ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Δανεισμός Εργαζομένου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ &

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ OUTSOURCING

 

Δε θα πρέπει να συγχέουμε τη σύμβαση δανεισμού εργαζομένου με τη σύμβαση εργολαβίας/outsourcing κατά την οποία μία επιχείρηση συμφωνεί με δεύτερη επιχείρηση να αναλάβει για λογαριασμό της δεύτερης, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου με το ήδη υπάρχον προσωπικό πρώτης, έναντι συμφωνημένου τιμήματος. Επίσης δε θα πρέπει να ταυτίζουμε την έννοια της εργολαβίας μόνο με τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά η εργολαβία ως έννοια εμπεριέχει και όλες τις συμβάσεις εξωτερικών αναθέσεων/outsourcing (πχ καθαρισμός κτιρίων, συσκευασία προϊόντων, συντήρηση μηχανημάτων, εύρεση προσωπικού-στελέχωση, λογιστικές υπηρεσίες).

Τι είναι η σύμβαση Outsourcing / Εργολαβίας;

Συνεργασία που αποτελεί μέσο οργάνωσης αλλά και επίτευξης του σκοπού μιας επιχείρησης μέσω εξωτερικής ανάθεσης, εκτέλεσης έργου ή τμήματος έργου ή κάλυψης διαρκούς ανάγκης από συμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου να λάβει υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό που είτε παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις είτε της πρώτης είτε της δεύτερης συμβαλλόμενης επιχείρησης. Η σύμβαση outsourcing δύναται να καλύψει μια πάγια επιχειρηματική ανάγκη, ενώ η σύμβαση ανάθεσης έργου, ισχύει έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις  του αναθέτοντος έργο και του εργολάβου;

Υπόχρεος τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι ο εργολάβος, δηλαδή ο εργοδότης των απασχολούμενων. Το άρθρο 9 του Ν 4554/2018 που αφορούσε τη συνυπευθυνότητα μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, καταργήθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4623/2019. Οι εργαζόμενοι του εργολάβου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ωρών εργασίας κατατεθειμένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντος, όπως ισχύει για όλους τους εργαζομένους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές εκτός της έδρας και των υποκαταστημάτων της επιχείρησης/εργοδότη τους.

Τι είναι η σύμβαση δανεισμού εργαζομένου;

Δανεισμός εργαζομένου ονομάζεται κάθε τριμερής σχέση εργασίας κατά την οποία συμβαλλόμενοι είναι : Α) ο αρχικός εργοδότης, Β) ο εργαζόμενος και Γ) ο τρίτος εργοδότης και με τους όρους που περιέχει, συμφωνείται η προσωρινή παραχώρηση των υπηρεσιών του εργαζομένου από τον αρχικό εργοδότη στον τρίτο εργοδότη.

Πως διαχωρίζουμε το δανεισμό εργαζομένου σε γνήσιο και μη γνήσιο δανεισμό;

Ο γνήσιος δανεισµός ισχύει, όταν ο εργαζόµενος παραχωρείται για σύντοµο συνήθως χρονικό διάστηµα σε τρίτη επιχείρηση, ενώ προσφέρει την εργασία του κανονικά στον αρχικό του εργοδότη. Η τακτική αυτή συνηθίζεται µεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που ανήκουν στον ίδιο όµιλο στο πλαίσιο µιας γενικότερης συνεργασίας και προς εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινών τους οικονοµικών συµφερόντων.

Ο µη γνήσιος ή κατ’ επάγγελµα δανεισµός ισχύει, όταν ο αρχικός εργοδότης είναι επιχείρηση µε την οποία ο εργαζόµενος συνάπτει σύµβαση εργασίας, στην οποία προβλέπεται, ότι ο εργαζόµενος δεν θα προσφέρει την εργασία του στον αρχικό εργοδότη, αλλά σε τρίτο. Αυτές οι επιχειρήσεις ονομάζονται Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) γιατί οποίες ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του αρχικού εργοδότη σε σύμβαση δανεισμού ;

Κατά τη σύμβαση δανεισμού δεν επηρεάζεται η αρχική σύμβαση εργασίας. Υπόχρεος για την καταβολή μισθού παραμένει ο αρχικός εργοδότης , εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο αρχικός εργοδότης εκδίδει τιμολόγιο στον τρίτο εργοδότη. Επίσης ο αρχικός εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές για τον υπό δανεισμό εργαζόμενο, να καταβάλλει τα Δώρα Εορτών και επιδόματος αδείας και είναι και ο μόνος που μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του τρίτου εργοδότη σε σύμβαση δανεισμού ;

Ο τρίτος εργοδότης καθορίζει το χρόνο χορήγησης της άδειας σε συμφωνία με τον εργαζόμενο αλλά και το ωράριο εργασίας του δανειζόμενου μισθωτού. Θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το ωράριο εργασίας του δανειζόμενου μισθωτού με παρατηρήσεις όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού εργοδότη.  Επίσης ο τρίτος εργοδότης είναι υπόχρεος για τυχόν αμοιβή υπερεργασίας /υπερωρίας ,εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την κατάρτιση της σύμβασης.

 

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;