Επιτόπιος Έλεγχος Επιθεώρηση Εργασίας / ΕΦΚΑ – Τι χρειάζεται να έχει ο εργοδότης στο αρχείο του

Κάθε επιχείρηση θα περάσει αναπόφευκτα κάποια στιγμή επιτόπιο έλεγχο από τους ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

Είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της απασχόλησης των εργαζομένων και στα πλαίσια αυτού του ελέγχου ο επιθεωρητής ζητάει και ελέγχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία ο εργοδότης οφείλει να έχει στο αρχείο του και να τα προσκομίσει.

Η έλλειψη των παρακάτω μπορεί να επιφέρει κυρώσεις οπότε προετοιμαστείτε κατάλληλα.

 • Αναρτημένος ετησιος πίνακας ωρων εργασίας σε εμφανές σημείο
 • Προσλήψεις υπογεγραμμένες από εργοδότη και εργαζόμενο
 • Συμβάσεις υπογεγραμμένες/γνωστοποίηση όρων ΠΔ 156/94
 • Εξοφλητικές αποδείξεις τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου ( ή αποδεικτικό παραλαβής εφόσον αποστέλλονται μέσω email)
 • Βιβλίο αδειών και αιτήσεις αδειών (υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο και εγκεκριμένες από τον εργοδότη)
 • Αδειες παραμονής και εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που είναι απαραίτητη)
 • Πιστοποιητικά Υγείας (στις εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος)
 • Πολιτική κατά της Βιας και της παρενόχλησης στην εργασία (σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων)
 • Κανονισμός εργασίας ( επιχειρήσεις άνω των 70 εργαζομένων)
 • Ενημερωμένο βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ενημερωμένο βιβλίο Ιατρού Εργασίας (ανω των 50 εργαζομένων)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (Τεχν. Ασφ.)
 • Βεβαίωση αδειούχου ηλεκτρολόγου για ασφάλεια ηλεκτρολογικού πίνακα / Εγκαταστάσεων
 • Πιστοποιητικό ελέγχου μηχανημάτων όπου υπάρχουν
 • Βιβλίο ατυχημάτων

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΩΡΑΡΙΑ / χτυπήματα των ψηφιακών κάρτων ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι θα ερωτηθούν για την ημερομηνία πρόσληψης , την ειδικότητα τους, το ωράριο εργασίας, τις μεικτές και καθαρές αποδοχές τους. Οι απαντήσεις που θα δώσουν λαμβάνονται υπόψη και συγκρίνονται με τα δηλωμένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και στη Μισθοδοσία της Επιχείρησης.  

Ο εργοδότης θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου διότι λαμβάνεται υπόψη.

 

Σε καιρούς απόλυτης εξειδίκευσης εμπιστευτείτε τους Ειδικούς.

Ο νέος εργασιακός Νόμος 5053/2023 και οι νέες υποχρεώσεις που δημιουργεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, είναι νέες προκλήσεις και οι εργοδότες για ακόμα μια φορά καλούνται να εναρμονιστούν με αυτές. 

Ζούμε στον καιρό της απόλυτης εξειδίκευσης. Μην αφήνετε το προσωπικό σας και την επιχείρηση σας σε χέρια ημιμαθή για τόσο σοβαρά θέματα, ειδικά σε μια εποχή όπου η εξεύρεση και η διατήρηση ικανού προσωπικού καθιστά τις εργασιακές σχέσεις πιο σημαντικές από ποτέ.

 

Στην Pplus διαθέτουμε τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο και μετά από χρόνια συνεργασίας με εκατοντάδες επιχειρήσεις  γνωρίζουμε:

 • τα εργασιακά θέματα  που αντιμετωπίζετε και το νομικό πλαίσιο που τα περιβάλλει
 • τί χρειάζεστε ώστε να διασφαλίσετε τα συμφέροντα σας
 • πως να έχετε άριστες σχέσεις με τους εργαζομένους σας

Θα βρείτε υποστήριξη στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Υπολογισμός & Έκδοση Μισθοδοσίας.
 • ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – Συμβάσεις εργασίας – Ψηφιακά Ωράρια
 • Ψηφιακή Κάρτα
 • Συμβουλευτική στην Εργατική Νομοθεσία.
 • Καθοδήγηση στη διαχείριση προβλημάτων με το προσωπικό σας.

 

Εμπιστευτείτε τους Ειδικούς

Ημερήσια & Εβδομαδιαία Ανάπαυση Εργαζομένου [ βάρδιες – ρεπό ]

Η ημερήσια και η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων υπόκεινται σε υποχρεωτικούς κανόνες που οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν. Ο ημερήσιος χρόνος εργασίας των εργαζομένων είναι συγκεκριμένος και καθορίζεται και από τον χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης. Το ίδιο ισχύει και την εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων. Το πότε παίρνει ένας εργαζόμενων ρεπό είναι καθορισμένο από διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και η επιχείρηση πρέπει να τους ακολουθεί. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της επιχείρησης ειδικά στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με βάρδιες και κυλιόμενα ρεπό.  Αυτά που ισχύουν σχετικά συνοψίζονται στα παρακάτω:

Hμερήσια ανάπαυση 

Με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (Α’ 94), καθιερώνεται για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση έντεκα (11) συνεχών ωρών αντί των δώδεκα (12) ωρών που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση. Η περίοδος αυτή των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών έχει ωςέναρξη την 00.01’ και λήξη την 24.00’ ώρα.

Η ελάχιστη ημερήσια αυτή ανάπαυση, η οποία προβλέπεται ρητώς από την Οδηγία 93/104/ΕΚ (νυν 2003/88/ΕΚ) ισχύει και για τις περιπτώσεις των βαρδιών έτσι όπως αυτές προβλέπονται ως σύστημα εργασίας στο Π.Δ. 88/99. Ως εκ τούτου, σε εργαζόμενο που απασχολείται με σύστημα βαρδιών θα πρέπει από τη λήξη της μιας βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης, να μεσολαβεί ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών, χωρίς να περιορίζεται από την περίοδο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών που έχει ως έναρξη την 00.01’ και λήξη την 24.00’ ώρα.

 
Εβδομαδιαία ανάπαυση 
Η διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας εντός του χρονικού διαστήματος από 00.01 της Δευτέρας μέχρι την 00.00 της επόμενης Κυριακής (αρθ.  2 του Π.Δ.88/1999).

Για κάθε εβδομάδα εξασφαλίζεται στους εργαζόμενους ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων πρακτικές και διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, στις οποίες προστίθενται οι έντεκα (11) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης.

Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών (αρθ. 5 του Π.Δ.88/1999).

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, διαφορετική από την Κυριακή (αρθ. 3 Π.Δ.76/2005).

Κατά τον χρόνο της εβδομαδιαίας ανάπαυσης και κατά τις ημέρες αργίας απαγορεύεται η απασχόληση του μισθωτού. Εφ`όσον κατά τiς διατάξεις του ΒΔ 748/1966 δεν επιτρέπεται η απασχόληση των μισθωτών κατά Κυριακές και ημέρες αργιών οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, δεν δύνανται να λειτουργήσουν, αλλά παραμένουν κλειστές (άρθρο 3 του Β.Δ 748/1966).

Στις επιχειρήσεις για τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία και η απασχόληση των εργαζομένων τους κατά Κυριακές και αργίες, το ρεπό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζεται σε ημέρα κατά την οποία ο μισθωτός νόμιμα θα εργαζόταν.

Εάν πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις περί αργίας κατά την Κυριακή ή κατά τις ημέρες εξαιρέσιμων εορτών, η ημέρα αναπαύσεως θα πρέπει να καθορίζεται σε ώρες και ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός θα εκτελούσε πράγματι υπηρεσία, εάν δεν μεσολαβούσε, ως προς αυτόν, η εβδομαδιαία ανάπαυση (Πρωτ.Πειρ.192/62 ). Η απόφαση έχει στηριχθεί στο άρθρο 12 παράγρ. 1 Π.Δ. 8/14.3.1930 «περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί Κυριακής αναπαύσεως», σύμφωνα με το οποίο οι ώρες αναπαύσεως πρέπει να συμπίπτουν με εργάσιμες μέρες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και αποκτήστε εξειδικευμένους και καταρτισμένους συνεργάτες για την διαχείριση της μισθοδοσίας και του προσωπικού σας ΕΔΩ 

Βιομηχανία κ Λιανικό Εμπόριο Βάσει ΚΑΔ εντάσσονται υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα από 1/1/2024

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία (ήτοι, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19).

Για τους κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ΄ αρ. 80016/31-08-2022 (Β΄ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται: 

i) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας ως ανωτέρω, από την 1η Απριλίου 2024 και 

ii) για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, ανωτέρω, από την 2α Μαΐου 2024, 

iii) για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ
10 Βιομηχανία τροφίμων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11 Ποτοποιία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
31 Κατασκευή επίπλων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
32 `Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ψηφιακή Κάρτα – Εφαρμογή & Προκλήσεις

Μέσα στο 2024 αναμένεται η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από το σύνολο των επιχειρήσεων, γεγονός που ήδη έχει δημιουργήσει αναταράξεις και αγωνίες και στις επιχειρήσεις και στους ειδικούς έκδοσης μισθοδοσίας. Ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα εκδοθεί η εγκύκλιος του υπουργείου που θα δίνει διευκρινήσεις σχετικά, διότι τα ερωτήματα είναι εύλογα πάρα πολλά.

Από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται στην υποχρέωση οι βιομηχανίες και το λιανικό εμπόριο, ήδη βέβαια έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί τρίμηνη παράταση που σημαίνει ότι η υποχρέωση θα υπάρχει χωρίς όμως τις αντίστοιχες κυρώσεις. Από την 1η Οκτωβρίου η εφαρμογή θα επεκταθεί στον τουρισμό και την εστίαση και έως τέλος του έτους θα εισέλθουν όλοι οι λοιποί κλάδοι.

Τι σημαίνει πρακτικά η ψηφιακή κάρτα για μια επιχείρηση; Σημαίνει υποχρέωση δήλωσης εισόδου και εξόδου του κάθε εργαζομένου στο χώρο εργασίας και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή της εργασίας. Υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις της οποίες η επιχείρηση/εργοδότης θα πρέπει να αντιμετωπίσει και σίγουρα θα πρέπει το υπουργείο να της λάβει υπόψη και να δώσεις αντίστοιχες λύσεις.

Πέρα από το τεχνικό μέρος το οποίο ο εργοδότης θα πρέπει να φροντίσει να λειτουργεί άψογα ώστε να αποφευχθούν λάθη, παραλήψεις και γραφειοκρατία τόσο κατά τη δήλωση των ωραρίων όσο και κατά την έκδοση της μισθοδοσίας υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως τα παρακάτω διότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυρώσεις.

 • Τεχνικό μέρος [λειτουργικά θέματα, Internet, κτλ]
 • Λανθασμένα χτυπήματα ή μη χτυπήματα από αμέλεια εργαζομένου
 • Προγενέστερα ή μεταγενέστερα χτυπήματα της κάρτας [ π.χ. +/- 15 λεπτά διότι μπορεί ο εργαζόμενος να πήγε λίγο νωρίτερα στην εργασία του ή να καθυστέρησε για κοινωνικούς λόγους να χτυπήσει την κάρτα κατά την έξοδο του

Το χτύπημα της κάρτας θα πρέπει να είναι ακριβές σε σχέση με την παρουσία του εργαζομένου στο χώρο εργασίας σε επιτόπιο έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των ωραρίων και των χτυπημάτων της κάρτας και φυσικά αντιστοιχία των χτυπημάτων με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του εργαζομένου. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το πρόστιμο για εργαζόμενο που βρίσκεται στην εργασία ενώ υπάρχει χτύπημα της κάρτας ότι έχει αποχωρήσει θα είναι 10.500 ευρώ, όσο δηλαδή και το πρόστιμο του ανασφάλιστου.

Παρότι το υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει κάποια μέτρα που προωθούν την ευελιξία, είναι σαφές ότι ταυτόχρονα επιθυμεί την πάταξη της υποδηλωμένης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι απολύτως προσεκτικές με τις δηλώσεις των ωραρίων, να υπάρχει καθοδήγηση και πολύ συχνή ενημέρωση των εργαζομένων για να αποφεύγονται αμέλειες και φυσικά το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι υπεύθυνοι διαχείρισης της μισθοδοσίας και στη δήλωση των ωραρίων αλλά και στην έκδοση της μισθοδοσίας.

Προκλήσεις και Δυνατότητες στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παρά τις θετικές πτυχές, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζει και προκλήσεις. Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στην οικονομία και η ανάγκη για προσαρμογή απαιτούν διαρκή προσοχή και ευελιξία από τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ περισσότερα από απλά ένα σύνολο εργαζομένων και απαιτεί ανάλογη διαχείριση.

Είναι η καρδιά και το μυαλό της επιχείρησης, που χτίζει γέφυρες μεταξύ των στόχων και των καθημερινών επιτευγμάτων. Η ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί στρατηγική, ευαισθησία και δέσμευση προς τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ο κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να ακμάσει.

Προκλήσεις / Δυνατότητες:

 1. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Πρόκληση: Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή εκπαίδευση. Δυνατότητες: Εισαγωγή συστημάτων εκπαίδευσης online και ενθάρρυνση της αυτοματοποίησης σε καθημερινές εργασίες.
 2. Διαχείριση Αποδοτικότητας: Πρόκληση: Η μέτρηση της αποδοτικότητας και η αξιολόγηση της απόδοσης εργαζομένων. Δυνατότητες: Εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης, συνεχής ανατροφοδότησης της ανάπτυξης του προσωπικού.
 3. Διαχείριση Πολυπολιτισμικών Ομάδων: Πρόκληση: Η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Δυνατότητες: Προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, εκπαίδευση σε διαπολιτισμικές δεξιότητες.
 4. Διαχείριση Αποχωρήσεων: Πρόκληση: Η διατήρηση των ταλέντων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων των αποχωρήσεων. Δυνατότητες: Προσφορά ευελιξίας, ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας και ανταγωνιστικά πακέτα αποζημιώσεων.

 

Με τη σωστή διαχείριση, η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες για βελτίωση και ανάπτυξη.

 

Είναι σαφές ότι κάθε πρόκληση αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία βελτίωσης για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της. Ευρύτερα κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα λαμβάνοντας αποφάσεις στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της που στηρίζουν τους παρακάτω άξονες:

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού: Δημιουργείστε ένα οργανογράμμα που ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης σας.

Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων: Προωθείστε την εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και καθοδηγείστε με το προσωπικό σας παράδειγμα.

Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών: Χρησιμοποιείστε τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση εργασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Καλλιέργεια Εταιρικής Κουλτούρας: Δημιουργείστε μια θετική και συνεργατική εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την αμοιβαία υποστήριξη και ανάπτυξη.

 

 

Outsourcing Payroll: Στρατηγική απόφαση πολλαπλής ωφέλειας για τις Εταιρίες

Οι υποχρεώσεις  που γεννά η διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού καθώς και η ευθύνη που συνεπάγεται λόγω της πολυπλοκότητας της Νομοθεσίας στην Ελλάδα,  μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλές εταιρίες. Η ανάθεση της Μισθοδοσίας σε εξειδικευμένο εξωτερικό πάροχο  έχει αναδειχθεί παγκοσμίως  ως στρατηγική λύση που προσφέρει πληθώρα οφελών για τις επιχειρήσεις. Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα

 1. Εξοικονόμηση Χρόνου/Μείωση Γραφειοκρατίας: Η διαχείριση της Μισθοδοσίας απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσοχή στη λεπτομέρεια ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι εταιρίες  που επιλέγουν την ανάθεση της Μισθοδοσίας εξωτερικά μπορούν να επικεντρωθούν στις κύριες τους δραστηριότητες, αφήνοντας το έργο της μισθοδοσίας αλλά και την γραφειοκρατία σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.
 2. Μείωση των Σφαλμάτων: Οι εξειδικευμένοι στο χώρο του payroll επαγγελματίες διασφαλίζουν την ορθότητα στους υπολογισμούς των αμοιβών, των φόρων και των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, μειώνοντας την πιθανότητα ανθρώπινων λαθών.
 3. Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς: Οι νόμοι και οι κανονισμοί περί μισθοδοσίας και ασφάλισης στη χώρα μας  αλλάζουν συχνά.  Ο εξωτερικός πάροχος  payroll διασφαλίζει ότι η εταιρία σας είναι πάντα συμμορφωμένη με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν και σας θωρακίζει απέναντι σε ελέγχους.
 4. Εξοικονόμηση Χρημάτων: Η ανάθεση της  μισθοδοσία μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους, καθώς η απασχόληση εσωτερικού προσωπικού για τη διαχείριση του payroll μπορεί να είναι δαπανηρή.
 5. Αυξημένη Ασφάλεια Δεδομένων: Οι σύμβουλοι payroll εφαρμόζουν προηγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

Συμπέρασμα: Το outsourcing payroll δεν είναι απλώς μια τεχνική εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που επιτρέπει στις εταιρίες να επικεντρωθούν στον πυρήνα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή διαχείριση του μισθοδοτικού συστήματος.

10ετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ – Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Μειώνεται σε 10 χρόνια από 20 που ίσχυε παλιότερα ο χρόνος που έχει στη διάθεση στου ο ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.

Η δεκαετής παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, σημαίνει σημαντική ελάφρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνταξιοδότηση για όσους οφείλουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 14-2-2023 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.75110/Σ22991 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α’ Καϊμενάκη Γεωργία 2105285550 Χρησταράς Μιχάλης 2105285587, 597, 629 Email: tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. ΣΧΕΤ: α) Το αρ. 6 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄219/25.11.2022) β) Η αριθ.43/2022 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 95 του ν.4387/2016 περί παραγραφής των αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ, εστιάζοντας στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.

Με το παρόν έγγραφο παρέχονται συμπληρωματικά οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των προβλεπομένων για την παραγραφή οφειλών από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών, την διαδικασία εξέτασης αίτησης / ένστασης και τις ενέργειες στις περιπτώσεις που προκύπτει παραγραφή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, από 12/5/2016 υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1/1/2026 η παραγραφή ορίζεται 5ετής.

Σε περίπτωση που η παραγραφή της οφειλής έχει διακοπεί λόγω διακοπτικού γεγονότος (πχ ρύθμιση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις), αρχίζει νέα δεκαετής παραγραφή που ξεκινά από την επόμενη ημέρα του διακοπτικού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση οφειλόμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ λαμβάνεται ως διακοπτικό της παραγραφής γεγονός ΜΟΝΟ εφόσον έχει κοινοποιηθεί, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία, η εκδοθείσα πράξη βεβαίωσης στον οφειλέτη.

Δεδομένου ότι για την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των π. φορέων ίσχυε 20ετής παραγραφή και η ισχύουσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 12/5/2016, η παραγραφή κάθε οφειλής πέραν της 10ετίας με ύπαρξη διακοπτικού γεγονότος από 12/5/2016 και μετά, επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αίτησης του ασφαλισμένου, για την οποία είναι αναγκαία η εύρεση των μη παραγεγραμμένων οφειλών (π.χ. αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης κ.λπ.), και εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε ήδη συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος (10ετής) κατά την ημερομηνία του ως άνω διακοπτικού γεγονότος, η οφειλή παραγράφεται.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ και ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Για τον έλεγχο της παραγραφής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή μη διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων:

1. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οφειλές χρονικών διαστημάτων ασφάλισης πέραν της 10ετίας, για τα οποία δεν υπάρχει διακοπτικό γεγονός, παραγράφονται.

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΩΣ THN 11.05.2016

Στις περιπτώσεις που το τελευταίο διακοπτικό γεγονός παραγραφής οφειλών, είναι έως 11.05.2016 και κατά την ημερομηνία αίτησης έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής (10ετία) από το διακοπτικό γεγονός, η οφειλή παραγράφεται.

3. ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 12.05.2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπτικό γεγονός από την 12.05.2016 και μετά, επανεξετάζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται σε αυτό και τροποποιείται αναλόγως (παραγράφεται), εφ’ όσον είχε παρέλθει 10ετία από την οφειλή ή από τυχόν προηγούμενο διακοπτικό γεγονός. Ο έλεγχος διενεργείται στο πρώτο από την 12.05.2016 και μετά διακοπτικό γεγονός.

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται οφειλές εντός της 10ετίας (μη παραγεγραμμένες) βεβαιώνονται άμεσα στο ΚΕΑΟ με άμεση κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στον οφειλέτη ώστε να διακοπεί η παραγραφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Διαδικασία εξέτασης αίτησης/ένστασης παραγραφής

i. Υποβολή αίτησης – Αρμοδιότητα Ελέγχου

Σε περίπτωση που τα τηρούμενα σε μηχανογραφικά συστήματα στοιχεία οφειλών και διακοπτικών γεγονότων δεν παρέχουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης των αυτεπάγγελτων διαδικασιών ελέγχου και διαγραφής παραγεγραμμένων οφειλών, για την απόδειξη της παραγραφής υποβάλλεται αίτηση του ασφαλισμένου στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση, συνοδευόμενη από κάθε στοιχείο αποδεικτικό της παραγραφής. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η βούληση του ασφαλισμένου για εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής λόγω παρέλευσης 10ετίας, καθώς και τα χρονικά διαστήματα, Φορέας, Κλάδος, κλπ, που επιθυμεί να εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Για περιπτώσεις ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς η αίτηση θα είναι κοινή και θα έχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισήμανση: Η εξέταση αιτήσεων των ασφαλισμένων θα διενεργείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις. Ειδικότερα για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ) και π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται προς εξέταση στις Γ’ και Δ’ Δ/νσεις Απονομής Συντάξεων, λόγω αρμοδιότητας σε θέματα ελέγχου εισφορών έως 31/12/2016.

ii. Έλεγχος χρονικών διαστημάτων οφειλής και διακοπτικών γεγονότων

Πραγματοποιείται έλεγχος για οφειλόμενα χρονικά διαστήματα πέραν της 10ετίας και ύπαρξης διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων για αυτές, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που οι οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες αναζητείται (έως την υλοποίηση ηλεκτρονικής πρόσβασης η οποία δρομολογείται) ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το ΚΕΑΟ ως εξής:
α) Κρινόμενη ΠΒΟ (αριθμός, χρονικό διάστημα οφειλής, φορέας, κλπ).

β) Αναζήτηση πρώτου διακοπτικού γεγονότος μετά την βεβαίωση ανά ΠΒΟ.

Επισημαίνεται ότι αναζητούνται πληροφορίες μόνο για ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες ΠΒΟ που αφορούν διάστημα κρινόμενο για την παραγραφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τοπικών Διευθύνσεων επισυνάπτεται παράρτημα με τα Περιφερειακά υποκαταστήματα ΚΕΑΟ που έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των διακοπτικών γεγονότων.

iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου κατά την ημερομηνία αίτησης

Συντάσσεται «Έκθεση Ελέγχου» (συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία καταγράφονται οι οφειλές πέραν της 10ετίας, τα διακοπτικά γεγονότα της παραγραφής των οφειλών αυτών και τα αποτελέσματα του ελέγχου, ως χρονικά διαστήματα οφειλής και εφόσον απαιτείται ανά κλάδο ασφάλισης (στις περιπτώσεις διακριτής διαχείρισης, πχ. ρύθμισης ή βεβαίωσης στο ΚΕΑΟ οφειλών π. ΤΑΝ, π. ΤΥΔΑ, εξετάζονται διακριτά δεδομένου ότι αφορούν π. Φορείς, Τομείς, Λογαριασμούς, κλπ) για τα οποία παραγράφονται οι οφειλόμενες εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προσοχή: Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών, σε χρόνο που αυτές είχαν παραγραφεί, δεν αναζητούνται/επιστρέφονται.

iv. Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων για την παραγραφή

Για την ενημέρωση των πληροφορικών συστημάτων π. φορέων και την τήρηση στοιχείων παραγραφής οφειλόμενων εισφορών έχει δρομολογηθεί η δημιουργία
– ειδικού κωδικού διαγραφής / μηδενισμού οφειλής παραγραφέντος χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2016 από τα μηχ/κά συστήματα των π. φορέων
– νέας οθόνης «Εξέταση Παραγραφής» στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» στην οποία θα καταχωρούνται οι αιτήσεις / ενστάσεις παραγραφής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. Για την λειτουργικότητα των ανωτέρω θα ενημερωθείτε με την υλοποίησή τους. Έως την υλοποίηση θα τηρούνται αντίγραφα των συντασσόμενων Εκθέσεων Ελέγχου αρχειοθετημένα προκειμένου να καταχωρηθούν αναδρομικά.

v. Αποστολή τροποποιητικών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στο ΚΕΑΟ

Εφόσον οι παραγραφείσες οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ, θα τροποποιούνται (με τις γνωστές για κάθε π. φορέα διαδικασίες, αυτοματοποιημένες ή μη) και θα βεβαιώνονται ΑΜΕΣΑ στο ΚΕΑΟ τυχόν μη βεβαιωμένες οφειλές εντός 10ετίας, με ΑΜΕΣΗ κοινοποίηση της βεβαίωσης ΚΕΑΟ στον οφειλέτη.

vi. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Ελέγχου στον ασφαλισμένο

Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται εγγράφως (συνημμένο σχέδιο) για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης / ένστασης παραγραφής, τα διακοπτικά γεγονότα καθώς και τα χρονικά διαστήματα που παραγράφονται.

2. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ)

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, απαίτηση η οποία έχει υποπέσει σε παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η ενημέρωση / επικαιροποίηση των οφειλόμενων εισφορών (βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ και μη βεβαιωμένων) στα κατά περίπτωση μηχανογραφικά συστήματα, για την έκδοση ΑΑΕ ή την ορθή αποτύπωση των οφειλών στην ΒΟ θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθμ. πρωτ. 472233/12-10-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Εισφορών μη Μισθωτών σχετικά με τις δυνατότητες α) έγκρισης των ελεγχόμενων περιοχών με απόρριψη ώστε να εκδίδεται ΑΑΕ και β) επικαιροποίηση των οφειλών που αποτυπώνονται σε ΒΟ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Δ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται (το αργότερο) ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, δύναται να προσμετρήσουν ασφαλιστικό χρόνο (συνολικά ή μέρος αυτού) του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν παραγραφεί, τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές.

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των διακοπτικών γεγονότων κατά την εξέταση αιτημάτων για παραγραφή οφειλών παρατίθεται παράρτημα με παραδείγματα

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Α. ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Πως αμείβεται η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στον Ιδιωτικό Τομέα;

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι για τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεπώς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η Καθαρά Δευτέρα είναι κανονική εργάσιμη ημέρα.

Oι μισθωτοί  που απασχολούνται την Καθαρά Δευτέρα θα λάβουν το συνηθισμένο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή μισθό τους όπως για μια κανονική ημέρα εργασίας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Εκτός όμως από τις υποχρεωτικές αργίες υπάρχουν και αυτές που ονομάζονται κατ’ έθιμο, δηλαδή οι ημέρες αυτές που μια επιχείρηση παραμένει κλειστή όχι γιατί το ορίζει ο Νόμος αλλά από συνήθεια ή έθιμο. Εδώ να πούμε πολύ σύντομα ότι το Έθιμο, δηλαδή κάτι που εφαρμόζεται με συνέπεια επί μεγάλο διάστημα, ομοιόμορφα και υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι «έτσι είναι», αποτελεί κανόνα δικαίου.

Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις;

Πρώτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους, δεν δικαιούται να λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, διότι δεν υπάρχει διάταξη του νόμου η οποία να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλλει το ημερομίσθιο σε ημέρα που δεν είναι υποχρεωτική αργία.

Αν όμως η επιχείρηση που δεν λειτουργούσε εθιμοτυπικά συνήθιζε να καταβάλει το ημερομίσθιο, τότε η υποχρέωση αυτή υφίσταται.

Όσον αφορά αυτούς που αμείβονται με μισθό  θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, χωρίς καμία περικοπή αλλά και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Δεύτερη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση κατά τα προηγούμενα χρόνια εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα και με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκτάκτως λειτουργεί.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο [χωρίς προσαύξηση]

Όμως όσοι αμείβονται με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους. Αυτό συμβαίνει διότι ο μισθός αφορά τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, η Καθαρά Δευτέρα δεν ήταν για αυτούς εργάσιμη, οπότε στην περίπτωση που την εργαστούν θα πρέπει να λάβουν επιπλέον την αμοιβή αυτής της ημέρα, πάντα χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση.

Τρίτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση λειτουργεί την Καθαρά Δευτέρα και ο εργοδότης αποφάσισε ότι δεν θα λειτουργήσει.

 Στην περίπτωση αυτή βάση των διατάξεων περί υπερημερίας του εργοδότη όσοι αμείβονται με  ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

 Να τονίσουμε ότι κατά τις εθιμοτυπικές αργίες συνεπώς και για την Καθαρά Δευτέρα, η οποία όπως είπαμε είναι κανονική εργάσιμη, εάν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και φυσικά δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του.

Κατά την ίδια λογική εάν ο εργοδότης δεν επιτρέπει την εργασία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός φυσικά των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως και κάθε άλλης εργάσιμης.

Τέλος στην περίπτωση όπου η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά ως μία κανονική εργάσιμη ημέρα, η νομοθεσία περί κανονικής αδείας ισχύει κανονικά.

Για την Pplus,

Εύα Τσιολχά

Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μου στο eva@pplus.gr ή στο 210 653 4999

Άδεια φροντίδας παιδιών μετά τον τοκετό ή αλλιώς μειωμένο ωράριο

Οι γονείς που εργάζονται δικαιούνται εναλλακτικώς μεταξύ τους άδεια φροντίδας παιδιού, γνωστό και μειωμένο ωράριο, αναξάρτητα από το είδος της εργασίας του άλλου γονιού, ακόμα και στην περίπτωση που ο δεύτερος γονιός δεν εργάζεται. [αρ 37 – Ν. 4808/2021].

Ο νόμος παρουσιάζει πολύ μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ληφθεί αυτή η άδεια, με την προϋπόθεση πάντα ότι  υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.

Α. Ο γονέας μπορεί να προσέρχεται ή να αποχωρεί νωρίτερα κατά 1 ώρα από την εργασία του, είτε ακόμα να την διακόπτουν κατά μία ώρα. Αυτό μπορεί να έχει διάρκεια 30 μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό ή μετά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας [εξάμηνο ΟΑΕΔ].

Β. Μετά από συμφωνία του εργοδότη με τον γονέα το ημερήσιο ωράριο μπορεί να μειωθεί κατά 2 ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και για τους επόμενους 6 κατά 1 ώρα.

Γ. Μία άλλη εναλλακτική είναι αντί μείωσης ωραρίου ο γονέας να λάβει ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της περιόδου που δικαιούται το μειωμένο ωράριο. Και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία με τον εργοδότη είναι απαραίτητη. Σε αυτή την περίπτωση αθροίζονται οι εργάσιμες ώρες του μειωμένου ωραρίου και μετατρέπονται σε εργάσιμες ημέρες. Ο γονεάς μπορεί να λάβει αυτές τις ημέρες είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά.

Δ. Μπορεί ο γονέας να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου για ένα διάστημα σε ημέρες και για ένα άλλο διάστημα σε ώρες, κατόπιν φυσικά συμφωνίας

Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί καταθέτουν κοινή δήλωση στους εργοδότες τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού, βέβαια μπορεί να καθορίσουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία να εναλλάσσεται η χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Σε περίπτωση διαζυγίου/ διάστασης το μειωμένο ωράριο το λαμβάνει ο γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των γονέων.

Στην περίπτωση που ο γονέας αλλάξει εργοδότη μέσα στο διάστημα που δικαιούται το μειωμένο ωράριο, ο επόμενος εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει το υπόλοιπο για το διάστημα που απομένει.

Μειωμένο ωράριο δικαιούνται αναλογικά και οι μισθωτοί που απασχολούνται με μερική απασχόληση είτε με μειωμένες ώρες εργασίας, είτε λιγότερες ημέρες εργασίας.

Ο εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα του, η ενέργεια αυτή είναι άκυρη. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας αυτής, μια τέτοια ενέργεια συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.