Όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον covid-19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8808812, 814, 815
email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

ΘΕΜΑ: «Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον covid-19»

ΣΧΕΤ: το με αριθ. πρωτ. Φ.80000/9593/2337/3-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.

Σας κοινοποιούμε την με αρ. 6924/27-1-2022 (Β’ 291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας «Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, την τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12)». σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσης της εργασίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση του, οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η ειδική άδεια ασθένειας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η ειδική άδεια ασθένειας δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθένειας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα

Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο ο εργαζόμενος υπάγεται για παροχές ασθένειας.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, το οποίο προσδιορίζει και την έναρξη της ασθένειας σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Για την παράταση χορήγησης του επιδόματος ασθενείας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Στην περίπτωση αυτή επιδοτούνται όλες οι μέρες ανικανότητας για εργασία, οι οποίες βεβαιώνονται στην ιατρική γνωμάτευση και οι οποίες διαδέχονται τις ημέρες ειδικής άδειας ασθένειας.

Με το πέρας της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για χρονικό διάστημα εως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για την παράταση χορήγησης του επιδόματος ασθενείας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Στην περίπτωση αυτή επιδοτούνται όλες οι μέρες ανικανότητας για εργασία, οι οποίες βεβαιώνονται στην ιατρική γνωμάτευση και οι οποίες διαδέχονται τις ημέρες ειδικής άδειας ασθένειας

Στη βεβαίωση του εργοδότη με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία βεβαιώνεται επιπροσθέτως ότι αυτός δεν παρείχε την εργασία του εξ αποστάσεως.

Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθένειας που χορηγούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α., δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών επιδότησης της ασθένειας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτε στο ανώτατο όριο ημερών γνωμάτευσης των υγειονομικών οργάνων.

Σε περίπτωση που η πρώτη ημέρα της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 τυχόν έπεται της τελευταίας ημέρας άδειας ασθενείας από άλλη αιτία, οι ημέρες ασθένειας λόγω COVID-19 επιδοτούνται όλες ως συνεχόμενες ημέρες ασθενείας.

Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται στην υπ’ αριθ. οικ. 49876/14967/07.12.2020 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ» (Β’ 5497), και η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου αντλείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διαβιβάζει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και διεπαφής με διαδικτυακή υπηρεσία (web service), την ημερομηνία έναρξης νόσησης από COVID-19 του ασφαλισμένου, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του.

Σε περίπτωση που το επίδομα ασθενείας δεν χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο αιτών συνυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του ως δικαιολογητικό της αιτήσεώς του.

Η ως άνω ειδική άδεια, χορηγείται στους εργαζόμενους λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID- 19, από την δημοσίευση του ν.4886/2022 ( Α’12), ήτοι από 24.1.2022 και έως 15.4.2022.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών 2022

Με την εγκύκλιο 66 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ότι συνεχίζει και για το 2022 η μείωση  των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες , από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020.

Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 και 2022 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα.

Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2022, προβλέπεται μείωση εισφορών :

1. Για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., κ.λ.π.)

2. Για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) κατά 0,30%, η οποία αφορά στο ασφάλιστρο του εργοδότη και επιμερίζεται στον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. (0,18%) και στον Ε.Κ.Λ.Α. (0,12%).

3. Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., (προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β΄, εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195), κατά 0,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους ώστε για το έτος 2021 και 2022 να μην γίνεται παρακράτηση από τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζομένων υπέρ αυτής.

Ειδικότερα:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (με μείωση εισφορών) Κοινές Επιχειρήσεις

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.

1,56%

2,69%

4,25%

1,83%

3,17%

5,00%

1/6/2020-31/12/2020

1/6/2020-31/12/2020

1,20%

1,20%

2,40%

1,47%

1,68%

3,15%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

0,10%

0,36%

0,46%

0,10%

0,36%

0,46%

1/7/2014-31/12/2020

1/7/2014-31/12/2020

0,10%

0,06%

0,16%

0,10%

0,06%

0,16%

1/1/2021-31/12/20212

1/1/2021-31/12/2022

Λ.Π.Ε.Α.Ε.

0,00%

0,15%

0,15%

0,00%

0,15%

0,15%

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ο.Ε.Κ.)

0,85%

0,00%

0,85%

1,00%

0,00%

1,00%

1/6/2020-31/12/2020

1/7/2014-31/12/2020

0,00%

0,00%

0,00%

0,15%

0,00%

0,15%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ο.Ε.Ε.)

0,35%

0,00%

0,35%

0,35%

0,00%

0,35%

ΣΥΝΟΛΟ

2,86%

3,20%

6,06%

3,28%

3,68%

6,96%

1/6/2020-31/12/2020

1/7/2014-31/5/2020

1,65%

1,41%

3,06%

2,07%

1.89%

3,96%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Εισφορές Επικουρικής και προνοίας (έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί)

Εως 30/6/2022 θα πρέπει να διορθωθούν στις ΑΠΔ , οι εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και προνοίας/εφ’απαξ για έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς για 2019 και 2020

Με διαδοχικές τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων αναπροσαρμόστηκε από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, των μισθωτών μηχανικών, μισθωτών υγειονομικών και έμμισθων δικηγόρων, ως εξής:

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ,  3,5% για τον ασφαλισμένο 20,51 ευρώ και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα 20,51 ευρώ = 7,0 %  και 41,02 ευρώ

Από 1/2/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ, 3,5% για τον ασφαλισμένο 22,75 ευρώ και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα 22,75 ευρώ = 7,0% και 45,50 ευρώ

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ,  3,25% για τον ασφαλισμένο 21,12 και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα 21,13= 6,5% και 42,25 ευρώ

Από 1/1/2020 επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα :

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.6.2022)

1η κατηγορία 42 (21+21) 39  (19,5+19,5)
2η κατηγορία 51 (25,5+25,5) 47  (23,5+23,5)
3η κατηγορία 61 (30,5+30,5) 56  (28+28)

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα = 7,0%

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη = 6,5%

Από 1/1/2020 επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα :

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.6.2022)

1η κατηγορία 42 (21+21) 39  (19,5+19,5)
2η κατηγορία 51 (25,5+25,5) 47  (23,5+23,5)
3η κατηγορία 61 (30,5+30,5) 56  (28+28)

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα = 7,0%

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2020, επί του ποσού επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη = 6,5%

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΦ’ΑΠΑΞ   

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019, επί του ποσού των 586,08 ευρώ

2% για τον ασφαλισμένο 11,72 ευρώ και σε ποσοστό 2% για τον εντολέα 11,72 ευρώ= 4,0 %  και 23,44 για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Αθηνών

4% μόνο για τον ασφαλισμένο και 23,44 ευρώ για ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από 1/2/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ

2% για τον ασφαλισμένο 13,00 ευρώ και σε ποσοστό 2% για τον εντολέα 13,00 ευρώ = 4,0 %  και 26,00 ευρώ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Αθηνών

4% μόνο για τον ασφαλισμένο 26,00 ευρώ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από 1/1/2020:

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής

σε ευρώ

1η κατηγορία 26
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

 

Επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα για τους δικηγόρους Αθηνών (13+13 για την πρώτη κατηγορία/ 15,5 +15,5 για την δεύτερη κατηγορία/ και 18,5+18,5 για την τρίτη κατηγορία)

ενώ επιβαρύνουν στο σύνολο τους τον ασφαλισμένο για Υγειονομικούς και Μηχανικούς.

Συνεχίζεται και η καταβολή εισφοράς για την Στέγη Υγειονομικών

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Απαλλαγή από ασφαλιστικές οφειλές νομικού προσώπου

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 612  Αρ. Πρωτ.: 504891/Σ.848/07-12-21

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Για να καταστεί ένα φυσικό πρόσωπο αλληλέγγυα ευθυνόμενο για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Το φυσικό πρόσωπο να συμμετείχε στη διοίκηση του νομικού προσώπου με κάποια από τις προβλεπόμενες εκπροσωπευτικές/διαχειριστικές ιδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 όπως ισχύει (*νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.)

β. Το φυσικό πρόσωπο να κατείχε την εν λόγω ιδιότητα, είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής δόσης ρύθμισης, δηλαδή κατά την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης με την οποία είχαν διακανονιστεί σε δόσεις οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

γ. Το φυσικό πρόσωπο να υπήρξε υπαίτιο για την μη καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του νομικού προσώπου.

 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας:

Αδυναμία άσκησης καθηκόντων λόγω βαριάς ασθένειας ή νοσηλείας  /  Συμμετοχή σε ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισης ως εκκαθαριστής / Άσκηση ειδικών καθηκόντων ξένων ως προς την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων / Απαλλαγή με δικαστική απόφαση  / Παραίτηση – μη αποδοχή διορισμού / Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο οικονομικό πόρο κρατική χρηματοδότηση / Ανάληψη διοίκησης φορέα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα κατ’ εντολή διωκτικής, ελεγκτικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής/ Νόμιμος εκπρόσωπος αλλοδαπού νομικού προσώπου χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα / Πρόσωπο χωρίς ανάμειξη στη διοίκηση/διαχείριση νομικού προσώπου /Πρόσωπο χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα /Αναγνώριση της έλλειψης υπαιτιότητας με απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης.

 

*Ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα.

*Ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Ρύθμιση οφειλών ΕΦΚΑ 72 δόσεις

Σε ισχύ τέθηκε από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021.

Επισημαίνεται επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020 που είχαν τεθεί σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται προς το παρόν στην εν λόγω ρύθμιση , καθώς ακόμα δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021. 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης:

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον οφειλέτη:

– Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η προθεσμία καταβολής των οποίων παρατάθηκε αρχικά μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 και παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αναστολή είσπραξης).

– Ληξιπρόθεσμες οφειλές πληγέντων εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, οι οποίες δεν είναι ρυθμισμένες, καθώς και τυχόν δόσεις από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής.

– Κατ’ εξαίρεση, στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης δύναται να ενταχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη όσες από τις ανωτέρω οφειλές έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών της παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ. 1 του Ν. 4152/2013 από 27/10/2020 έως 12/11/2021. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε το διάστημα από 27/10/2020 έως 31/07/2021 (άρθρο 199 ν. 4855/2021).

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

 

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη.

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων , δηλαδή οι δόσεις δε θα καταβάλλονται με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλέτη.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

ΣτΕ Αντισυνταγματική η 20ετής παραγραφή

Το ΣτΕ έκρινε ότι το άρθρο 95 παρ. 1 του νόμου 4387/2016 που όρισε την εικοσαετή παραγραφή για απαιτήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, «καθόσον χρόνος παραγραφής είκοσι ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη»

Ισχύει η εφαρμογή του κανόνα της δεκαετούς παραγραφής των αξιώσεων καταβολής εισφορών.

(ΣτΕ Ολ. 1833/2021)

 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

• Άρθρο 27 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951

• Άρθρο 44 παρ. 2 του Ν.Δ. 2698/1953

• Άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. 270/τ.Α’/24-12-1997)

• Άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291/τ.Α’/27-12-2001)

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, το δικαίωμα του Ι.ΚΑ. : 1.1.Α.«Για βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία». 1.1. Β.« Προς είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεών του (από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, πρόστιμα, τόκους, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και αχρεωστήτως ληφθείσες παροχές), καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., παραγράφεται μετά δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε υπό στενή έννοια (ταμειακά)».

Με την εγκύκλιο 39/2017  του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν οι  διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές» ορίστηκαν τα ακόλουθα:

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες, κατά τις ισχύουσες, κατά την έναρξη του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.»

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Απασχόληση Συνταξιούχων

(ΦΕΚ Β’ 3083/14-07-2021)

Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα;

Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%.

Τι ισχύει για το δημόσιο τομέα;

Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28.2.2021, ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1.3.2022 και εφεξής. Η πλήρης αναστολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων χωρεί μέχρι την 28.2.2021 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία αυτή το 61ο έτος της ηλικίας τους, και από 1.3.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας

Από πότε υπάγονται και οι συνταξιούχοι που εργαζόταν ήδη το 2016 και το 2020;

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020 εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης από την 1.3.2022

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη;

Κάθε εργοδότης υποχρεούται Α) να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα προβλεπόμενα έντυπα καθώς και Β)  στην παρακράτηση και καταβολή στον e-EΦΚΑ των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπου οι τελευταίες προβλέπονται, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του συνταξιούχου και ποιες οι κυρώσεις;

Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Στη δήλωση που υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου και της προς ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, και του εργοδότη στον οποίο θα παρασχεθεί η επαγγελματική δραστηριότητα, η χρονική διάρκεια ή τα χρονικά διαστήματα της παρεχόμενης δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης από τους υπόχρεους επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη.

(ΦΕΚ Β΄5017/29-10-2021)

Ποια είναι τα πρόσωπα που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης;

α. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν μη υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ εργασία ή δραστηριότητα: στην Επικράτεια, σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και σε Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συντονισμένους κατ’ εφαρμογή των ν.3075/2002 (Α΄ 297) και ν.3620/2007 (Α΄ 276) Διεθνείς Οργανισμούς.
β. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.
γ. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’176), για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
δ. Οι συνταξιούχοι με βάση το ν. 612/1977 (Α΄164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.
ε. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210).
στ. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
ζ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
η. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄85).
θ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Πρακτική άσκηση ΙΕΚ

Έως το τέλος Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει οι εργοδότες, που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους ΙΕΚ, να υποβάλλουν ΑΠΔ για την ασφάλιση τους από 1/9/2021 , καθώς και να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Τι αλλάζει;

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 50/2021 (15/09/2021) , ενώ παραμένει η υποχρέωση ασφάλισης για τον κλάδο ατυχήματος χωρίς να επέρχεται κάποια αλλαγή στην ασφαλιστική τακτοποίηση των καταρτιζόμενων, μεταφέρεται η υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών από τα ΙΕΚ, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εργοδότες) στα οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση και θεσμοθετείται η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ΙΕΚ.

 

Αμείβεται η πρακτική άσκηση ;

Η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη. (Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές). Ο πρακτικά ασκούμενος στα ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας, λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

 

Ποια η διάρκεια ;

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

 

Πως ασφαλίζει ο εργοδότης τον πρακτικά ασκούμενο;

Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για δώρα εορτών ή επιδόματος αδείας.

  • Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος και συγκεκριμένα με κωδικό ειδικότητας 332040 και πακέτο κάλυψης 210 με κωδικό αποδοχών 13 (τεκμαρτά) για 10,11 Ευρώ για 25 ημέρες ασφάλισης μηνιαίως, εκτός εάν ο πρακτικά ασκούμενος δεν καλύπτεται είτε άμεσα είτε από οικογενειακό βιβλιάριο ως έμμεσο μέλος για ασθένεια σε είδος (με Υπεύθυνη δήλωση του) όπου στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης επιπλέον 6,45%, (δηλαδή σύνολο 7,45%) και 75,34 Ευρώ μηνιαίως για 25 ημέρες ασφάλισης με ειδική περίπτωση 36 και πακέτο κάλυψης 225.

 

Ποιοι εργοδότες εξαιρούνται;

Η πρακτική άσκηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε Φορείς ή επιχειρήσεις:

  • Προσωρινής απασχόλησης,
  • Νυχτερινά κέντρα,
  • Παροχής καθαριότητας και φύλαξης,
  • Πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών και
  • Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

 

Ποιοι πρακτικά ασκούμενοι εξαιρούνται;

Δεν περιλαμβάνονται οι καταρτιζόμενοι ημεδαποί και αλλοδαποί σπουδαστές / μαθητές των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης – Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού

 

Πρέπει να υποβληθεί έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση αναγγελίας της έναρξης πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

Η ειδική σύμβαση της πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

 

Από πότε ισχύουν οι αλλαγές;

Οι νέες διατάξεις αφορούν τις ειδικές συμβάσεις πρακτικής άσκησης με ΙΕΚ, οι οποίες:

  • υπογράφονται από την 26/08/2021 και μετά ή
  • Έχουν υπογραφεί σε προγενέστερο χρόνο με το παλαιό καθεστώς και συνεχίζονται μετά την 26/8/2021.

Στην περίπτωση αυτή – που η σύμβαση έχει καταρτιστεί πριν τις 26/08/2021 και συνεχίζει – η μεταφορά της αρμοδιότητας στην υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των εισφορών από τους Φορείς/Πρόσωπα που παρέχουν την άσκηση, θα εφαρμοστεί από την 01/09/2021 και μετά.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Αμοιβή Διαχείρισης και Μέλη ΔΣ

Καθήκοντα διαχείρισης στις Ο.Ε.  Ε.Ε. Ε.Π.Ε. :

1) Στην περίπτωση που τα μέλη/εταίροι ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία, χωρίς αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4670/2020 και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας .

2) Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτοί) του Ν. 4387/2016, δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί παράλληλης ασφάλισης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας .

3) Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί  τρίτο προς τούτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 (μισθωτοί) δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόμενους κλάδους.

Καθήκοντα διαχείρισης στις Ι.Κ.Ε.

Οι διαχειριστές καταβάλλουν εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4670/2020 και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Μέλος  Δ.Σ.  Α.Ε.

Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή όποιας μορφής αποζημίωση κατά συνεδρίαση (έξοδα παραστάσεως) για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά ως μισθωτοί, η οποία υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016,δηλαδή πλέον το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020.

Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., είναι και μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, ασφαλίζονται για τη δεύτερη ιδιότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4670/2020 και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά που καταβλήθηκε αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ως συμπληρωμένες από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Αδήλωτη Εργασία

Από τις 12/3/2020 και εφεξής το πρόστιμο αδήλωτης ανασφάλιστης εργασίας 10.500,00 Ευρώ , μειώνεται στα 2.000,00 εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο εργοδότης προβεί σε πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή για εποχικές επιχειρήσεις στα 5.000,00 Ευρώ αν ο εργοδότης προβεί σε πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.

Προϋπόθεση για τη μείωση του ποσού του προστίμου αποτελεί η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου συν την νέα πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου. Ως μείωση των θέσεων εργασίας θεωρείται και η μείωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων αλλά και η οικειοθελής αποχώρηση. Αν μειωθεί το προσωπικό θα πρέπει εντός 15 ημερών να αντικατασταθεί η θέση εργασίας με νέο εργαζόμενο που θα απασχοληθεί με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους. Το χρονικό διάστημα μέχρι την αντικατάσταση, παρατείνει τη διάρκεια της δέσμευσης διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Το μειωμένο ποσό του προστίμου καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ εντός 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της πράξης και εντός 5 ημερών από την καταβολή του προστίμου θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία και όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα: πρόσληψη , πίνακα ωρών εργασίας , σύμβαση, ΥΔ μη υποτροπής και αποδοχής του προστίμου.

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου (ΠΕΠ) ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της πράξης. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης.

Γιατί να επιλέξω να ασκήσω προσφυγή;

Εφόσον η πραγματικότητα είναι ότι ο ευρεθείς κατά τον επιτόπιο έλεγχο , δεν είναι όντως αδήλωτος εργαζόμενος (σε κάθε άλλη περίπτωση συμφέρει να προχωρήσει ο εργοδότης  στην πρόσληψή του αδήλωτου εργαζομένου και να καταβάλλει το μειωμένο πρόστιμο) τότε θα πρέπει να προχωρήσει ο εργοδότης στην άσκηση προσφυγής διότι:

α) οι εφαρμοστέες διατάξεις θεσπίζουν μαχητό τεκμήριο ότι ο ευρεθείς, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη, ο οποίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό,

β) η διαπίστωση περί απασχολήσεως του ανευρεθέντος από τους ελεγκτές ως ‘εργαζόμενος’ από τον προσφεύγοντα και η εντεύθεν επιβολή των επίδικων προστίμων ερείδεται αποκλειστικά από το εκάστοτε δελτίο ελέγχου των ελεγκτικών οργάνων του καθ’ ου, το οποίο παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’ άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ Δ.Δ ), πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από τα ίδια τα δημόσια όργανα ή ενώπιόν τους, όχι όμως, πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη όπως, ως προς την ιδιότητα, ως εργαζομένου, του ανευρεθέντος κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση προσώπου. Άλλωστε μόνη η υπογραφή του τελευταίου στο ως άνω δελτίο ελέγχου, κάτω από την ένδειξη ”Υπογραφή Εργαζομένου”, δεν απαλλάσσει τα ελεγκτικά όργανα από την ανωτέρω υποχρέωσή τους, ούτε συνιστά πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη της εργασιακής σχέσης,

γ) με το δελτίο ελέγχου βεβαιώνεται μεν η παρουσία του ανευρεθέντος στο χώρο της επιχείρησης, ωστόσο, εάν σε αυτό δεν αναφέρονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, τα οποία διαπίστωσαν τα ελεγκτικά όργανα ότι συνέτρεχαν και θεμελιώνουν την ιδιότητα του εργαζομένου, ήτοι δεν εξειδικεύεται ούτε εάν αυτός κατελήφθη να εκτελεί εργασίες και ποιες, που προσιδιάζουν σε εργαζόμενο-εργάτη , ούτε, προκύπτει από το διοικητικό φάκελο ότι το συμπέρασμα του ελέγχου συνεπικουρείται από οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό ή αποδεικτικό στοιχείο εργασιακής σχέσης. Τα πραγματικά αυτά περιστατικά πρέπει να διαπιστώνονται στο δελτίο ελέγχου και δεν μπορούν να αναφέρονται στην έκθεση απόψεων του καθ’ ου ή να προβάλλονται με το κατατεθέν υπόμνημά του, ελλείψει δε της αναφοράς πραγματικών περιστατικών, μόνον η διαπίστωση της απλής παρουσίας του προσώπου στο χώρο του εργοδότη, δεν αρκεί για να θεμελιώσει την εργασιακή σχέση οπότε και  δύναται ο εργοδότης να ανατρέψει το τεκμήριο.

δ)  ο χαρακτηρισμός της εργασίας ως εξαρτημένης ή μη δεν εξαρτάται από τον τρόπο που καταβάλλεται ο μισθός ούτε από τον χαρακτηρισμό που δίνουν οι εργαζόμενοι στη σχέση, αλλά αποκλειστικά από το δικαίωμα του εργοδότη να καθορίζει και να εποπτεύει τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας του προσώπου που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Υποστηρίζει δε ότι δεν αντιτίθεται στην έννοια της εξάρτησης η ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του λόγω των ειδικών γνώσεων που αυτός κατέχει.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;