ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Πρακτική άσκηση ΙΕΚ

Έως το τέλος Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει οι εργοδότες, που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους ΙΕΚ, να υποβάλλουν ΑΠΔ για την ασφάλιση τους από 1/9/2021 , καθώς και να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Τι αλλάζει;

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 50/2021 (15/09/2021) , ενώ παραμένει η υποχρέωση ασφάλισης για τον κλάδο ατυχήματος χωρίς να επέρχεται κάποια αλλαγή στην ασφαλιστική τακτοποίηση των καταρτιζόμενων, μεταφέρεται η υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών από τα ΙΕΚ, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εργοδότες) στα οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση και θεσμοθετείται η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ΙΕΚ.

 

Αμείβεται η πρακτική άσκηση ;

Η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη. (Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές). Ο πρακτικά ασκούμενος στα ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας, λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

 

Ποια η διάρκεια ;

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

 

Πως ασφαλίζει ο εργοδότης τον πρακτικά ασκούμενο;

Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για δώρα εορτών ή επιδόματος αδείας.

  • Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος και συγκεκριμένα με κωδικό ειδικότητας 332040 και πακέτο κάλυψης 210 με κωδικό αποδοχών 13 (τεκμαρτά) για 10,11 Ευρώ για 25 ημέρες ασφάλισης μηνιαίως, εκτός εάν ο πρακτικά ασκούμενος δεν καλύπτεται είτε άμεσα είτε από οικογενειακό βιβλιάριο ως έμμεσο μέλος για ασθένεια σε είδος (με Υπεύθυνη δήλωση του) όπου στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης επιπλέον 6,45%, (δηλαδή σύνολο 7,45%) και 75,34 Ευρώ μηνιαίως για 25 ημέρες ασφάλισης με ειδική περίπτωση 36 και πακέτο κάλυψης 225.

 

Ποιοι εργοδότες εξαιρούνται;

Η πρακτική άσκηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε Φορείς ή επιχειρήσεις:

  • Προσωρινής απασχόλησης,
  • Νυχτερινά κέντρα,
  • Παροχής καθαριότητας και φύλαξης,
  • Πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών και
  • Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

 

Ποιοι πρακτικά ασκούμενοι εξαιρούνται;

Δεν περιλαμβάνονται οι καταρτιζόμενοι ημεδαποί και αλλοδαποί σπουδαστές / μαθητές των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης – Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού

 

Πρέπει να υποβληθεί έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση αναγγελίας της έναρξης πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

Η ειδική σύμβαση της πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

 

Από πότε ισχύουν οι αλλαγές;

Οι νέες διατάξεις αφορούν τις ειδικές συμβάσεις πρακτικής άσκησης με ΙΕΚ, οι οποίες:

  • υπογράφονται από την 26/08/2021 και μετά ή
  • Έχουν υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο με το παλαιό καθεστώς και συνεχίζονται μετά την 26/8/2021.

Στην περίπτωση αυτή – που η σύμβαση έχει καταρτιστεί πριν τις 26/08/2021 και συνεχίζει – η μεταφορά της αρμοδιότητας στην υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των εισφορών από τους Φορείς/Πρόσωπα που παρέχουν την άσκηση, θα εφαρμοστεί από την 01/09/2021 και μετά.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;