ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αμοιβή Διαχείρισης και Μέλη ΔΣ

Καθήκοντα διαχείρισης στις Ο.Ε.  Ε.Ε. Ε.Π.Ε. :

1) Στην περίπτωση που τα μέλη/εταίροι ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία, χωρίς αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4670/2020 και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας .

2) Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτοί) του Ν. 4387/2016, δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί παράλληλης ασφάλισης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας .

3) Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί  τρίτο προς τούτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 (μισθωτοί) δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόμενους κλάδους.

Καθήκοντα διαχείρισης στις Ι.Κ.Ε.

Οι διαχειριστές καταβάλλουν εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4670/2020 και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Μέλος  Δ.Σ.  Α.Ε.

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή όποιας μορφής αποζημίωση κατά συνεδρίαση (έξοδα παραστάσεως) για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά ως μισθωτοί, η οποία υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016,δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020.

Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., είναι και μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, ασφαλίζονται για τη δεύτερη ιδιότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4670/2020 και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά που καταβλήθηκε αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ως συμπληρωμένες από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;