ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Βεβαίωση προϋπηρεσίας εργοδότη

Σύμφωνα με το άρθρο 678 ΑΚ “κατά τη λήξη της σύμβασης ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του“.

Η διάταξη αυτή, έχει τεθεί προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένου, προκειμένου, στη συνέχεια, ήτοι μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της εργασιακής του σχέσης, να διευκολυνθεί στην ανεύρεση εργασίας αλλού και, γενικά να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά, σε συνδυασμό με την διατρέχουσα το εργατικό δίκαιο αρχή της εύνοιας προς τον εργαζόμενο.

Η υποχρέωση αυτή του εργοδότη, προς παροχή πιστοποιητικού εργασίας, δεν εξαρτάται από την εγκυρότητα της εργασιακής συμβάσεως.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει, να του χορηγήσει σύμφωνα με το αρ. 2 του Ν.2120/20 και το Β.Δ. 16/8-7-20, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, στο οποίο θα αναφέρεται η διάρκεια της απασχόλησης και το είδος της εργασίας του (ειδικότητα)

Το δικαίωμα του εργαζόμενου να ζητήσει πιστοποιητικό προϋπηρεσίας δεν περιορίζεται μόνο κατά το χρονικό σημείο λήξης της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη, αλλά και κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης. (Μ.Π.Α. 5373/1964, Πρ. Αθην. 6489/1967)

Στη βεβαίωση δεν μπορεί ο εργοδότης να διατυπώσει κρίσεις για την ικανότητα, την διαγωγή και το ήθος του εργαζόμενου (εκτός κι αν το αιτηθεί ο εργαζόμενος).

Η μη χορήγηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, αποτελεί σημαντική παράβαση ατομικού χαρακτήρα, με πρόστιμο ανα θιγόμενο  400,00 Ευρώ.

 

Βεβαίωση προϋπηρεσίας e-EFKA (Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης)

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους  που  έχουν διανύσει χρόνους ασφάλισης στην ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από το 2002 και μετά, και σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς της παρ.9 του αρ.39 του Ν.4387/16. (μπλοκάκια). Η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, προκειμένου να βεβαιωθεί ο χρόνος ασφάλισης και αναφέρει σύνολο ενσήμων από το 2002 έως και τις οριστικοποιημένες εγγραφές των ΑΠΔ κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία έκδοσης:

α) Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλογή ασφαλισμένος», «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους» και «Βεβαίωση προϋπηρεσίας»

β) Αυθεντικοποίηση με κωδικούς taxisnet

γ) Καταχώρηση ΑΜΚΑ

δ) Με επιλογή «Είσοδος» και «πατήστε εδώ» στις «οδηγίες χρήσης» εμφανίζεται η Βεβαίωση προϋπηρεσίας

ε) Αποθήκευση-εκτύπωση

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;