Αξιολόγηση της Απόδοσης

Η Στοχοθέτηση και το Feedback είναι οι πυλώνες της Eπιτυχίας!

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού είναι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες μιας εταιρίας. Ένα θαυμάσιο εργαλείο, μέσα από το οποίο θέτονται και υλοποιούνται στόχοι σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο.

Κάθε εταιρία έχει τους στόχους της σχετικά με τη λειτουργία, την ανάπτυξη, την κερδοφορία της κ.α., τους οποίους θέτει συνήθως στην αρχή της χρονιάς και στο τέλος εξετάζει τα αποτελέσματα της, σε σχέση με αυτούς.

Ένα σωστά δομημένο Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη αυτών των στόχων, δίνοντας κατεύθυνση και προσανατολισμό σε κάθε εργαζόμενο.

Επιπλέον, επιδρά θετικά στην απόδοση του κάθε εργαζομένου και ως εκ τούτου στην προσωπική του εξέλιξη, άρα και στην ικανοποίηση που λαμβάνει από την εργασία του.

Η αξιολόγηση της απόδοσης, δεν είναι εργαλείο τιμωρίας. Είναι μια μέθοδος, η οποία εξετάζει με αντικειμενικά κριτήρια, σε ποιο βαθμό ο κάτοχος της θέσης, καλύπτει ποιοτικά και ποσοτικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  και την κουλτούρα  της εταιρίας.

Είναι εργαλείο ατομικής και εταιρικής ανάπτυξης!

Ένα σωστά δομημένο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, έχει πολλαπλά οφέλη και για την εταιρία και για τους εργαζόμενους της.

  Συμβάλει σημαντικά στην ορθή στοχοθέτηση.

  Κάνει τους στόχους ορατούς, ξεκάθαρους και σαφείς, σε όλη την ιεραρχία της εταιρίας.

  Θέτει συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης.

  Εξασφαλίζει αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη εντός της εταιρίας.

  Βελτιώνει την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στον οργανισμό.

  Υποστηρίζει και κατευθύνει τον εργαζόμενο προς την υλοποίηση των στόχων.

  Δεσμεύει την εταιρία και τους εργαζομένους της σε ένα κοινό σκοπό.

▲  Ενημερώνει και ενθαρρύνει τον εργαζόμενο, ώστε να φτάσει στο βέλτιστο σημείο της απόδοσης του.

▲  Ενισχύει τη δημιουργία θετικής νοοτροπίας ανάληψης ευθύνης και προσήλωσης στο αποτέλεσμα.

  Εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανισμού.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε:

Παροχή εκπαιδεύσεων σε θέματα στοχοθεσίας, επικοινωνίας, ανατροφοδότησης [feedback] προσωπικού.

Καταγραφή και ανάλυση των αναγκών που θα προκύψουν [εκπαιδευτικών, οργανωτικών, προσωπικού κτλ].

A goal without a plan is just a wish.
A dream without a plan is a nightmare.