ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ασθένεια Εργαζομένου

Τι έγγραφα θα πρέπει να ζητήσει ο εργοδότης από εργαζόμενο του, που απουσιάζει λόγω ασθένειας;  Υποχρεούται να καταβάλλει αποδοχές, ποιο ποσό και για πόσο χρονικό διάστημα;  Ποια είναι η ηλεκτρονική διαδικασία;

Οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας, θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως στον εργοδότη τους ιατρική γνωμάτευση/πιστοποιητικό ιατρού που τους καθιστά ανίκανους για εργασία, ώστε να μη θεωρηθεί η απουσία τους αυτή, αδικαιολόγητη.

Σύμφωνα με τα άρθρα 657-658  του Α.Κ.  ο εργαζόμενος μετά από πραγματική εργασία δέκα ημερών, διατηρεί την αξίωση του για μισθό (και κατ’ επέκταση ασφάλιση) εφόσον εμποδίζεται να εργαστεί για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου. Εφόσον έχει εργαστεί από 10 ημέρες έως και ένα έτος δικαιούται αποδοχές (έως) μισού μήνα, ενώ εάν έχει κλείσει ένα έτος υπηρεσίας δικαιούται τις αποδοχές (έως) ενός ολόκληρου μήνα.

Αν η ασθένεια συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστημα από τα ανωτέρω, τότε ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει μισθό, εωσότου να επιστρέψει ο εργαζόμενος στα καθήκοντα του.

Ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τις οφειλόμενες αποδοχές για το διάστημα της ασθένειας του εργαζομένου, το επίδομα ασθενείας που θα λάβει ο εργαζόμενος από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Ο εργαζόμενος δικαιούται τον τακτικό μισθό του , για τόσα ημερομίσθια όσα θα λάμβανε εάν πραγματικά παρείχε εργασία, το χρονικό διάστημα της ασθένειας (πλήρη, μερική, εκ περιτροπής, διαλείπουσα).

Εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται συνήθως νυκτερινές ώρες και ώρες Κυριακής, τότε αυτές οι προσαυξήσεις, θεωρούνται τακτικά καταβαλλόμενες οπότε και θα πρέπει να καταβληθούν αυτές και στην ασθένεια του εργαζομένου.

Για ασθένεια που διαρκεί έως και 3 ημέρες ο εργαζόμενος δε δικαιούται επίδομα ασθενείας, αλλά δικαιούται το μισό ημερομίσθιο από τον εργοδότη του (αναμονή: όσες φορές και αν ασθενήσει ο εργαζόμενος για έως 3 ημέρες)

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές για ασθένεια εργαζομένου  ανά εργασιακό έτος, δηλαδή από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι να κλείσει ένα επιπλέον έτος προϋπηρεσίας ο εργαζόμενος.

Σε περίπτωση που συνεχίζεται μια ασθένεια σε νέο εργασιακό έτος, δεν δικαιούται επιπλέον ένα μήνα αποδοχών και ασφάλισης ο εργαζόμενος, για την ίδια ασθένεια.

Αν δεν προσκομίσει ο εργαζόμενος βεβαίωση ιατρού και την απόφαση χορήγησης επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να αρνηθεί προσωρινά την καταβολή των αποδοχών ασθενείας.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αίτησης Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας (οδηγίες για εργαζομένους και εργοδότες αντίστοιχα):

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/epid-asth-manual-employee.pdf

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/epid-asth-manual-employer.pdf

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;