ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Έως 31 Μαρτίου η τελική προθεσμία χορήγησης της άδειας του 2021 στους εργαζομένους. Ποιες οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του εργοδότη αν όχι;

Ένα βασικό θέμα που επηρέαζε τις λειτουργικές ανάγκες μιας επιχείρησης ήταν ότι ο νόμος απαγόρευε την μεταφορά των δικαιουμένων ημερών αδείας στο επόμενο έτος. 

Μετά την ψήφιση του τελευταίου νόμου, η κανονική άδεια μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι τις 31 Μαρτίου. [Ν. 4808/2021].

Στο διάστημα αυτό δηλαδή πρέπει να χορηγηθεί στον εργαζόμενο το τυχόν υπόλοιπο άδειας του έτους 2021.

Ένα βασικό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης είναι ότι η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας. Ούτε ο εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει αλλά και ούτε ο εργαζόμενος  να απαιτήσει τη χορήγηση της άδειας σε συγκεκριμένες ημέρες. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και των δύο πλευρών. 

Στο διάστημα αυτό του πρώτου τριμήνου ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει το υπόλοιπο αδείας, ακόμα και αν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο. 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες λήψης και χορήγησης άδειας; 

  • Δικαίωμα σε κανονική άδεια έχουν όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως της μορφής της σύμβασης [αορίστου, ορισμένου] και της απασχόλησης τους [πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής]. 
  • Απαγορεύεται η παραίτηση ή ο συμψηφισμός των ημερών άδειας. Κάθε τέτοια συμφωνία είναι άκυρη. 
  • Βάση υπολογισμού της δικαιούμενης άδειας είναι το ημερολογιακό έτος. [1.1 – 31.12] 
  • Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αιτηθεί αδείας ο εργοδότης έχει υποχρέωση να την χορηγήσει εντός διμήνου. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά. 
  • Η κατάτμηση της άδειας επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις.
  • Οι μισοί από τους εργαζόμενους πρέπει να λαμβάνουν άδεια κατά τη θερινή περίοδο η οποία είναι από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 

Τι γίνεται εάν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. 

Υπάρχουν και αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Η αξίωση του εργαζομένου σε ημέρες μετατρέπεται σε χρηματική, δηλαδή ο εργοδότης πρέπει να τις πληρώσει. 

Όσον αφορά τις αστικές κυρώσεις ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος (μετά την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους) να του καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών της αδείας του, αυξημένες κατά 100%, δηλαδή στο διπλάσιο. 

Επιπλέον το άρθρο 5 παρ. 7 του Α.Ν. 539/1945 [που θεωρητικά ισχύει] ορίζει ότι οι παραβάτες της νομοθεσίας που αφορά τη χορήγηση κανονικής άδειας στους μισθωτούς έχουν και ποινικές κυρώσεις.