ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

«Μαθητεία» τι είναι ;

τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα, βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

 

Ποια είναι η διάρκεια της μαθητείας μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ;

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια 156 ημερών για τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Κατά την περίοδο των σχολικών θερινών διακοπών, η διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένη ισομερώς σε πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρας.

Μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας, η οποία

θεωρείται από τον Διευθυντή του οικείο ΕΠΑ.Λ. Σε περίπτωση ανήλικου μαθητευόμενου η

Σύμβαση Μαθητείας υπογράφεται και από τον κηδεμόνα του.

 

Πως ασφαλίζονται οι μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ;

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση, στους κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ κλπ). Για την ασφάλιση των ανωτέρω καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση υπαγωγής του μαθητευόμενου σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται επί των μισών πραγματικών αποδοχών των μαθητευόμενων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητευόμενων μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ;

 Αμοιβή

Ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, σήμερα 27,59 ευρώ .

Το ποσό της επιδότησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζεται στα 27,14 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» . Μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται μέσω ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας.

-Κανονική άδεια

Η διάρκεια της κανονικής άδειας που αναλογεί στην διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983(Α΄ 46).

Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στην διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι την διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983.

Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρούμενων των

επίσημων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση των ημερών της κανονικής άδειάς του.

-Αναρρωτική άδεια

Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657- 658 του Αστικού Κώδικα.

Ο μέγιστος αριθμός αναρρωτικής άδειας για το σύνολο του προγράμματος ορίζεται στις δώδεκα ημέρες. Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας ο μαθητευόμενος οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την αναρρωτική του άδεια στον εργοδότη και αντίγραφο αυτού στο ΕΠΑ.Λ/Ε.Κ (γνωμάτευση θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα)

– Απουσία πέντε ημερών

Απουσία για προσωπικούς λόγους, με έγκαιρη ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. Στις περιπτώσεις απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις από την πλευρά του εργοδότη ;

Κάθε εργοδότης του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας , να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», καθώς και την διακοπή αυτού, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί, επισυνάπτοντας κατά την υποβολή  την υπογεγραμμένη από όλα τα μέρη και σφραγισμένη σύμβαση μαθητείας.

Θα πρέπει να υποβάλλει Α.Π.Δ. για κάθε μαθητευόμενο στις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής (με ΚΑΔ 8005) καθώς και να καταβάλλει τις αντίστοιχες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές και 20 ευρώ τον Αύγουστο υπέρ κατασκηνώσεων.

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών σήμερα ορίζεται σε: 13,80 ευρώ ημερησίως (27,59 /2 = 13,80)

Για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα , ο εργοδότης θα πρέπει:

να υπάρχει στο χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο σας στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

να φροντίζει για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και να παρέχετε τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

να φροντίζει για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών/Οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των μαθητευόμενων.

Επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των  εργαζομένων της επιχείρησης , δικαιούται συγκεκριμένες θέσεις μαθητείας.

 

Καταχώριση θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας ΕΠΑΛ.

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr  και ακολουθείτε τις οδηγίες στη Διεπαφή επιχειρήσεων και τον αντίστοιχο Link με κωδικούς εισόδου taxisnet.

Στην περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε θέση μαθητείας σε συγκεκριμένο μαθητευόμενο θα πρέπει να του χορηγήσετε βεβαίωση που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητευόμενου και θα δηλώνετε ότι επιθυμείτε να του διαθέσετε θέση μαθητείας συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά. Αυτή η «δεσμευμένη» θέση αναγγέλλεται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον μαθητευόμενο.

 

Ποιες είναι οι προσφερόμενες ειδικότητες μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ;

 1. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 3. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 4. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
 5. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 7. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 8. Αργυροχρυσοχοΐας
 9. Γραφικών Τεχνών
 10. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 11. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 12. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 13. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και   Τηλεπικοινωνιών
 14. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 15. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 16. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
 17. Τεχνικός Οχημάτων
 18. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 20. Αισθητικής Τέχνης
 21. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 22. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 23. Βοηθός Νοσηλευτή
 24. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 25. Βοηθός Φαρμακείου
 26. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 27. Κομμωτικής Τέχνης
 28. Τεχνικός ζυθοποιίας

 

 

Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί 50  Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα που απευθύνονται σε αποφοίτους Γυμνασίου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη (4 εξάμηνα).  Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑΣ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα, πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους  (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον).

Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και η λήξη του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.

Ο  ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι 6 ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι 24 ή 30 αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Γενικά, το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο.

Η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά, σήμερα 21,78 και επιδοτείται το ποσό των 16,54 ευρώ ανά ημέρα παρουσίας στον εργασιακό χώρο για κάθε ωφελούμενο καλύπτεται από το ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους.

Η ασφάλιση των μαθητευομένων γίνεται βάσει του ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.

Ο Εργοδότης υποβάλλει αίτησης θέσης μαθητείας ΕΠΑΣ ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ:

http://prev2016.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;