ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών 2022

Με την εγκύκλιο 66 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ότι συνεχίζει και για το 2022 η μείωση  των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες , από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020.

Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 και 2022 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα.

Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2022, προβλέπεται μείωση εισφορών :

1. Για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., κ.λ.π.)

2. Για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) κατά 0,30%, η οποία αφορά στο ασφάλιστρο του εργοδότη και επιμερίζεται στον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. (0,18%) και στον Ε.Κ.Λ.Α. (0,12%).

3. Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., (προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β΄, εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195), κατά 0,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους ώστε για το έτος 2021 και 2022 να μην γίνεται παρακράτηση από τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζομένων υπέρ αυτής.

Ειδικότερα:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (με μείωση εισφορών) Κοινές Επιχειρήσεις

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.

1,56%

2,69%

4,25%

1,83%

3,17%

5,00%

1/6/2020-31/12/2020

1/6/2020-31/12/2020

1,20%

1,20%

2,40%

1,47%

1,68%

3,15%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

0,10%

0,36%

0,46%

0,10%

0,36%

0,46%

1/7/2014-31/12/2020

1/7/2014-31/12/2020

0,10%

0,06%

0,16%

0,10%

0,06%

0,16%

1/1/2021-31/12/20212

1/1/2021-31/12/2022

Λ.Π.Ε.Α.Ε.

0,00%

0,15%

0,15%

0,00%

0,15%

0,15%

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ο.Ε.Κ.)

0,85%

0,00%

0,85%

1,00%

0,00%

1,00%

1/6/2020-31/12/2020

1/7/2014-31/12/2020

0,00%

0,00%

0,00%

0,15%

0,00%

0,15%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ο.Ε.Ε.)

0,35%

0,00%

0,35%

0,35%

0,00%

0,35%

ΣΥΝΟΛΟ

2,86%

3,20%

6,06%

3,28%

3,68%

6,96%

1/6/2020-31/12/2020

1/7/2014-31/5/2020

1,65%

1,41%

3,06%

2,07%

1.89%

3,96%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;