Χωρίς κατηγορία

Επιτόπιος Έλεγχος Επιθεώρηση Εργασίας / ΕΦΚΑ – Τι χρειάζεται να έχει ο εργοδότης στο αρχείο του

Κάθε επιχείρηση θα περάσει αναπόφευκτα κάποια στιγμή επιτόπιο έλεγχο από τους ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

Είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της απασχόλησης των εργαζομένων και στα πλαίσια αυτού του ελέγχου ο επιθεωρητής ζητάει και ελέγχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία ο εργοδότης οφείλει να έχει στο αρχείο του και να τα προσκομίσει.

Η έλλειψη των παρακάτω μπορεί να επιφέρει κυρώσεις οπότε προετοιμαστείτε κατάλληλα.

 • Αναρτημένος ετησιος πίνακας ωρων εργασίας σε εμφανές σημείο
 • Προσλήψεις υπογεγραμμένες από εργοδότη και εργαζόμενο
 • Συμβάσεις υπογεγραμμένες/γνωστοποίηση όρων ΠΔ 156/94
 • Εξοφλητικές αποδείξεις τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου ( ή αποδεικτικό παραλαβής εφόσον αποστέλλονται μέσω email)
 • Βιβλίο αδειών και αιτήσεις αδειών (υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο και εγκεκριμένες από τον εργοδότη)
 • Αδειες παραμονής και εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που είναι απαραίτητη)
 • Πιστοποιητικά Υγείας (στις εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος)
 • Πολιτική κατά της Βιας και της παρενόχλησης στην εργασία (σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων)
 • Κανονισμός εργασίας ( επιχειρήσεις άνω των 70 εργαζομένων)
 • Ενημερωμένο βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ενημερωμένο βιβλίο Ιατρού Εργασίας (ανω των 50 εργαζομένων)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (Τεχν. Ασφ.)
 • Βεβαίωση αδειούχου ηλεκτρολόγου για ασφάλεια ηλεκτρολογικού πίνακα / Εγκαταστάσεων
 • Πιστοποιητικό ελέγχου μηχανημάτων όπου υπάρχουν
 • Βιβλίο ατυχημάτων

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΩΡΑΡΙΑ / χτυπήματα των ψηφιακών κάρτων ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι θα ερωτηθούν για την ημερομηνία πρόσληψης , την ειδικότητα τους, το ωράριο εργασίας, τις μεικτές και καθαρές αποδοχές τους. Οι απαντήσεις που θα δώσουν λαμβάνονται υπόψη και συγκρίνονται με τα δηλωμένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και στη Μισθοδοσία της Επιχείρησης.  

Ο εργοδότης θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου διότι λαμβάνεται υπόψη.