ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Δώρο Πάσχα

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που απασχολούν ή απασχόλησαν εργαζομένους κατά το διάστημα 1/1-30/4 πρέπει να καταβάλουν στους εργαζόμενους τους το αναλογούν Δώρο Πάσχα, έως τη Μεγάλη Τετάρτη  (εκτός αν δοθεί παράταση στην προθεσμία καταβολής του)

Όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται να λάβουν επίδομα Εορτών Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών,  δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Εάν έχουν απασχοληθεί όλη την χρονική περίοδο από 1/1-30/4 τότε δικαιούνται μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια αντίστοιχα.

Εργαζόμενος που δεν απασχολήθηκε όλη την χρονική περίοδο από 1/1-30/4, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου Πάσχα. Προκειμένου για μισθωτό ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες. Εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί λιγότερες από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με καθημερινή απασχόληση, δικαιούται τόσα ημερομίσθια Δώρο Πάσχα όσο και ο πλήρους απασχόλησης , όμως ο υπολογισμός θα γίνει  επί των μειωμένων ημερήσιων αποδοχών.

Εργαζόμενος με εκ περιτροπής ή διαλείπουσα απασχόληση δικαιούται αναλογία Δώρου Πάσχα , 2 ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματικές ημέρες εργασίας. Αν κυμαίνονται οι ώρες εργασίας ανά ημέρα , ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα θα γίνει με βάση το μέσο όρο των αποδοχών.

Χρόνοι που υπολογίζονται για το Δώρο Πάσχα

  • Συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα η άδεια κυοφορίας και λοχείας (56 ημέρες πριν και 63 μετά τον τοκετό)
  • Συνυπολογίζονται οι ημέρες αναμονής σε ασθένεια. Ενώ δεν υπολογίζονται οι ημέρες ασθενείας που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.
  • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απουσίασε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή με άδεια άνευ αποδοχών.
  • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας.
  • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες απεργίας
  • Συνυπολογίζεται η σπουδαστική άδεια συμμετοχή σε εξετάσεις.

 

Αποδοχές Δώρου Πάσχα

Ως βάση υπολογισμού των αποδοχών του Δώρου Πάσχα που δικαιούται κάθε εργαζόμενος αποτελούν οι συμφωνημένες/τακτικές αποδοχές του κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία που λύεται η σχέση εργασίας. Τακτικές αποδοχές εκτός του συμφωνημένου μισθού/ημερομίσθιου είναι και κάθε αμοιβή είτε σε είδος ή και σε χρήμα που καταβάλλεται από τον εργοδότη κατ’ επανάληψη όπως είναι αμοιβή υπερεργασίας, υπερωρίας προσαύξησης νυκτερινών και Κυριακών, bonus κλπ

Το Δώρο Πάσχα πάντα προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666

Για τις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης , ο απασχολούμενος καθημερινώς (επί λιγότερες εν σχέση με την πλήρη απασχόληση ώρες) θα λάβει ως Δώρο όσα ημερομίσθια θα λάβει και ο πλήρως απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων αποδοχών. Ο ασχολούμενος με διαλείπουσα (όχι καθημερινή) απασχόληση επί λιγότερες των 6 ημερών (επί 6ημέρου) ή 5 ημερών (επί 5ημέρου) θα λάβει ως Δώρο. 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα Αν η απασχόληση δεν παρέχεται επί σταθερό αριθμό ωρών με συνέπεια να κυμαίνονται οι ημερήσιες αποδοχές, η εξεύρεση του Δώρου θα γίνει με βάση τον μέσο όρο αποδοχών

Δώρο Πάσχα και αναστολή σύμβασης

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε συνεχόμενο διάστημα είτε κάποια διακεκομμένα διαστήματα την χρονική περίοδο από 1/1-30/4, θα λάβουν μειωμένο δώρο Πάσχα. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα λάβουν τα χρήματα από τους εργοδότες τους, που υποχρεούνται να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα που αναλογεί στις ημέρες που πραγματικά εργάστηκαν αυτή τη χρονική περίοδο με βάση τις αποδοχές τους , ενώ σε δεύτερη φάση θα λάβουν από το κράτος την αναλογία του Δώρου Πάσχα για τις ημέρες που οι συμβάσεις  εργασίας τους ήταν σε αναστολή επί της μηνιαίας αποζημίωσης..

 

Κρατήσεις Δώρου Πάσχα

Στις αποδοχές του Δώρου Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ και και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

 

Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

 

 

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;