Διατακτικές Σίτισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2023 – Προυποθέσεις για μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Εγκυκλιος ΕΦΚΑ 22/2023

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς τους εργαζόμενους εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον:

1) Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους

2) Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα

3) Ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, και

4) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά εκ μέρους του εργοδότη. Ως εκ τούτου τα ελεγκτικά όργανα του e – Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να κρίνουν για την υποχρέωση η μη καταβολής εισφορών επί των χορηγούμενων εκ μέρους του εργοδότη διατακτικών σίτισης, θα πρέπει να εξετάζουν, εκτός των άλλων, τόσο την ύπαρξη σύμβασης μεταξύ αυτού και του δικτύου καταστημάτων, όσο και τους όρους αυτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης και των τεσσάρων προϋποθέσεων οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4670/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5006/2022 ή ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2023

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-03/EGK_22_2023.pdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Επιδότηση 40% των Ασφαλιστικών Εισφορών για μετατροπή συμβάσεων Μερικής Απασχόλησης σε Πλήρη Απασχόληση

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση – Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο για τη  μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1217/6.3.3023) που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε στο Ν. 4997/2022 (άρθρο 9) με στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

– Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ισχύει από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και η υποβολή αιτήσεων ισχύει έως και την 31ηΔεκεμβρίου 2023.

– Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.  Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει κατά την ένταξή τους να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, το ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

– Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022  και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

– Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη.

– Για τις  επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό 40% για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και αυτές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Οι ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα ενός έτους που αρχίζει από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Υπολογίζονται δε επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου.

– Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας κατά την 9η Σεπτεμβρίου 2022. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση. Δεν προσμετρώνται εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύνεται αυτοδικαίως (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου), λύνεται λόγω συνταξιοδότησης και εργαζόμενοι που αποχωρούν οικειοθελώς.

– Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τις επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

– Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή  των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.  Δεν επιτρέπεται επίσης η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

 

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι:

1. Η κάθε επιχείρηση υποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»  με την οποία δηλώνει τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του εργαζόμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,

iii) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση θα τηρείται,

iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών,

v) ότι η διάρκεια της μετατρεπόμενης σύμβασης θα είναι τουλάχιστον ενός έτους και δεν θα καταγγελθεί πριν την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή και δεν θα μεταβληθούν οι όροι της εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

2. Οι επιχειρήσεις μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αναρτούν αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον εργαζόμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Οι επιχειρήσεις  λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

5. Μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους, απαιτείται:

i) Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  services.gov.gr

ii) Οι επιχειρήσεις το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε4: «Τροποποιητικός Αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.

6. Με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων το αργότερο έως και την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης της διασταυρώνεται  και ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων. Εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα.

7. Σημειώνεται τέλος ότι σε περίπτωση που από τους ελέγχους συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, η επιχείρηση εκπίπτει από το πρόγραμμα, δηλαδή χάνει την επιδότηση  και της καταλογίζονται  οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό προσαυξημένες κατά 100%.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων – Διευκρινίσεις

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, για όσους μεν (εργοδότες και μισθωτούς) ήσαν μέλη των Εργοδοτικών Οργανώσεων και της Εργατικής Οργανώσεως αντιστοίχως, που συμβάλλονται, έχει αρχίσει από 22.2.2021 (κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΣΣΕ), για όσους όμως δεν δεσμεύονταν και δεσμεύονται με την κήρυξη της ΣΣΕ αυτής ως υποχρεωτικήςαπό την δημοσίευση της σχετικής Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29.6.2022) (και όχι αναδρομικά). Σχετική είναι η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1876/90, όπως έχει διαμορφωθή με το άρθρο 56 του Ν. 4635/19 (ΔΕΝ 2019 σελ. 1446), στην παρ. 3 της οποίας ορίζεται ότι η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρυθμίσεως.

Η ισχύς της ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων λήγει κατά το άρθρο 7 αυτής την 22.2.2023.

Ως προς την έκταση δεσμευτικότητος, η νομολογία έχει δεχθή ότι η επέκταση αφορά όσους (εργοδότες και μισθωτούς) θα μπορούσαν να είναι μέλη των Οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών) που συμβάλλονται στην ΣΣΕ (βλ. πχ την ΑΠ 1137/2013-ΔΕΝ 2013 σελ. 1530, ΑΠ 1253/2002-ΔΕΝ 2002 σελ. 1634 κ.ά.).

Εξ όσων γνωρίζουμε, το ποιοί μπορεί να είναι μέλη των Οργανώσεων που συμβάλλονται σε ΣΣΕ αναφέρεται στο Καταστατικό της οικείας Οργανώσεως, το οποίο κατά κανόνα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Οργανώσεως. Για την δυνατότητα χορηγήσεως στοιχείων από το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΓΕΜΗΟΕ-ΓΕΜΗΣΟΕ βλ. το ΚΕΦ. Γ΄ της ΥΑ 62599/21 στο ΔΕΝ 2021 σελ. 1661.

Ως προς τα επιδόματα:

α) Ο γενικός κανόνας της ΠΥΣ 6/12 και του Ν. 4093/12 περί απαγορεύσεως υπολογισμού της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας που έχει διανυθή από 14.2.2012 και εφεξής για την προσαύξηση του μισθού κ.λπ. ισχύει και για την ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων (βλ. και Αλληλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1784 σελ. 492).

Συνεπώς το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που προβλέπεται, αφορά υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθή μέχρι την 14.2.2012.

β)  Όσον αφορά τα επιδόματα των ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, διευκρινίζεται ότι εκτός από το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% που προβλέπεται στο άρθρο 3 ΚΕΦ. Γ΄ παρ. 3, οι διανομείς δικαιούνται και του επιδόματος 15% που προβλέπεται για όσους έχουν μοτοποδήλατο κ.λπ., από το άρθρο 56 παρ. 7 του Ν. 4611/2019, αφού στην παρ. 4 του ιδίου Κεφαλαίου της ΣΣΕ γίνεται σχετική παραπομπή στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 4611/2019 (ΔΕΝ 2019 σελ. 678).

Ως προς το σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας:

Με το άρθρο 5 παρ. 2 της ΣΣΕ ορίζεται ότι ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με δύο ημέρες αναπαύσεως την εβδομάδα σε όλα τα καταστήματα. Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα συνιστά παράνομη απασχόληση (αφού αντίκειται σε κανονιστικό όρο ΣΣΕ), δεν συνεπάγεται όμως προσαύξηση του οφειλομένου κατά τον νόμο ωρομισθίου κατά 30%, αφού τόσο τα επισιτιστικά καταστήματα, όσο και τα ξενοδοχεία εξαιρούνται από την σχετική με το 30% ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 3846/2010 (ΔΕΝ 2010 σελ. 606 επ.).

Ως προς την σχέση των μηνιαίων μισθών της ΣΣΕ προς τα νομοθετημένα κατώτατα όρια:

Στην ΣΣΕ καθορίζονται μηνιαίοι μισθοί για όλες τις ειδικότητες, ανεξαρτήτως αν οι υπαγόμενοι μισθωτοί έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτου.

Στα ισχύοντα όμως νομοθετημένα κατώτατα όρια (που αποτελούν για όλους του μισθωτούς το ελάχιστο ποσόν αμοιβής-βλ. ΔΕΝ 2022, τεύχος 1786 σελ. 680) γίνεται  διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Για τους υπαλλήλους κατώτατο όριο αποτελεί το ποσόν των 713 € μηνιαίως, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το ποσόν των 31,85 € ημερησίως, το οποίο, για να μετατραπή σε μηνιαίο μισθό πολλαπλασιάζεται επί 26. Έτσι προκύπτει το μηνιαίο ποσό των 828,10 €.

Προς τα ποσά αυτά πρέπει να συγκρίνεται το συνολικώς οφειλόμενο βάσει της ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων ποσόν, που συγκεντρώνει ο υπάλληλος κατά την ιδιότητα ή ο εργατοτεχνίτης κατά την ιδιότητα μισθωτός που αναφέρεται στην ΣΣΕ.

Εργατοτεχνίτες θεωρούνται π.χ. ο Λαντζέρης, ο Ψήστης και ο Καθαριστής των καταστημάτων του ΚΕΦ. Α΄ και Β΄ της ΣΣΕ.

Για την εξεύρεση του συνολικού μισθού της ΣΣΕ προστίθεται στον βασικό μισθό το επίδομα πολυετίας, το επίδομα γάμου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (σε όσους οφείλεται), το επίδομα τουριστικής εκπαιδεύσεως κ.λπ. Το σύνολο θα συγκριθή με το κατώτατο όριο των 713 € (για υπαλλήλους) και των 828,10 € (για τους εργατοτεχνίτες), όπως ήδη αναφέραμε.

Σύμβαση Ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας 2023 -2024 [Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 31/16.12.2022]

Η σύμβαση των ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας υπογράφηκε από τα αρμόδια όργανα στις 15.12.2022 και ακόμα δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

Προς το παρόν βρίσκεται σε ισχύ η ΣΣΕ του 2021 η οποία είναι υποχρεωτική από 16.6.2021 [Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 30357/15.6.2021 (ΦΕΚ Β 2546/16.6.2021)] και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μετενέργεια για ένα τρίμηνο από τη λήξη της δηλαδή μέχρι και την 31/3/2023.

Η νέα σύμβαση προβλέπει για το 2023 αυξήσεις 5,5% και για το 2024 5% . Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο της σύμβασης όπως αυτό υπογράφηκε.

 

https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A31_2022_%CE%9E%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Νέο πρόγραμμα για την ένταξη 3.000 πρώην μακροχρόνια ανέργων 56+ ετών στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση 8.580 ευρώ.

Σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για ένταξη στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη μετάβαση όσων εργάστηκαν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τομέα μέσω του σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Το «πρόγραμμα-γέφυρα» στον ιδιωτικό τομέα επιχορηγεί την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση 715 ευρώ μηνιαία για κάθε πρόσληψη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 25.755.000 ευρώ και θα καλυφθεί με πόρους της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartisesanergon

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος:

https://www.dypa.gov.gr/storage/programma-56-kai-ano/enhmerotiko-56-idiotiko-tomea-2223.pdf

10ετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ – Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Μειώνεται σε 10 χρόνια από 20 που ίσχυε παλιότερα ο χρόνος που έχει στη διάθεση στου ο ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.

Η δεκαετής παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, σημαίνει σημαντική ελάφρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνταξιοδότηση για όσους οφείλουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 14-2-2023 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.75110/Σ22991 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α’ Καϊμενάκη Γεωργία 2105285550 Χρησταράς Μιχάλης 2105285587, 597, 629 Email: tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. ΣΧΕΤ: α) Το αρ. 6 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄219/25.11.2022) β) Η αριθ.43/2022 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 95 του ν.4387/2016 περί παραγραφής των αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ, εστιάζοντας στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.

Με το παρόν έγγραφο παρέχονται συμπληρωματικά οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των προβλεπομένων για την παραγραφή οφειλών από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών, την διαδικασία εξέτασης αίτησης / ένστασης και τις ενέργειες στις περιπτώσεις που προκύπτει παραγραφή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, από 12/5/2016 υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1/1/2026 η παραγραφή ορίζεται 5ετής.

Σε περίπτωση που η παραγραφή της οφειλής έχει διακοπεί λόγω διακοπτικού γεγονότος (πχ ρύθμιση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις), αρχίζει νέα δεκαετής παραγραφή που ξεκινά από την επόμενη ημέρα του διακοπτικού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση οφειλόμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ λαμβάνεται ως διακοπτικό της παραγραφής γεγονός ΜΟΝΟ εφόσον έχει κοινοποιηθεί, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία, η εκδοθείσα πράξη βεβαίωσης στον οφειλέτη.

Δεδομένου ότι για την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των π. φορέων ίσχυε 20ετής παραγραφή και η ισχύουσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 12/5/2016, η παραγραφή κάθε οφειλής πέραν της 10ετίας με ύπαρξη διακοπτικού γεγονότος από 12/5/2016 και μετά, επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αίτησης του ασφαλισμένου, για την οποία είναι αναγκαία η εύρεση των μη παραγεγραμμένων οφειλών (π.χ. αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης κ.λπ.), και εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε ήδη συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος (10ετής) κατά την ημερομηνία του ως άνω διακοπτικού γεγονότος, η οφειλή παραγράφεται.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ και ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Για τον έλεγχο της παραγραφής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή μη διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων:

1. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οφειλές χρονικών διαστημάτων ασφάλισης πέραν της 10ετίας, για τα οποία δεν υπάρχει διακοπτικό γεγονός, παραγράφονται.

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΩΣ THN 11.05.2016

Στις περιπτώσεις που το τελευταίο διακοπτικό γεγονός παραγραφής οφειλών, είναι έως 11.05.2016 και κατά την ημερομηνία αίτησης έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής (10ετία) από το διακοπτικό γεγονός, η οφειλή παραγράφεται.

3. ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 12.05.2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπτικό γεγονός από την 12.05.2016 και μετά, επανεξετάζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται σε αυτό και τροποποιείται αναλόγως (παραγράφεται), εφ’ όσον είχε παρέλθει 10ετία από την οφειλή ή από τυχόν προηγούμενο διακοπτικό γεγονός. Ο έλεγχος διενεργείται στο πρώτο από την 12.05.2016 και μετά διακοπτικό γεγονός.

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται οφειλές εντός της 10ετίας (μη παραγεγραμμένες) βεβαιώνονται άμεσα στο ΚΕΑΟ με άμεση κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στον οφειλέτη ώστε να διακοπεί η παραγραφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Διαδικασία εξέτασης αίτησης/ένστασης παραγραφής

i. Υποβολή αίτησης – Αρμοδιότητα Ελέγχου

Σε περίπτωση που τα τηρούμενα σε μηχανογραφικά συστήματα στοιχεία οφειλών και διακοπτικών γεγονότων δεν παρέχουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης των αυτεπάγγελτων διαδικασιών ελέγχου και διαγραφής παραγεγραμμένων οφειλών, για την απόδειξη της παραγραφής υποβάλλεται αίτηση του ασφαλισμένου στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση, συνοδευόμενη από κάθε στοιχείο αποδεικτικό της παραγραφής. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η βούληση του ασφαλισμένου για εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής λόγω παρέλευσης 10ετίας, καθώς και τα χρονικά διαστήματα, Φορέας, Κλάδος, κλπ, που επιθυμεί να εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Για περιπτώσεις ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς η αίτηση θα είναι κοινή και θα έχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισήμανση: Η εξέταση αιτήσεων των ασφαλισμένων θα διενεργείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις. Ειδικότερα για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ) και π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται προς εξέταση στις Γ’ και Δ’ Δ/νσεις Απονομής Συντάξεων, λόγω αρμοδιότητας σε θέματα ελέγχου εισφορών έως 31/12/2016.

ii. Έλεγχος χρονικών διαστημάτων οφειλής και διακοπτικών γεγονότων

Πραγματοποιείται έλεγχος για οφειλόμενα χρονικά διαστήματα πέραν της 10ετίας και ύπαρξης διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων για αυτές, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που οι οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες αναζητείται (έως την υλοποίηση ηλεκτρονικής πρόσβασης η οποία δρομολογείται) ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το ΚΕΑΟ ως εξής:
α) Κρινόμενη ΠΒΟ (αριθμός, χρονικό διάστημα οφειλής, φορέας, κλπ).

β) Αναζήτηση πρώτου διακοπτικού γεγονότος μετά την βεβαίωση ανά ΠΒΟ.

Επισημαίνεται ότι αναζητούνται πληροφορίες μόνο για ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες ΠΒΟ που αφορούν διάστημα κρινόμενο για την παραγραφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τοπικών Διευθύνσεων επισυνάπτεται παράρτημα με τα Περιφερειακά υποκαταστήματα ΚΕΑΟ που έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των διακοπτικών γεγονότων.

iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου κατά την ημερομηνία αίτησης

Συντάσσεται «Έκθεση Ελέγχου» (συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία καταγράφονται οι οφειλές πέραν της 10ετίας, τα διακοπτικά γεγονότα της παραγραφής των οφειλών αυτών και τα αποτελέσματα του ελέγχου, ως χρονικά διαστήματα οφειλής και εφόσον απαιτείται ανά κλάδο ασφάλισης (στις περιπτώσεις διακριτής διαχείρισης, πχ. ρύθμισης ή βεβαίωσης στο ΚΕΑΟ οφειλών π. ΤΑΝ, π. ΤΥΔΑ, εξετάζονται διακριτά δεδομένου ότι αφορούν π. Φορείς, Τομείς, Λογαριασμούς, κλπ) για τα οποία παραγράφονται οι οφειλόμενες εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προσοχή: Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών, σε χρόνο που αυτές είχαν παραγραφεί, δεν αναζητούνται/επιστρέφονται.

iv. Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων για την παραγραφή

Για την ενημέρωση των πληροφορικών συστημάτων π. φορέων και την τήρηση στοιχείων παραγραφής οφειλόμενων εισφορών έχει δρομολογηθεί η δημιουργία
– ειδικού κωδικού διαγραφής / μηδενισμού οφειλής παραγραφέντος χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2016 από τα μηχ/κά συστήματα των π. φορέων
– νέας οθόνης «Εξέταση Παραγραφής» στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» στην οποία θα καταχωρούνται οι αιτήσεις / ενστάσεις παραγραφής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. Για την λειτουργικότητα των ανωτέρω θα ενημερωθείτε με την υλοποίησή τους. Έως την υλοποίηση θα τηρούνται αντίγραφα των συντασσόμενων Εκθέσεων Ελέγχου αρχειοθετημένα προκειμένου να καταχωρηθούν αναδρομικά.

v. Αποστολή τροποποιητικών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στο ΚΕΑΟ

Εφόσον οι παραγραφείσες οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ, θα τροποποιούνται (με τις γνωστές για κάθε π. φορέα διαδικασίες, αυτοματοποιημένες ή μη) και θα βεβαιώνονται ΑΜΕΣΑ στο ΚΕΑΟ τυχόν μη βεβαιωμένες οφειλές εντός 10ετίας, με ΑΜΕΣΗ κοινοποίηση της βεβαίωσης ΚΕΑΟ στον οφειλέτη.

vi. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Ελέγχου στον ασφαλισμένο

Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται εγγράφως (συνημμένο σχέδιο) για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης / ένστασης παραγραφής, τα διακοπτικά γεγονότα καθώς και τα χρονικά διαστήματα που παραγράφονται.

2. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ)

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, απαίτηση η οποία έχει υποπέσει σε παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η ενημέρωση / επικαιροποίηση των οφειλόμενων εισφορών (βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ και μη βεβαιωμένων) στα κατά περίπτωση μηχανογραφικά συστήματα, για την έκδοση ΑΑΕ ή την ορθή αποτύπωση των οφειλών στην ΒΟ θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθμ. πρωτ. 472233/12-10-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Εισφορών μη Μισθωτών σχετικά με τις δυνατότητες α) έγκρισης των ελεγχόμενων περιοχών με απόρριψη ώστε να εκδίδεται ΑΑΕ και β) επικαιροποίηση των οφειλών που αποτυπώνονται σε ΒΟ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Δ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται (το αργότερο) ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, δύναται να προσμετρήσουν ασφαλιστικό χρόνο (συνολικά ή μέρος αυτού) του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν παραγραφεί, τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές.

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των διακοπτικών γεγονότων κατά την εξέταση αιτημάτων για παραγραφή οφειλών παρατίθεται παράρτημα με παραδείγματα

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Α. ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Πως αμείβεται η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στον Ιδιωτικό Τομέα;

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι για τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεπώς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η Καθαρά Δευτέρα είναι κανονική εργάσιμη ημέρα.

Oι μισθωτοί  που απασχολούνται την Καθαρά Δευτέρα θα λάβουν το συνηθισμένο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή μισθό τους όπως για μια κανονική ημέρα εργασίας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Εκτός όμως από τις υποχρεωτικές αργίες υπάρχουν και αυτές που ονομάζονται κατ’ έθιμο, δηλαδή οι ημέρες αυτές που μια επιχείρηση παραμένει κλειστή όχι γιατί το ορίζει ο Νόμος αλλά από συνήθεια ή έθιμο. Εδώ να πούμε πολύ σύντομα ότι το Έθιμο, δηλαδή κάτι που εφαρμόζεται με συνέπεια επί μεγάλο διάστημα, ομοιόμορφα και υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι «έτσι είναι», αποτελεί κανόνα δικαίου.

Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις;

Πρώτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους, δεν δικαιούται να λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, διότι δεν υπάρχει διάταξη του νόμου η οποία να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλλει το ημερομίσθιο σε ημέρα που δεν είναι υποχρεωτική αργία.

Αν όμως η επιχείρηση που δεν λειτουργούσε εθιμοτυπικά συνήθιζε να καταβάλει το ημερομίσθιο, τότε η υποχρέωση αυτή υφίσταται.

Όσον αφορά αυτούς που αμείβονται με μισθό  θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, χωρίς καμία περικοπή αλλά και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Δεύτερη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση κατά τα προηγούμενα χρόνια εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα και με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκτάκτως λειτουργεί.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο [χωρίς προσαύξηση]

Όμως όσοι αμείβονται με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους. Αυτό συμβαίνει διότι ο μισθός αφορά τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, η Καθαρά Δευτέρα δεν ήταν για αυτούς εργάσιμη, οπότε στην περίπτωση που την εργαστούν θα πρέπει να λάβουν επιπλέον την αμοιβή αυτής της ημέρα, πάντα χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση.

Τρίτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση λειτουργεί την Καθαρά Δευτέρα και ο εργοδότης αποφάσισε ότι δεν θα λειτουργήσει.

 Στην περίπτωση αυτή βάση των διατάξεων περί υπερημερίας του εργοδότη όσοι αμείβονται με  ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

 Να τονίσουμε ότι κατά τις εθιμοτυπικές αργίες συνεπώς και για την Καθαρά Δευτέρα, η οποία όπως είπαμε είναι κανονική εργάσιμη, εάν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και φυσικά δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του.

Κατά την ίδια λογική εάν ο εργοδότης δεν επιτρέπει την εργασία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός φυσικά των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως και κάθε άλλης εργάσιμης.

Τέλος στην περίπτωση όπου η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά ως μία κανονική εργάσιμη ημέρα, η νομοθεσία περί κανονικής αδείας ισχύει κανονικά.

Για την Pplus,

Εύα Τσιολχά

Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μου στο eva@pplus.gr ή στο 210 653 4999

Τα νέα όρια των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 01.01.2023 • Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023.

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 15.02.2023 η εγκύκλιος 13/2023 βάσει της οποίας αναπροσαρμόζονται για το 2023 τα όρια των ημερήσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων κατά 7,75% . Αφορούν εργαζόμενους στην εστίαση, πωλητές που αμείβονται με ποσοστά, εργαζόμενους σε κομμωτήρια κτλ. Δείτε παρακάτω όλες τις ειδικότητες και πως διαμορφώνονται τα τεκμαρτά ημερομίσθια 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179 Α’) όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α’) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την εγκύκλιο 13/2023 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e – Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e – Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 6949 Β’) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία, καθώς και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023, των εργαζόμενων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές.

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ 01.10.2008 ΕΩΣ 31.12.2022 ΑΠΟ 01.01.2023
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗ Τ.Η. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗ Τ.Η.
0,00 8,03 1η ΕΙΔΙΚΗ 8,03 0,00 8,65 1η ΕΙΔΙΚΗ 8,65
0,00 11,75 11,06 0,00 12,66 11,92
11,76 13,97 13,30 12,67 15,05 14,33
13,98 16,63 15,99 15,06 17,92 17,23
16,64 19,54 18,37 17,93 21,05 19,79
19,55 22,35 21,24 21,06 24,08 22,89
22,36 25,23 24,11 24,09 27,19 25,98
25,24 27,93 26,76 27,20 30,09 28,83
27,94 30,38 29,39 30,10 32,73 31,67
30,39 33,21 32,12 32,74 35,78 34,61
33,22 35,63 10η 34,69 35,79 38,39 10η 37,38
35,64 39,16 11η 37,13 38,40 42,19 11η 40,01
39,17 42,44 12η 40,45 42,20 45,73 12η 43,58
42,45 46,18 13η 44,06 45,74 49,76 13η 47,47
46,19 49,77 14η 47,82 49,77 53,63 14η 51,53
49,78 53,16 15η 51,11 53,64 57,28 15η 55,07
53,17 56,55 16η 54,60 57,29 60,93 16η 58,83
56,56 59,74 17η 57,83 60,94 64,37 17η 62,31
59,75 63,03 18η 61,10 64,38 67,91 18η 65,84
63,04 66,44 19η 64,42 67,92 71,59 19η 69,41
66,45 69,48 20η 67,53 71,60 74,86 20η 72,76
69,49 72,44 21η 70,65 74,87 78,05 21η 76,13
72,45 75,68 22η 73,60 78,06 81,55 22η 79,30
75,69 79,25 23η 77,07 81,56 85,39 23η 83,04
79,26 82,92 24η 80,74 85,40 89,35 24η 87,00
82,93 86,52 25η 84,34 89,36 93,23 25η 90,88
86,53 90,11 26η 87,93 93,24 97,09 26η 94,74
90,12 93,56 27η 91,53 97,10 100,81 27η 98,62
93,57 97,29 28η 94,94 100,82 104,83 28η 102,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟYΣ 2023

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΚΜΑΡΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΠΟ 01.01.2023

Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ),ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ,

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,

ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ

(ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ,

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ)ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-

ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ,

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ,

ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ,

ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ

ΚΟΣΜΙΚΕΣ)ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ,

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING)

Μαιτρ 14 51,53
Αρχισερβιτόροι 14 51,53
Σερβιτόροι 12 43,58
Μπάρμαν 12 43,58
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 10 37,38
Ντισκ Τζόκεϊ 11 40,01
Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ)ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ)ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

(ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ,

ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή

ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ) ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ.

Μαίτρ 15 55,07
Αρχισερβιτόροι 15 55,07
Σερβιτόροι 13 47,47
Μπάρμαν 13 47,47
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 11 40,01
Ντισκ Τζόκεϊ 12 43,58
Μουσικοί α’ 12 43,58
Μουσικοί β’ 11 40,01
Αρτίστες άσματος 19 69,41
Αρτίστες χορού 19 69,41
Διερμηνείς 10 37,38
Θυρωροί 10 37,38
Ιματοφύλακες 10 37,38
Καθαρίστριες 9 34,61
Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ
Κομμωτές – Κουρείς 8 31,67
Μανικουρίστες – Πεντικιουρίστες 8 31,67
Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 8 31,67
Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ – ΠΛΑΣΙΕ
Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες

Πωλητές

11 40,01
Εισπράκτορες γενικά 10 37,38
Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ)
Με αλλαγή (Μονοβάρδια) 8 31,67
Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) 8 31,67
Οδηγοί φορτοταξί 8 31,67
ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Αχθοφόροι πάσης φύσεως 8 31,67
Ζ. ΛΟΥΤΡΑ
Υπάλληλοι λουτρών γενικά 8 31,67
Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ
Άνδρες – Γυναίκες 8 31,67
Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ
Στιλβωτές – Βαφείς 8 31,67
Ι. ΝΑΟΙ
Νεωκόροι – Καθαριστές 8 31,67
ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕ
Ταξιθέτες 8 31,67
ΙΒ.
Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων 8 31,67
ΙΓ. ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
Καπετάνιοι, Αρχηγοί, Τεχνίτες, Δύτες, Ψαροκαπετάνιοι, Μηχανικοί, Αλιεργάτες 8 31,67
Λοιπές Ειδικότητες 8 31,67

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η καταχώριση στην Α.Π.Δ. των διαφορών των τεκμαρτών αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2023 (01/2023) για όσες κατηγορίες αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων αυξήθηκαν, από 01.01.2023, τα ποσά των αντίστοιχων τεκμαρτών ημερομισθίων, πραγματοποιείται σε ξεχωριστή εγγραφή ανά εργαζόμενο, στην Α.Π.Δ. της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023 (02/2023) με χρήση του Τύπου Αποδοχών «Αναδρομικές αποδοχές – 009», έχοντας συμπληρωθεί τα πεδία 33, 34 και 35 (τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38 δεν συμπληρώνονται). Η καταβολή των αντίστοιχων διαφορών των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.03.2023.

• Δεδομένου ότι, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, έχει διαμορφωθεί, από 01.05.2022, στο ποσό των 31,85 ευρώ (38866/21.04.2022 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 2030 Β’) που πλέον εμπίπτει στο νέο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 8η ασφαλιστική κλάση (30,11 ευρώ – 32,73 ευρώ) οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές, οι οποίοι μέχρι 31.12.2022 είχαν καταταχθεί αυτοδίκαια στην 9η ασφαλιστική κλάση (π.χ. οδηγοί ταξί) υπάγονται (επίσης αυτοδίκαια), από 01.01.2023, στην 8η ασφαλιστική κλάση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ποσοστά εισφορών ανά χρησιμοποιούμενο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφαλιστικές κλάσεις κατάταξής των συγκεκριμένων εργαζομένων.

β) Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, περιλαμβάνοντας τις χορηγούμενες παροχές σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, αμοιβή υπερωριών κ.λ.π.

δ) Εάν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, αναπροσαρμοστεί, θα λάβει χώρα αυτόματη κατάταξη στην ασφαλιστικές κλάση που θα εμπίπτει.

ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλλου.

στ) Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι την νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα)

ενώ, μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.

ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων

και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.

η) Διευκρινήσεις για την υπαγωγή αλλά και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές παρέχονται στο με αριθμό πρωτ. 304941/18.11.2020 Γενικό Έγγραφο του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος B’ 4629/01.09.2022

Παρακάτω θα βρείτε τη λιστα με τα επικαιροποιημένα πρόστιμα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό. Οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται σε ΧΑΜΗΛΕΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ & ΥΨΗΛΕΣ και αναλόγως διαβαθμίζεται και το ύψος το προστίμων.

Υπάρχει το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :  ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ και το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

46942 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4629/01.09.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
2 Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
3 Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος

Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας*

4 Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε

περίπτωση μεταβολής των αποδοχών

5 Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
6 Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας*
7 Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν. 1264/1982
8 Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
9 Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης
10 Μη επίδειξη Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών *

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
11 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»*
12 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε

περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων

13  

Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε

περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

14 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
15 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
16. Μη υποβολή βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, Έντυπο Ε4- Συμπληρωματικός Ωραρίου
17 Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
18. Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού
19 Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
20 Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
21 Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
22 Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
23 Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία”
24 Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
25. Μη αναγραφή αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά για κάθε οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά
26. Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου* Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται
27 Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
28 Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας)
29 Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας εργαζόμενου που απασχολείται με διακεκομμένο ωράριο
30 Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
31 Μη χορήγηση διαλείμματος
32 Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον Εργαζόμενο
33 Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού*
34 Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο *
35 Μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων *
36 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων σε επιχειρήσεις
37 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού πρακτικώς ασκούμενων ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
38 Εκπρόθεσμη υποβολή αιτιολογημένης γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση υπέρβασης της δωδεκάμηνης διάρκειας της απόσπασης ή μη υποβολή αυτής

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

39 Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
40 Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
41 Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
42 Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών
43 Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
44 Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών
45 Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
46 Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
47 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών Ετησίως
48 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
49 Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
50 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3)
51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
52 Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
53 Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

 

54 Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
55 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
56 Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
57 Μη εφαρμογή όρων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ ως προς τις προβλέψεις εργατικής νομοθεσίας αυτού
58 Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’)
59 Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
60 Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
61 Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
62 Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
63 Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις
64 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Ελλάδας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων του σε άλλο κράτος μέλος
65 Μη υποβολή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας της έγγραφης δήλωσης και κατάστασης των αποσπασμένων εργαζομένων στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της απόσπασης εργαζομένων ή εκπρόθεσμη υποβολή αυτής
66 Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας με τα στοιχεία της μεταβολής στοιχείων της δήλωσης απόσπασης
67 Μη τήρηση, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στον τόπο παροχής εργασίας (ή στην επιχειρησιακή βάση εφόσον πρόκειται για οδηγούς) αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων
68 Μη τήρηση ή μη αποστολή, έως και δύο έτη μετά τη λήξη της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) : α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

Τεύχος B’ 4629/01.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46949

ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης      400€

2

Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων

400 €

3

Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

600€

4

Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας.          400€

5

Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

400€

6

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης, πατέρα

750€

7

Μη γνωστοποίηση λόγου απολύσεως σε εργαζόμενο που αιτήθηκε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση του Μέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021

750€

8

Διάκριση εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού

750€

9

Μη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών

750€

10

Μη χορήγηση άδειας λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους ή μη χορήγηση άδειας φροντιστή

550€

11

Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

550€

12

Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

750€

13

Μη χορήγηση άδειας απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

400€

14

Μη εξέταση ή μη διεκπεραίωση εντός των τασσόμενων προθεσμιών αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας

750€

15

Μη τεκμηρίωση απόρριψης αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας

750€

16.   Μη χορήγηση άδειας προγεννητικών εξετάσεων                 750€

17

Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της έγγραφης συμφωνίας για λήψη άδειας άνευ αποδοχών

400€

18.   Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της γονικής άδειας                750€

 

19

Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από την Επιθεώρηση Εργασίας στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η βία και παρενόχληση λόγω φύλου και η σεξουαλική παρενόχληση

750€

20

Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021

750€

21

Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών

400€

22 Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)           400€

23

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας

600€

24 Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις           600€

25 Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος        750€

26 Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς         400€

27 Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS          750€

28 Μη χορήγηση άδειας γάμου          550€

29

Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

700€

30

Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών / σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

550€

31

Παραβίαση ωραρίου Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο ή πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητευομένων.

700€

32

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

600€

33

Μη καταβολή προσαύξησης αντί προστατευτικού κράνους για εργαζόμενους που απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες

600€

34

Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση απώλειας της θέσης εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική

600€

 

35

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα

600€

36

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω λογαριασμού πληρωμών

600€

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

37    Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€

38.  Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€

39

Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

40

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

41

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

800€

42

Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών

800€

43  Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων         950€

44. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα           800€

45 Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος            800€

46 Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€

47

Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)

800€

48

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

800€

49      Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€

50

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)

900€

51 Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€

 

52

Μη καταχώριση στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων *

950€

*ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση με κυρώσεις επιβαλλόμενες κατά δέσμια αρμοδιότητα.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

53

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσας κανονικής άδειας

2.000€

54

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

2.000€

55

Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1.000€

56

Πραγματοποίηση υπερωριών πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης

1.000€

57

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

1.000€

58.       Μη καταβολή αμοιβής υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας       1.000€

59

Μη καταβολή σε εργαζόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, αποζημίωσης για τις υπερβάλλουσες ώρες που έχει απασχοληθεί στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας

1.000€

60

Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση

2.000€

61

Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας

2.000€

62

Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην εργασία και απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση, τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και στη λύση αυτής κατά τον ν. 3896/2010

2.000€

63 Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας         2.000€

 

64

Δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, επειδή υπέβαλαν καταγγελία εντός της επιχείρησης ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Μέρος III του Ν. 4808/2021

2.000€

65

Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους ως πληττόμενη επιχείρηση

1.200€

66

Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας

1.200€

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

67. Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας.                3.000€

68

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

4.000€

69 Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3.000€

70 Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια    3.000€

71

Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του

4.000€

72

Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης

2.000€

73

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο

2.000€

74

Απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) ή εργαζόμενου πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου

4.000€

75.  Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες).  4.000€

76.  Μη χορήγηση άδειας πατρότητας       3.000€

 

77.  Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ ήστην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο του μετα γενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4.000€

 

 

78

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού

3.000€

79

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου γονέων παιδιών με αναπηρία

3000€

80  Μη χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.       3.000€

81   Μη χορήγηση γονικής άδειας           3.000€

82

Απασχόληση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ή κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας κατά τις οποίες καταβάλλεται επιδότηση από τον Δ.ΥΠ.Α.

3000€

83

Μη χορήγηση άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

3.000€

84

Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης να επιστρέφει στην ίδια ή σε ισοδύναμη ή σε ανάλογη θέση εργασίας μετά τη λήψη άδειας μητρότητας ή της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ή οποιασδήποτε αδείας προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού, ή μετά τη λήψη άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021

4.000€

85

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους

4.000€

86

Απόλυση εργαζόμενου λόγω αίτησης ή λήψης άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021 ή για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης

4.000€

87  Μη καταχώρηση των μαθητευόμενων και πρακτικά  ασκούμενων στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”  2.000€

88

Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση

2.000€

89

Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την μακροχρόνια απόσπαση

2.000€

90

Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά οδηγό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση

2.000€

91

Παραβίαση από την επιχείρηση/εργοδότη που αποσπά εργαζόμενό της/του στην Ελλάδα της υποχρέωσης περί μη δυσμενούς μεταχείρισης, του αποσπασμένου εργαζόμενου ο οποίος ασκεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών επειδή θεωρεί ότι ζημιώθηκε

2.000€

Νέα Προγράμματα Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας – 12.9.2022 η έναρξη των αιτήσεων για το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Α. Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Από το Γραφείο Τύπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από 12/9/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων αυτών.

 

Β. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας από το Υπ.εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 45 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α

 

Γ.  Νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την κατάρτιση νέου προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.