Ψυχομετρικά Εργαλεία 

Περάστε από την υποκειμενικότητα στην αντικειμενικότητα με ένα βήμα.

Η διαδικασία επιλογής ενός νέου υποψηφίου ή ενός ήδη εργαζομένου για προαγωγή, συνήθως στηρίζεται στην υποκειμενική αξιολόγηση του ατόμου που παίρνει την συνέντευξη ή αξιολογεί εσωτερικά τους υπάρχοντες εργαζομένους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η απόφαση της επιλογής να επηρεάζεται από υποκειμενικές  προκαταλήψεις, προτιμήσεις, πεποιθήσεις κτλ. και να μην απεικονίζει την πραγματική εικόνα του ατόμου.

Η χρήση ενός ψυχομετρικού τεστ, είναι να παρέχει μια αντικειμενική και αξιόπιστη εικόνα των προσόντων του υποψηφίου, σε σχέση με τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις επαγγελματικές του αξίες.

Με αυτόν τον τρόπο, αμερόληπτα και αντικειμενικά, μια εταιρία μπορεί να εντοπίσει της ποιότητες [ικανότητες, δεξιότητες, συμπεριφορές, τρόπος σκέψης κτλ ] εκείνες, που είναι επιθυμητές για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης, είτε αυτό αφορά την επιλογή ενός νέου εργαζόμενου, είτε αφορά στην προαγωγή ενός παλαιού σε μια θέση ευθύνης πχ. ικανότητα προσαρμογής, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, οργανωτικότητα, ηγεσία, ανάληψη ρίσκου, ανάληψη ευθύνης, εξωστρέφεια, πρωτοβουλία, ομαδικότητα , ενσυναίσθηση κτλ.

Τοποθετήστε στη θέση τον πιο κατάλληλο υποψήφιο!

Τα οφέλη που έχετε είναι πολλαπλά:

•  Εξασφαλίζετε την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την
a αξιοκρατία στην επιλογή του υποψηφίου

•  Αξιοποιείτε πλήρως το δυναμικό του εργαζομένου

•  Τοποθετείται ο κατάλληλος υποψήφιος στην κατάλληλη θέση

•  Ο εργαζόμενος αποδίδει περισσότερο ποσοτικά και ποιοτικά

•  Ο εργαζόμενος νιώθει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία που κάνει

•  Η εταιρία απολαμβάνει υψηλές αποδόσεις και θετικά αποτελέσματα

  Συνεργαζόμαστε με τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες που παρέχουν έγκυρα, αξιόπιστα και σταθμισμένα στον ελληνικό χώρο τεστ.

  Εξειδικευμένο στέλεχος στην ανάλυση των τεστ, θα σας βοηθήσει να αναλύσετε και να αποτιμήσετε τα αποτελέσματα σε σχέση με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που επιθυμείτε να στελεχώσετε.

Ενδεικτική θεματολογία από ψυχομετρικά τεστ που υπάρχουν:

•  Προσωπικότητας

•  Ηγεσίας

•  Αυτοεκτίμησης – αυτάρκειας

•  Λήψης αποφάσεων

•  Συναισθηματικής νοημοσύνης

•  Αριθμητικής ικανότητας

Περάστε από την υποκειμενικότητα στην αντικειμενικότητα με ένα βήμα.