Νέος Εργασιακός Νόμος N. 5053 / 2023 [Διαβάστε το ΦΕΚ]

Από τις 26 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ ο νέος εργασιακός νόμος που φέρνει αλλαγές στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες με σημαντικότερα τα παρακάτω 9 σημεία:

 

1.Δοκιμαστική περίοδος : 

Ο εργοδότης δύναται, κατά τη σύναψη σύμβασης εργασίας να συμφωνήσει δοκιμαστικά περίοδο 6 μηνών. Σε οποιαδήποτε στιγμή αυτού του εξαμήνου, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδικαίως.

Αποζημίωση απόλυσης συνεχίζει να δικαιούται μετά τους 12 μήνες.
2. Ενημέρωση εργαζομένου (προσθήκη υποχρεωτικών στοιχείων ενημέρωσης)  & Ανάρτηση υπογεγραμμένης συμβάσης εργαζομένου στο ΕΡΓΑΝΗ πριν να ξεκινήσει εργασίαΚαθίσταται πλέον υποχρεωτική η άμεση ενημέρωση του εργαζομένου στα παρακάτω σημεία της σύμβασης εργασίας πριν την ανάληψη της εργασίας και γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ η ανάρτηση της σύμβασης ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

α) στοιχεία ταυτότητας εργαζομένου και εργοδότη,  β) τόπος παροχής εργασίας,  γ) ειδικότητα και θέση,  δ) ημερομηνία έναρξης σύμβασης,  ε) λήξη ορισμένου,  στ) έμμεσος εργοδότης (μόνο για τις Ε.Π.Α),  ζ) όροι και περίοδος δοκιμαστικής περιόδου η) κατάρτιση εργαζομένου,  θ) διάρκεια άδειας,  ι) διαδικασία λύσης σχέσης εργασίας, ια) αποδοχές και περιοδικότητα καταβολής,
1β) οργάνωση χρόνου εργασίας , ωράριο απασχόλησης , υπερεργασία – υπερωρία, 1γα) μεταβλητό ωράριο εργασίας και ελάχιστο εγγυημένο ωράριο 1γβ) ώρες και ημέρες αναφοράς 1γγ) ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης και ακύρωσης,  ιδ) Σ.Σ.Ε. αμοιβές ,  ιε) φορείς κοινωνικής ασφάλισης
*Αναμένεται υπουργική απόφαση και αναβάθμιση ΕΡΓΑΝΗ
3. Παράλληλη απασχόληση (δεύτερος εργοδότης):
Επιτρέπεται πλέον νομίμως η απασχόληση εργαζομένου σε δεύτερο εργοδότη και ταυτόχρονα όροι σε ενεργές συμβάσεις εργασίας που το απαγορεύουν καθίστανται άκυροι, εκτός αν συντρέχουν πολύ ειδικοί λόγοι.
Ο εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει εργασία σε δεύτερο εργοδότη , με σύνολο 13 ώρες  ημερησίως λόγω υποχρεωτικής 11ωρης ημερήσιας ανάπαυσης.
(συνεχίζει να ισχύει ότι σε περίοδο 4 μηνών ο μέσος όρος εργασίας εβδομαδιαίως  πρέπει να είναι 48 ώρες).

4. Ελάχιστη προβλεψιμότητα στην εργασία – υποχρέωση του εργαζομένου να απασχοληθεί 

Όταν το πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί να απασχοληθεί από τον εργοδότη όταν:

1. Η εργασία παρέχεται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στον εργαζόμενο και

2. εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα .

Μετά την ειδοποίηση, ο εργαζόμενος αμείβεται ακόμα και αν ακυρωθεί η εργασία. Ελάχιστος αριθμός αμειβομένων ωρών τουλάχιστον το 1/4  των ωρών που έχουν συμφωνηθεί αρχικά.

5. Ψηφιακή κάρτα δικαίωμα μη υποβολής αλλαγής ωραρίου / πρόστιμο 10.500:

Σε όσες εταιρίες έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα δίνεται η δυνατότητα να μην υποβάλλουν ψηφιακό ωράριο και υποβολή υπερωριών, αλλά σε περίπτωση ελέγχουν αν δε συμφωνούν τα χτυπήματα της κάρτας  με την πραγματικότητα το πρόστιμο εκτός ωραρίου είναι 10.500
*Αναμένεται Υπουργική απόφαση

6. Αποχώρηση λόγω αποχής χωρίς υπογραφή: 

Δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αποχώρησης εργαζομένου χωρίς υπογραφή και χωρίς τη διαδικασία του δικαστικού κλητήρα στην περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής 5 εργασίμων ημερών.
Προϋποθέτει υποχρεωτική όχληση από τον εργοδότη που αναρτάται στο ΕΡΓΑΝΗ και αναμονή 5 ημερών. Την επόμενη ημέρα ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει την αποχώρηση χωρίς υπογραφή εργαζομένου.
 

7. Έκτη ημέρα εργασίας σε συνεχούς λειτουργίας (24ωρη) επιχειρήσεις αμείβεται με  40% :

Νομιμοποιείται η εργασία κατά την 6η ημέρα ΜΟΝΟ στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας [24ωρη] με την υποβολή ψηφιακού ωραρίου και με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
ΕΞΑΙΡΕΣΗ : οι επισιτιστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία

 

8. Απασχόληση την Κυριακή – προσθήκη νέων δραστηριοτήτων εργασιών :

Επιχειρήσεις στη Βιομηχανία τροφίμων και εμφιάλωσης , οργάνωσης συνεδρίων κ.α. πλέον μπορούν να απασχολούν προσωπικό νόμιμα τις Κυριακές και αργίες.
 

9. Ξεπαγωμα δικαιωμάτων προϋπηρεσίας από 1/1/2024 (συνεχίζει η καταμέτρηση της έως 14/2/2012) 

Από 1/1/2024 ξεκινάει η καταμέτρηση της προϋπηρεσίας που είχε παγώσει στις 14/2/2012.
Το ενδιάμεσο διάστημα από 15/2/2012 έως και 31/12/2023 δεν προσμετράται  για τους εργαζομένους.

Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει η καταμέτρηση που ισχύει εως 14/2/2012  διακόπτεται στο ενδιάμεσο και συνεχίζει ξανά  από τις 1/1/2024.

Διαβάστε ΕΔΩ όλο το ΦΕΚ

 

Άδεια Ασθενείας – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Εργαζομένου. Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης.

Η ασθένεια του μισθωτού θεωρείται σπουδαίος λόγος αποχής του μισθωτού από την εργασία του, για τον οποίο διατηρεί, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 Α.Κ., την αξίωσή του για αποδοχές.

Με απλά λόγια δηλαδή δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του και να πληρωθεί.

Η διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα μισθοδοσίας του είναι 15 ημέρες για τον πρώτο χρόνο εργασίας του και 1 ολόκληρος μήνας για τα υπόλοιπα χρόνια (Α.Κ. 658).

Το διάστημα εργασίας  υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου, δηλαδή βάσει του εργασιακού έτους και όχι με βάσει το ημερολογιακό έτος .

Από την ημερομηνία πρόσληψης π.χ 15/6/2022  και μέχρι να συμπληρώσει ένα έτος 14/6/2023 δικαιούται αμοιβή για έως μισό μηνά.

Όταν κλείσει έτος, από την επόμενη ημέρα δικαιούται ξανά έναν ολόκληρο μηνά αποδοχές για το διάστημα της απουσίας του λόγω ασθένειας, μέχρι να συμπληρώσει και πάλι ένα έτος και ούτω καθεξής.

Εάν ένας εργαζόμενος μεταφερθεί από μια εταιρία σε μία άλλη με αναγνώριση των δικαιωμάτων του, το εργασιακό έτος μετράει από την αρχική του πρόσληψη και όχι από την ημερομηνία μεταφοράς στην νέα εταιρία.

H καταβολή των αποδοχών ασθενείας γίνεται σε συνδυασμό προς το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού.

Από την 4η ημέρα ασθενείας και μετά και για τις αποδοχές του υπολοίπου διαστήματος ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει τα ποσά που επιδοτεί ο ΕΦΚΑ τον εργαζόμενο για την ασθένεια.

Πχ αν ένας εργαζόμενος απουσίασε από την εργασία του 15 ημέρες λόγω ασθενείας, τότε για τις 3 πρώτες θα λάβει μισή αμοιβή, ενώ για τις υπόλοιπες 12 θα λάβει τις αποδοχές που δικαιούται αν εργαζόταν κανονικά, μείον την επιδότηση ασθενείας που έλαβε από τον ΕΦΚΑ για το αντίστοιχο διάστημα.

Για το λόγο αυτό πάντα να ζητάτε ιατρική γνωμάτευση από τον εργαζόμενο. Χωρίς έγγραφο δεν αναγνωρίζεται η ασθένεια και εφόσον η ασθένεια είναι άνω των 3 ημερών, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για επίδομα ασθενείας.  Κατόπιν ο εργοδότης εγκρίνει επίσης ηλεκτρονικά το διάστημα ώστε να προχωρήσει η διαδικασία απόφασης καταβολής επιδόματος. Όταν ο εργαζόμενος λάβει την επιδότηση ασθενείας πρέπει να την προσκομίσει στον εργοδότη για να αφαιρεθεί το πόσο που αναλογεί από την επόμενη μισθοδοσία του.

Εκλογική Άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι;

Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και την επιστροφή από αυτόν, καθορίζεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200/400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης,

χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
Για όσους μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, και για αυτούς η Κυριακή της 21 Μαΐου (ημέρα διεξαγωγής των εκλογών) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές,
επιπλέον των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων ημερών.

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100/200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201/400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας (τη δεύτερη Κυριακή).
Η εκλογική άδεια δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια.
Σε περίπτωση που συμπέσουν οι εκλογές στο διάστημα της αδείας, διακόπτεται η άδεια, χορηγούνται οι ημέρες ειδικής αδείας εκλογών και η κανονική άδεια συνεχίζεται μετά από την ειδική άδεια εκλογών.

Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα Ξενοδοχεία για το 2023-2024

Η Σύμβαση των Ξενοδοχουπαλλήλων όλης της Χώρας κηρύχθηκε υποχρεωτική σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας για τα έτη 2023 & 2024.

Αυτό σημαίνει ότι, ότι προβλέπει η σύμβαση υποχρεούνται να την ακολουθήσουν όλοι οι εργοδότες του κλάδου και όχι μόνο όσοι ανήκουν στις οργανώσεις που την υπέγραψαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού ισχύουν τα κάτωθι:

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, ύστερα από τη σχετική εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, κηρύσσεται υποχρεωτική για το σύνολο του κλάδου η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας για το 2023-2024.

Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις της Σύμβασης που αφορούν μεταξύ άλλων αποδοχές, επιδόματα, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κλπ. επεκτείνονται και ισχύουν για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου και όχι μόνο για εκείνες που υπέγραψαν τη Σύμβαση.

Η ΣΣΕ που κηρύσσεται υποχρεωτική προβλέπει αύξηση των βασικών μηνιαίων μισθών κατά 5,5 % από 1ης Ιανουαρίου 2023 και κατά 5% από 1ης Ιανουαρίου 2024. Η σύμβαση που συμφωνήθηκε μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προβλέπει ακόμη ότι κατά τη θερινή και χειμερινή τουριστική περίοδο:

– Στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας καταργείται ο όρος που προέβλεπε τη χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο και παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να κατανέμει τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας αλλά διακεκομμένα. Κατά τις ίδιες περιόδους οι επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν τους μισθωτούς μέχρι και μία ώρα επιπλέον την ημέρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας σε περίοδο έως 8 εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες.

– Εφόσον η πληρότητα υπερβαίνει το 70 % επιτρέπεται η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης με πρόσθετη αμοιβή ίση με ένα ημερομίσθιο. Αν πρόκειται για Κυριακή ή αργία η πρόσθετη αμοιβή είναι ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75 %.

Η σύμβαση αφορά τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων για τους οποίους οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1.1.2023 από 835,64 έως 911,34 ευρώ και από 1.1.2024 από 877,43 έως 956,91 ευρώ. Στους βασικούς μισθούς προστίθενται κατά περίπτωση επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, τουριστικής εκπαίδευσης, εποχικής απασχόλησης, στολής, ανθυγιεινής εργασίας, τροφής και ύπνου (διαμονής στο ξενοδοχείο).Οι ελάχιστες αμοιβές ισχύουν και για τους εργαζόμενους των ίδιων ειδικοτήτων που απασχολούνται σε εργολάβους στους οποίους αναθέτει εργασίες η ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Διαβάστε το κείμενο της σύμβασης : https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/SSE_31_2022_XENODOXOYPALLHLWN-OLHS-THS-XWRAS-1.pdf

Κατάργηση υποχρέωσης διενέργειας rapid test ανεμβολίαστων απο Δευτέρα 27/3/2023

Διαβάστε στο ΦΕΚ αναλυτικά για τα μέτρα προστασίας που είναι σε ισχύ ανά τομέα δραστηριότητας καθώς και τις κυρώσεις μη τήρησης τους.

ΦΕΚ καταργηση διενεργειας rapid test 

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου  ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αύξηση των κατώτατων ημερομισθίων και μισθών με ισχύ από 1/4/2023

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται  στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €). 

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο  ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα  λεπτά (34,84 €). 

Δείτε τους πίνακες και το ΦΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19503

28 Μαρτίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2003 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 31986  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Το άρθρο 39 του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυ βέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και  άλλες διατάξεις» (Α΄ 12). 
 2. Τα άρθρα 134 και 134Α του π.δ. 80/2022 «Κώδικας  Ατομικού Εργατικού Δικαίου» (Α΄ 222). 
 3. Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,  του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες δια τάξεις» (Α΄ 167), και ιδίως την περ. β’ της παρ. 7 αυτού. 
 4. Το άρθρο δεύτερου του ν. 4564/2018 «Κύρωση της  Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ’’Κοινωφελές  Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος’’ και του Ελληνικού Δημοσίου  για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον  τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170). 
 5. Το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α)  της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα  για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο  στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)  και άλλες διατάξεις». 
 6. Το άρθρο 24 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της  από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων ανα γκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από  τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της  αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής  διαδικασίας» (Α΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων  ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού  καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των  τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και  την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα σίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των  πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις  πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)  και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων  επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).
 1. Το άρθρο 110 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την  προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των  μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους  Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί γουσες διατάξεις» (Α΄ 256).
 1. Το άρθρο 60 του ν. 4886/2022 «Εκσυγχρονισμός του  δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροπο ποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγί ας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή  αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών  μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους  κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργί ας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12). 
 2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του  ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
 3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  (Α΄ 168). 
 4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών  Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 
 7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2). 

19504 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2003/28.03.2023 

 1. Την υπ’ αρ. 4906/17.1.2023 απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:  6ΔΒ546ΜΤΛΚ-ΛΧ9) «Συγκρότηση και ορισμός μελών  της Τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού για τον Κατώ τατο Μισθό». 
 2. Την υπ’ αρ. οικ. 13743/15.2.2022 απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ερ γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6Θ6Λ46ΜΤΛΚ ΘΨΘ) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της  Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα  οικονομίας, οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολι τικής και εργασιακών σχέσεων του άρθρου 103 του ν.  4172/2013 (Α΄ 167)». 
 3. Τις από 20.1.2023 προσκλήσεις της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς την Τράπεζα της  Ελλάδος, την ΕΛΣΤΑΤ, τη ΔΥΠΑ, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΟΒΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, το ΚΕΠΕ, τον ΟΜΕΔ και το  INΕΜΥ-ΕΣΕΕ για σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση  του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και  ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους  στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με την  υποπερ. αα΄ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103 του  ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της περ. α΄ του άρθρου 134Α  του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222). 
 4. Τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ,  της ΔΥΠΑ, του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΟΒΕ, του  ΙΝΣΕΤΕ, του ΚΕΠΕ, του ΟΜΕΔ και του INΕΜΥ-ΕΣΕΕ, που  διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, σύμφωνα με την υποπερ. αα΄ της περ. β’ της  παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της  περ. β’ του άρθρου 134Α του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222).
 1. Την υπ’ αρ. 22/6.2.2023 επιστολή της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους κοινωνικούς  εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ) για την  έκφραση της γνώμης τους επί των εκθέσεων, με υποβολή  υπομνήματος και της κατά την κρίση τους τεκμηρίωσης  για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου  κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, σύμφωνα με την  υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103 του  ν. 4172/2013. 
 2. Τα υπομνήματα και τις τεκμηριώσεις της ΓΣΕΕ, του  ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ για την  αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώ τατου μισθού και ημερομισθίου, που υποβλήθηκαν στην  Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, σύμφωνα με  την υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103  του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 
 3. Την υπ’ αρ. 29/10.2.2023 πρόσκληση της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους κοινωνικούς  εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ) για  προφορική διαβούλευση, σύμφωνα με την υποπερ. γγ’  της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013  (Α΄ 167) και της περ. γ’ του άρθρου 134Α του π.δ. 80/2022  (Α΄ 222). 
 4. Την από 16.2.2023 προφορική διαβούλευση των  κοινωνικών εταίρων που ανταποκρίθηκαν στην ως άνω  πρόσκληση (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ), επί  της οποίας τηρήθηκαν πρακτικά από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.
 1. Την υπ’ αρ. 30/20.2.2023 επιστολή της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης προς το ΚΕΠΕ, με την  οποία διαβιβάστηκαν οι εκθέσεις των ανωτέρω εξειδι κευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τα  υπομνήματα και οι τεκμηριώσεις των διαβουλευομένων  κοινωνικών εταίρων και τα πρακτικά της προφορικής  διαβούλευσης και κλήθηκε το ΚΕΠΕ, σε συνεργασία με  την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, για τη  σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σύμφωνα  με την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 103  του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και της περ. δ’ του άρθρου 134Α  του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222). 
 2. Το από 28.2.2023 Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευ σης του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών  Ερευνών (ΚΕΠΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανεξάρ τητων Εμπειρογνωμόνων, το οποίο συντάχθηκε σύμφω να με την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. του άρθρου  103 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και της περ. ε’ του άρθρου  134Α του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222). 
 3. Το υπ’ αρ. 31/28.2.2023 έγγραφο της Επιτροπής  Συντονισμού της διαβούλευσης, με το οποίο διαπιστώ θηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας και υποβλήθηκε  στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων το από 28.2.2023 Σχέδιο Πο ρίσματος Διαβούλευσης του ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την  Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με  τις υποπερ. εε’ και στστ’ της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου  103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 
 4. Την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις  προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παρα γωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της  απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδη μάτων και μισθών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου  103 του ν. 4172/2013. 
 5. Την από 17.3.2023 σύμφωνη γνώμη του Υπουργι κού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περ. α΄  της παρ. 7 του άρθρου 103 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και  της περ. στ’ του άρθρου 134Α του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222),  η οποία αποτυπώνεται στην ΠΥΣ 3/17.3.2023. 
 6. Την υπ’ αρ. 30784/22.3.2023 εισηγητική έκθεση  οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης  και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –  δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού αλλά αύξηση εσόδων στον προ ϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ εκτιμώ μενου ύψους €475,8 εκ. κατ’ έτος εφαρμογής. Η αύ ξηση αυτή αναλύεται ως εξής: Σε σύνολο 2.416.207  απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών,  με διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης (πλήρους/ μερικής/εκ περιτροπής), ποσοστό 24,24% αμείβεται  με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Επίσης, σύμ φωνα με τον e-ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα

Τεύχος B’ 2003/28.03.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19505 

(1%) αύξησης του κατώτατου μισθού οι ασφαλιστέες  αποδοχές αυξάνονται -κατά προσέγγιση- κατά €140  εκ. σε ετήσια βάση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού  και του κατώτατου ημερομισθίου σε ποσοστό 9,40%,  ήτοι από 713€ σε 780€ και από 31,85€ σε 34,84€, με  μέσο ποσοστό εισφορών 36,16%, επί 14 μήνες, οδη γεί σε ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών  κατά €1,316 δισεκ. και κατά συνέπεια σε εκτιμώμενη  ετήσια αύξηση των εσόδων των ανωτέρω φορέων  ύψους €475.865.600,00. Επίσης προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέ ων (e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ)από την αύξηση των  καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος ανεργίας  και όσων επιδομάτων είναι συνδεδεμένα με τον κα τώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, εκτιμώμενου ύψους  143.881.100€, καθώς και αύξηση των δαπανών των  προγραμμάτων απασχόλησης που είναι συνδεδεμένα  με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, η οποία όμως  δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από το  

πλήθος των προγραμμάτων, των δικαιούχων και τη  διάρκεια του κάθε προγράμματος, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του νόμιμου κατώτατου  μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για  πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους ερ γατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση,  ως εξής: 

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται  στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €). 

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο  ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα  λεπτά (34,84 €). 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2023. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

19506 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2003/28.03.2023 

 

Διατακτικές Σίτισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2023 – Προυποθέσεις για μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Εγκυκλιος ΕΦΚΑ 22/2023

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς τους εργαζόμενους εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον:

1) Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους

2) Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα

3) Ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, και

4) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά εκ μέρους του εργοδότη. Ως εκ τούτου τα ελεγκτικά όργανα του e – Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να κρίνουν για την υποχρέωση η μη καταβολής εισφορών επί των χορηγούμενων εκ μέρους του εργοδότη διατακτικών σίτισης, θα πρέπει να εξετάζουν, εκτός των άλλων, τόσο την ύπαρξη σύμβασης μεταξύ αυτού και του δικτύου καταστημάτων, όσο και τους όρους αυτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης και των τεσσάρων προϋποθέσεων οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4670/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5006/2022 ή ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2023

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-03/EGK_22_2023.pdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Επιδότηση 40% των Ασφαλιστικών Εισφορών για μετατροπή συμβάσεων Μερικής Απασχόλησης σε Πλήρη Απασχόληση

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση – Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο για τη  μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1217/6.3.3023) που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε στο Ν. 4997/2022 (άρθρο 9) με στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

– Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ισχύει από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και η υποβολή αιτήσεων ισχύει έως και την 31ηΔεκεμβρίου 2023.

– Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.  Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει κατά την ένταξή τους να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, το ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

– Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022  και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

– Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη.

– Για τις  επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό 40% για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και αυτές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Οι ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα ενός έτους που αρχίζει από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Υπολογίζονται δε επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου.

– Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας κατά την 9η Σεπτεμβρίου 2022. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση. Δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύνεται αυτοδικαίως (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), λύνεται λόγω συνταξιοδότησης και εργαζόμενοι που αποχωρούν οικειοθελώς.

– Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τις επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

– Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή  των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.  Δεν επιτρέπεται επίσης η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

 

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι:

1. Η κάθε επιχείρηση υποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»  με την οποία δηλώνει τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του εργαζόμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,

iii) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση θα τηρείται,

iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών,

v) ότι η διάρκεια της μετατρεπόμενης σύμβασης θα είναι τουλάχιστον ενός έτους και δεν θα καταγγελθεί πριν την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή και δεν θα μεταβληθούν οι όροι της εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

2. Οι επιχειρήσεις μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αναρτούν αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον εργαζόμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Οι επιχειρήσεις  λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

5. Μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους, απαιτείται:

i) Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  services.gov.gr

ii) Οι επιχειρήσεις το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε4: «Τροποποιητικός Αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.

6. Με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων το αργότερο έως και την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης της διασταυρώνεται  και ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων. Εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα.

7. Σημειώνεται τέλος ότι σε περίπτωση που από τους ελέγχους συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, η επιχείρηση εκπίπτει από το πρόγραμμα, δηλαδή χάνει την επιδότηση  και της καταλογίζονται  οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό προσαυξημένες κατά 100%.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων – Διευκρινίσεις

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, για όσους μεν (εργοδότες και μισθωτούς) ήσαν μέλη των Εργοδοτικών Οργανώσεων και της Εργατικής Οργανώσεως αντιστοίχως, που συμβάλλονται, έχει αρχίσει από 22.2.2021 (κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΣΣΕ), για όσους όμως δεν δεσμεύονταν και δεσμεύονται με την κήρυξη της ΣΣΕ αυτής ως υποχρεωτικήςαπό την δημοσίευση της σχετικής Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29.6.2022) (και όχι αναδρομικά). Σχετική είναι η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1876/90, όπως έχει διαμορφωθή με το άρθρο 56 του Ν. 4635/19 (ΔΕΝ 2019 σελ. 1446), στην παρ. 3 της οποίας ορίζεται ότι η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρυθμίσεως.

Η ισχύς της ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων λήγει κατά το άρθρο 7 αυτής την 22.2.2023.

Ως προς την έκταση δεσμευτικότητος, η νομολογία έχει δεχθή ότι η επέκταση αφορά όσους (εργοδότες και μισθωτούς) θα μπορούσαν να είναι μέλη των Οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών) που συμβάλλονται στην ΣΣΕ (βλ. πχ την ΑΠ 1137/2013-ΔΕΝ 2013 σελ. 1530, ΑΠ 1253/2002-ΔΕΝ 2002 σελ. 1634 κ.ά.).

Εξ όσων γνωρίζουμε, το ποιοί μπορεί να είναι μέλη των Οργανώσεων που συμβάλλονται σε ΣΣΕ αναφέρεται στο Καταστατικό της οικείας Οργανώσεως, το οποίο κατά κανόνα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Οργανώσεως. Για την δυνατότητα χορηγήσεως στοιχείων από το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΓΕΜΗΟΕ-ΓΕΜΗΣΟΕ βλ. το ΚΕΦ. Γ΄ της ΥΑ 62599/21 στο ΔΕΝ 2021 σελ. 1661.

Ως προς τα επιδόματα:

α) Ο γενικός κανόνας της ΠΥΣ 6/12 και του Ν. 4093/12 περί απαγορεύσεως υπολογισμού της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας που έχει διανυθή από 14.2.2012 και εφεξής για την προσαύξηση του μισθού κ.λπ. ισχύει και για την ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων (βλ. και Αλληλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1784 σελ. 492).

Συνεπώς το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που προβλέπεται, αφορά υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθή μέχρι την 14.2.2012.

β)  Όσον αφορά τα επιδόματα των ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, διευκρινίζεται ότι εκτός από το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% που προβλέπεται στο άρθρο 3 ΚΕΦ. Γ΄ παρ. 3, οι διανομείς δικαιούνται και του επιδόματος 15% που προβλέπεται για όσους έχουν μοτοποδήλατο κ.λπ., από το άρθρο 56 παρ. 7 του Ν. 4611/2019, αφού στην παρ. 4 του ιδίου Κεφαλαίου της ΣΣΕ γίνεται σχετική παραπομπή στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 4611/2019 (ΔΕΝ 2019 σελ. 678).

Ως προς το σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας:

Με το άρθρο 5 παρ. 2 της ΣΣΕ ορίζεται ότι ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με δύο ημέρες αναπαύσεως την εβδομάδα σε όλα τα καταστήματα. Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα συνιστά παράνομη απασχόληση (αφού αντίκειται σε κανονιστικό όρο ΣΣΕ), δεν συνεπάγεται όμως προσαύξηση του οφειλομένου κατά τον νόμο ωρομισθίου κατά 30%, αφού τόσο τα επισιτιστικά καταστήματα, όσο και τα ξενοδοχεία εξαιρούνται από την σχετική με το 30% ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 3846/2010 (ΔΕΝ 2010 σελ. 606 επ.).

Ως προς την σχέση των μηνιαίων μισθών της ΣΣΕ προς τα νομοθετημένα κατώτατα όρια:

Στην ΣΣΕ καθορίζονται μηνιαίοι μισθοί για όλες τις ειδικότητες, ανεξαρτήτως αν οι υπαγόμενοι μισθωτοί έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτου.

Στα ισχύοντα όμως νομοθετημένα κατώτατα όρια (που αποτελούν για όλους του μισθωτούς το ελάχιστο ποσόν αμοιβής-βλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1786 σελ. 680) γίνεται  διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Για τους υπαλλήλους κατώτατο όριο αποτελεί το ποσόν των 713 € μηνιαίως, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το ποσόν των 31,85 € ημερησίως, το οποίο, για να μετατραπή σε μηνιαίο μισθό πολλαπλασιάζεται επί 26. Έτσι προκύπτει το μηνιαίο ποσό των 828,10 €.

Προς τα ποσά αυτά πρέπει να συγκρίνεται το συνολικώς οφειλόμενο βάσει της ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων ποσόν, που συγκεντρώνει ο υπάλληλος κατά την ιδιότητα ή ο εργατοτεχνίτης κατά την ιδιότητα μισθωτός που αναφέρεται στην ΣΣΕ.

Εργατοτεχνίτες θεωρούνται π.χ. ο Λαντζέρης, ο Ψήστης και ο Καθαριστής των καταστημάτων του ΚΕΦ. Α΄ και Β΄ της ΣΣΕ.

Για την εξεύρεση του συνολικού μισθού της ΣΣΕ προστίθεται στον βασικό μισθό το επίδομα πολυετίας, το επίδομα γάμου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (σε όσους οφείλεται), το επίδομα τουριστικής εκπαιδεύσεως κ.λπ. Το σύνολο θα συγκριθή με το κατώτατο όριο των 713 € (για υπαλλήλους) και των 828,10 € (για τους εργατοτεχνίτες), όπως ήδη αναφέραμε.

Σύμβαση Ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας 2023 -2024 [Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 31/16.12.2022]

Η σύμβαση των ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας υπογράφηκε από τα αρμόδια όργανα στις 15.12.2022 και ακόμα δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

Προς το παρόν βρίσκεται σε ισχύ η ΣΣΕ του 2021 η οποία είναι υποχρεωτική από 16.6.2021 [Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 30357/15.6.2021 (ΦΕΚ Β 2546/16.6.2021)] και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μετενέργεια για ένα τρίμηνο από τη λήξη της δηλαδή μέχρι και την 31/3/2023.

Η νέα σύμβαση προβλέπει για το 2023 αυξήσεις 5,5% και για το 2024 5% . Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο της σύμβασης όπως αυτό υπογράφηκε.

 

https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A31_2022_%CE%9E%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf