ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Εγκυμοσύνη

Πώς διαχειρίζεστε την εγκυμοσύνη εργαζομένης; Ποιες υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης; Τι δικαιούται η εργαζόμενη; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε!

 

Προστασία από απόλυση εγκύου έως και 18 μήνες μετά τον τοκετό. Καταγγελία σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο (πχ. διακοπή εργασιών), θα πρέπει να αιτιολογηθεί γραπτώς και κοινοποιηθεί και στο ΣΕΠΕ. Η προστασία ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη.

Άδεια μητρότητας 17 εβδομάδων, 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό. Ο εργοδότης υποχρεούται να τη χορηγήσει. Για να καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) επίδομα κυοφορίας και λοχείας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει η εργαζόμενη 200 ημέρες ασφάλισης τα δυο προηγούμενα έτη από την Π.Η.Τ. (πιθανή ημερομηνία τοκετού). Το ημερήσιο επίδομα κυοφορίας και λοχείας ανέρχεται στο 50% του προβλεπόμενου ημερομίσθιου της ασφαλιστικής κατηγορίας της ασφαλισμένης, συν το επίδομα τέκνου της τάξης του 10% του ανωτέρω ποσού για κάθε παιδί, βάσει των αποδοχών που λάμβανε η εργαζόμενη τον  Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους από τον τοκετό. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές ως μια κοινή ασθένεια σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. Δηλαδή οφείλει αποδοχές για μισό ή ένα μήνα ανάλογα με το αν έχει κλείσει ένα χρόνο προϋπηρεσίας ή όχι η εργαζόμενη, μείον την επιδότηση που θα λάβει η ίδια από τον ασφαλιστικό της φορέα. Το διάστημα των 119 ημερών υπολογίζεται κανονικά για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων Εορτών που καταβάλλει ο εργοδότης.

Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας διάρκειας έως έξι (6) μήνες χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι ασφαλισμένες μητέρες δύνανται, με αμετάκλητη αίτησή τους, να κάνουν χρήση του συνόλου ή τμήματος της άδειας. Επίσης, δύνανται να τη διακόψουν με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Αποκλειστικά ο ΟΑΕΔ καταβάλλει (έως έξι μήνες) στην εργαζόμενη μητέρα, μηνιαίως, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό (μείον κρατήσεις) καθώς και την αντίστοιχη αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι  δεκατρείς (13) ημέρες το μήνα κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω. Το διάστημα των 6 μηνών προσμετράται για τα εργασιακά δικαιώματα της εργαζόμενης (άδεια , απόλυση κλπ).

Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας. Το ποσό που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 και 63 ημέρες) αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η Ειδική Άδεια και οι συμπληρωματικές παροχές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ ύστερα από τον τοκετό, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

  • ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας
  • είσπραξη επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας

Μετά το πέρας των αδειών αυτών δικαιούται η νέα μητέρα να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Μειωμένο ωράριο με πλήρεις αποδοχές, 30 μήνες μετά από την εξάμηνη προστασία μητρότητας ΟΑΕΔ μείον 1  ώρα ημερησίως ή εναλλακτικά 12 μήνες μείον 2 ώρες ημερησίως και έξι μήνες μείον 1 ώρα ή ισόχρονη άδεια (διάρκειας περίπου 3,5 μήνες) ή ημέρες άδειες ή με όποιο τρόπο συμφωνούν εργαζόμενος γονέας και εργοδότης.

Γονική άδεια (για τέκνο έως 8 ετών) διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί 1 έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Οι υπόλοιποι δυο μήνες χορηγούνται χωρίς αποδοχές.

Άδεια φροντιστή (άνευ αποδοχών) διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Δικαίωμα απουσίας (με αποδοχές) του γονέα ή φροντιστή έως δύο φορές το χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια ή ατύχημα του παιδιού η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση).

Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση) με προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Η απόλυση εργαζόμενου, επειδή ζήτησε ή έλαβε σχετική άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;