχών

(Άρθρο 62  4808/2021)

Εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης δύναται, κατόπιν ατομικής έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη, να λάβει άδεια άνευ αποδοχών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η οποία δύναται να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών. Κατά τη διάρκεια της άδειας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η έγγραφη συμφωνία αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) «ΕΡΓΑΝΗ» και αντίγραφό της γνωστοποιείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών εκ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

 

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Αδήλωτη Εργασία

Από τις 12/3/2020 και εφεξής το πρόστιμο αδήλωτης ανασφάλιστης εργασίας 10.500,00 Ευρώ , μειώνεται στα 2.000,00 εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο εργοδότης προβεί σε πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή για εποχικές επιχειρήσεις στα 5.000,00 Ευρώ αν ο εργοδότης προβεί σε πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.

Προϋπόθεση για τη μείωση του ποσού του προστίμου αποτελεί η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου συν την νέα πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου. Ως μείωση των θέσεων εργασίας θεωρείται και η μείωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων αλλά και η οικειοθελής αποχώρηση. Αν μειωθεί το προσωπικό θα πρέπει εντός 15 ημερών να αντικατασταθεί η θέση εργασίας με νέο εργαζόμενο που θα απασχοληθεί με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους. Το χρονικό διάστημα μέχρι την αντικατάσταση, παρατείνει τη διάρκεια της δέσμευσης διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Το μειωμένο ποσό του προστίμου καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ εντός 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της πράξης και εντός 5 ημερών από την καταβολή του προστίμου θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία και όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα: πρόσληψη , πίνακα ωρών εργασίας , σύμβαση, ΥΔ μη υποτροπής και αποδοχής του προστίμου.

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου (ΠΕΠ) ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της πράξης. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης.

Γιατί να επιλέξω να ασκήσω προσφυγή;

Εφόσον η πραγματικότητα είναι ότι ο ευρεθείς κατά τον επιτόπιο έλεγχο , δεν είναι όντως αδήλωτος εργαζόμενος (σε κάθε άλλη περίπτωση συμφέρει να προχωρήσει ο εργοδότης  στην πρόσληψή του αδήλωτου εργαζομένου και να καταβάλλει το μειωμένο πρόστιμο) τότε θα πρέπει να προχωρήσει ο εργοδότης στην άσκηση προσφυγής διότι:

α) οι εφαρμοστέες διατάξεις θεσπίζουν μαχητό τεκμήριο ότι ο ευρεθείς, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη, ο οποίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό,

β) η διαπίστωση περί απασχολήσεως του ανευρεθέντος από τους ελεγκτές ως ‘εργαζόμενος’ από τον προσφεύγοντα και η εντεύθεν επιβολή των επίδικων προστίμων ερείδεται αποκλειστικά από το εκάστοτε δελτίο ελέγχου των ελεγκτικών οργάνων του καθ’ ου, το οποίο παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’ άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ Δ.Δ ), πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από τα ίδια τα δημόσια όργανα ή ενώπιόν τους, όχι όμως, πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη όπως, ως προς την ιδιότητα, ως εργαζομένου, του ανευρεθέντος κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση προσώπου. Άλλωστε μόνη η υπογραφή του τελευταίου στο ως άνω δελτίο ελέγχου, κάτω από την ένδειξη ”Υπογραφή Εργαζομένου”, δεν απαλλάσσει τα ελεγκτικά όργανα από την ανωτέρω υποχρέωσή τους, ούτε συνιστά πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη της εργασιακής σχέσης,

γ) με το δελτίο ελέγχου βεβαιώνεται μεν η παρουσία του ανευρεθέντος στο χώρο της επιχείρησης, ωστόσο, εάν σε αυτό δεν αναφέρονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, τα οποία διαπίστωσαν τα ελεγκτικά όργανα ότι συνέτρεχαν και θεμελιώνουν την ιδιότητα του εργαζομένου, ήτοι δεν εξειδικεύεται ούτε εάν αυτός κατελήφθη να εκτελεί εργασίες και ποιες, που προσιδιάζουν σε εργαζόμενο-εργάτη , ούτε, προκύπτει από το διοικητικό φάκελο ότι το συμπέρασμα του ελέγχου συνεπικουρείται από οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό ή αποδεικτικό στοιχείο εργασιακής σχέσης. Τα πραγματικά αυτά περιστατικά πρέπει να διαπιστώνονται στο δελτίο ελέγχου και δεν μπορούν να αναφέρονται στην έκθεση απόψεων του καθ’ ου ή να προβάλλονται με το κατατεθέν υπόμνημά του, ελλείψει δε της αναφοράς πραγματικών περιστατικών, μόνον η διαπίστωση της απλής παρουσίας του προσώπου στο χώρο του εργοδότη, δεν αρκεί για να θεμελιώσει την εργασιακή σχέση οπότε και  δύναται ο εργοδότης να ανατρέψει το τεκμήριο.

δ)  ο χαρακτηρισμός της εργασίας ως εξαρτημένης ή μη δεν εξαρτάται από τον τρόπο που καταβάλλεται ο μισθός ούτε από τον χαρακτηρισμό που δίνουν οι εργαζόμενοι στη σχέση, αλλά αποκλειστικά από το δικαίωμα του εργοδότη να καθορίζει και να εποπτεύει τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας του προσώπου που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Υποστηρίζει δε ότι δεν αντιτίθεται στην έννοια της εξάρτησης η ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του λόγω των ειδικών γνώσεων που αυτός κατέχει.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;